studijní program

Architektura a urbanismus

Fakulta: FAZkratka: N_A+UAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0731P010001

Udělovaný akademický titul: Ing. arch.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 9.6.2020 - 9.6.2030

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je nabytí odborných znalostí z teoretických, technických a souvisejících disciplín v oblasti architektury a urbanismu a odpovídajícího souboru odborných schopností a dovedností. Jejich šíře a míra je stanovena tak, aby byl absolvent schopen vykonávat praxi samostatného autorizovaného architekta. Dalšími možnými uplatněními absolventa je uplatnění v akademické sféře, vědeckých institucích, státní správě nebo v samosprávě v oblasti architektury a urbanismu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus má osvojeny nejnovější poznatky v oboru architektury, urbanismu a stavebnictví. Důraz je kladen na zvládnutí jak technických, tak teoretických znalostí architektonických a urbanistických disciplín v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Doplněny jsou související humanitní disciplíny, které tvoří nezbytný podklad pro kvalitní výkon architektonické praxe. Absolvent je schopen tvorbu interpretovat a zasadit do společenského kontextu. Znalosti získané v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v praxi.

Odborné znalosti
Absolvent NMSP prokazuje odborné znalosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus. Vzhledem k předpokládanému uplatnění absolventa odpovídá šíře a míra získaných znalostí požadavkům na náležitosti vzdělání ČKA pro obor Architektura (autorizační řád ČKA §4) a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §5):
– komplexní znalosti historie a teorie architektury,
– komplexní znalosti týkající se urbanismu a územního plánování,
– komplexní znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu,
– komplexní šíře znalostí fyzikálních problémů, technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí,
– komplexní šíře znalostí průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s integrací dílčích projektů do celkového projektu,
– komplexní znalosti historie a teorie urbanismu (stavby měst) a územního plánování na místní, regionální a vyšší správní úrovni,
– rozvinuté znalosti souvisejících umění, technologií a humanitních věd,
– rozvinuté vědomosti a znalosti kultury, jako jednoho ze základních vlivů na kvalitu územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
– komplexní odpovídající znalosti souvislostí architektury s urbanismem, územním plánováním a s procesem projektování staveb,
– komplexní šíře znalostí metod průzkumu a analýz a přípravy zadání pro vypracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
– komplexní znalosti celého územně-plánovacího procesu, popřípadě procesu urbanistického projektování, a schopnosti a dovednosti řešit přírodní, kulturní, sociální, ekonomické a technické problémy území a pečovat o jeho hodnoty,
– rozvinuté znalosti technologie utváření prostředí výstavbou, zejména v souvislosti s péčí o zdraví, o přírodní a krajinné složky prostředí v zájmu zlepšení kvality života,
– rozvinuté znalosti odpovídajících oborů, odvětví, technologií, předpisů a postupů, které je nutno koordinovat při územně-plánovací činnosti a při uplatňování územně-plánovacích dokumentací a územně-plánovacích podkladů, popřípadě při vypracování a uplatňování urbanistických plánů a projektů.

Odborné dovednosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu získá všechny odborné dovednosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus v míře odpovídající stupni studia. Rozvinutost jejich šíře je dána zejména předpokládaným uplatněním absolventa, tj. zejména jako autorizovaný architekt pro obor Architektura a/nebo pro obor Územní plánování. Vybrané dovednosti budou individuálně rozšířeny na základě volby studenta ve specializovaných a modulových ateliérech, seminářích a navazujících povinně volitelných předmětech.
Dovednosti absolventa NMSP odpovídají požadavkům na náležitosti vzdělání pro obor Architektura (autorizační řád ČKA §4) a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §5):
– schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
– nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy,
– schopnosti zpracovávat územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, popřípadě urbanistické projekty splňující jak přírodní, tak kulturní, sociální, ekonomické, technické a estetické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahům mezi lidmi a urbánním prostředím a mezi urbánním prostředím a krajinou, potřebě koncipovat různé prostory a prostředí v souladu s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání urbanisty a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti a dovednosti plánovat tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů území v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy.

Charakteristika profesí

Absolvent NMSP je v rámci studijního programu FA VUT v Brně připravován pro architektonickou praxi jako autorizovaný architekt po složení zkoušky odborné způsobilosti nebo v kanceláři autorizovaného architekta a ve vedení realizace jednoduché stavby. Absolvent NMSP získá uznané odborné vzdělání, které je jednou z podmínek pro udělení autorizace dle Autorizačního řádu ČKA, §4 až 6. Autorizace dle ČKA zaručuje absolventům možnost praxe jak v rámci ČR, tak v rámci EU.
Penzum nabytých znalostí a dovedností umožňuje absolventům NMSP nalézt uplatnění také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se teorií, vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi (např. v Národním památkovém úřadu nebo Akademii věd ČR). Dále se může stát zaměstnancem na úřadech památkové péče, v orgánech ochrany přírody a krajiny. Absolvent NMSP může nalézt uplatnění u pořizovatelů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území nebo politiky územního rozvoje, v zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení a při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu. Nad rámec typických uplatnění vyjmenovaných v definici oblasti vzdělávání (nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) může absolvent působit též v místní samosprávě jako hlavní architekt, odborník v odborech městského plánování nebo strategického rozvoje. Získá také dostatečnou erudici pro odbornou publicistiku a propagaci architektury.

Podmínky splnění

Státní závěrečné zkoušky v NMSP Architektura a urbanismus jsou tvořeny dvěma částmi: obhajoba závěrečné práce a ústní část. Obě části jsou hodnoceny samostatně v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT stupni A–F.
Ústní část státní závěrečné zkoušky ověřuje znalosti absolventů v oblasti teorie architektury a urbanismu (odpovídající teoretické předměty profilového základu Teorie a estetika architektury, Teorie urbanismu, Tvorba krajiny, Modulový seminář 1–2) a v oblasti legislativa v architektonické praxi (odpovídající předměty profilového základu Architekt v praxi a Stavební právo v architektonické praxi).
Požadavky obhajoby, hodnocení a celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT a navazujícími vnitřními normami Fakulty architektury.

Vytváření studijních plánů

Studijní plány navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus se řídí Řádem studijních programů VUT, Studijním a zkušebním řádem VUT, směrnicí FA VUT č. 7/2019 Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FA VUT v Brně a dalšími souvisejícími předpisy a vnitřními normami upravujícími obecné povinnosti studenta a organizaci akademického roku a dalšími pokyny (např. metodickým pokynem NAU č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů).
Studijní plán profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických dovedností.
Pro absolvování navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus musí každý student dosáhnout minimálně 120 kreditů, které jsou rovnoměrně rozloženy do dvou let studia (čtyř semestrů). Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat povinné předměty v rozsahu min. 36 kreditů (z toho teoretické předměty profilového základu 6 kreditů a ostatní předměty profilového základu 24 kreditů) a povinně volitelné předměty v rozsahu min. 84 kreditů (z toho typu A 57 kreditů a typu B 27 kreditů).
Povinné předměty vedou k nezbytným obecným znalostem a dovednostem absolventa, zpravidla jsou zařazeny jako profilové a jsou ověřovány v rámci ústní části SZZ.
V prvním ročníku si student volí mezi povinně volitelným Specializovaným ateliérem 1–5 podle vlastního zaměření (zimní nebo letní semestr) a Odbornou praxí (letní nebo zimní semestr). Ve druhém ročníku vstupuje student do Předdiplomního modulového projektu, na který v následujícím semestru navazuje příprava diplomové práce, u které se předpokládá stejný vedoucí. Tato příprava je doplněna o Modulový seminář 2, který má podpořit studenty v důrazu na teoreticko-humanitní reflexi návrhu jako součásti komplexní diplomové práce.
Povinně volitelné předměty musí student absolvovat v celkovém rozsahu 27 kreditů (ze 120 kreditů) za celé dvouleté studium, přičemž 8 kreditů musí být ze skupiny teoretických předmětů, 8 kreditů musí být ze skupiny technických předmětů, 4 kredity musí být ze skupiny nástrojů a 7 kreditů může být zvoleno bez omezení (zařazení předmětu do konkrétní skupiny je uvedeno na kartě předmětu). Povinně volitelné předměty by měly být voleny i s ohledem na profil zvoleného ateliéru/předdiplomního projektu a tématu modulového semináře, a to i ve spolupráci s vedoucími těchto prací. Smyslem této volitelnosti je umožnit studentům profilaci podle vlastního zájmu a zaměření.
Předměty Architektura 21. století a Stavitelství a environmentální inženýrství jsou založeny na aktuálních poznatcích z oboru předávaných zejména prostřednictvím exkurzí. Obsah obou předmětů se mění každý vyučovaný semestr. Vzhledem k výše uvedenému cíli volitelnosti předmětů je umožněno studentovi absolvovat tyto předměty opakovaně, nejvýše však dvakrát. Této možnosti je dosaženo zařazením dvou předmětů s jiným pořadovým číslem do nabídky povinně volitelných předmětů.
Navazující magisterský studijní program Architektura a urbanismus je koncipován jako program profesní a zahrnuje povinnou odbornou praxi. Tato praxe je zahrnuta v povinném předmětu Specializovaná odborná praxe, který student absolvuje v 1. nebo 2. semestru studia podle své volby. Podmínky stanovené pro absolvování tohoto předmětu odpovídají požadavkům kladeným na profesní NMSP, tj. absolvovat min. 6 týdnů povinné praxe za dobu studia.
Skladba povinných a povinně volitelných předmětů je doplněna volitelnými předměty. Tyto předměty jsou hodnoceny kredity nad rámec standardní povinnosti 120 kreditů. Student může volit z předmětů Angličtina 1–3, Odborná angličtina 1, Odborný cizí jazyk (zahrnuje volbu dalších jazyků), vybrané předměty z BSP Architektura a urbanismus (doporučené pro studenty, kteří ve svém předchozím bakalářském studiu na jiné fakultě neabsolvovali ekvivalentní předměty), Tělesná výchova (1 kredit, zápočet) a z aktuální nabídky svobodných předmětů. Předpokládané minimum volitelných předmětů 5 % vyplývající z čl. 3, odst. 4, písm. c Směrnice VUT č. 69/2017 bude zajištěno zpřístupněním nabídky svobodných předmětů ve výši min. 2 kredity každý semestr.
Délka vyučovací hodiny je v souladu s přílohou č. 1 Rozhodnutí rektora č. 24/2017 stanovena na 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářské studijní programy obsahem spadající do okruhu architektury, urbanismu a územního plánování.
Na studijní program navazuje doktorský studijní program Architektura a urbanismus na FA VUT. Absolventi mohou také pokračovat studiem jiného doktorského studijního programu v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus na jiné vysoké škole.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ARP-KArchitekt v praxics (en)2PovinnýzkP - 26ano
KPR-KKonstrukce a prostředí stavebcs (en)2PovinnýzkP - 26ano
OP2-ASpecializovaná odborná praxecs15PovinnýPX - 380ano
TVK-TTvorba krajinycs (en)2Povinnýzá,zkP - 16 / S - 10ano
ARB-KArchitektura bez bariércs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 14 / EX - 81rocnik_MSc_Z_PVano
A16-TArchitektura 16. stoletícs2Povinně volitelnýklP - 20 / EX - 41rocnik_MSc_Z_PVano
A18-TArchitektura 18. stoletícs2Povinně volitelnýkl1rocnik_MSc_Z_PVano
A19-TArchitektura 19. stoletícs1Povinně volitelnýzk1rocnik_MSc_Z_PVano
A20-TArchitektura 20. století v USAcs1Povinně volitelnýzkP - 261rocnik_MSc_Z_PVano
XX1-TArchitektura 21. století 1cs (en)2Povinně volitelnýklP - 10 / EX - 401rocnik_MSc_Z_PVano
DAP-KDesign architektonických prvkůcs (en)2Povinně volitelnýklP - 2 / S - 241rocnik_MSc_Z_PVano
DEM-KDesign manuálcs (en)2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 141rocnik_MSc_Z_PVano
DTA-NDigitální techniky pro architektycs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 261rocnik_MSc_Z_PVano
XPR-NExperimentáriumcs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 261rocnik_MSc_Z_PVano
IA1-TInterpretace architektury 1cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
KPS-KKonstrukce pozemních stavebcs2Povinně volitelnýklP - 261rocnik_MSc_Z_PVano
UT1-TModerní vývoj a teorie urbanismu 1cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
NS3-KNavrhování staveb 3 - veřejné stavbycs1Povinně volitelnýzk1rocnik_MSc_Z_PVano
NS5-KNavrhování staveb 5 – průmyslové stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 261rocnik_MSc_Z_PVano
BENOdborný anglický jazykcs2Povinně volitelnýklCj - 261rocnik_MSc_Z_PVano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs (en)2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
SCE-KScénografiecs (en)2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
SE1-KStavitelství a environmentální inženýrství 1cs2Povinně volitelnýklS - 16 / EX - 101rocnik_MSc_Z_PVano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 41rocnik_MSc_Z_PVano
PAD-NVýpočetní technika – parametrický designcs (en)2Povinně volitelnýklCp - 261rocnik_MSc_Z_PVano
VST-KVýstavnictvícs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 41rocnik_MSc_Z_PVano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs (en)2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 241rocnik_MSc_Z_PVano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 261rocnik_MSc_Z_PVano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_Z_PVano
SA2-ASpecializovaný ateliér A2cs15Povinně volitelnýklA - 1951rocnik_MSc_Z_atelierano
SA3-ASpecializovaný ateliér A3cs (en)15Povinně volitelnýklA - 1951rocnik_MSc_Z_atelierano
SA4-ASpecializovaný ateliér A4cs (en)15Povinně volitelnýklA - 1041rocnik_MSc_Z_atelierano
SA5-ASpecializovaný ateliér A5cs (en)15Povinně volitelnýklA - 1041rocnik_MSc_Z_atelierano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IGR-TInformační gramotnostcs2PovinnýklS - 18ano
RES-KRealizace stavebcs (en)2Povinnýzá,zkP - 18 / S - 8ano
OP2-ASpecializovaná odborná praxecs15PovinnýPX - 380ano
UTE-TETeorie urbanismuen2PovinnýklP - 26 / S - 4ano
SA1-ASpecializovaný ateliér A1cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér (typ A)ano
SA2-ASpecializovaný ateliér A2cs15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér (typ A)ano
SA3-ASpecializovaný ateliér A3cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér (typ A)ano
SA4-ASpecializovaný ateliér A4cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér (typ A)ano
SA5-ASpecializovaný ateliér A5cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér (typ A)ano
AAP-KAktuální architektura vnitřního prostorucs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 14Volitelné předměty_LS_2020ano
ARB-KArchitektura bez bariércs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18Volitelné předměty_LS_2020ano
A16-TArchitektura 16. stoletícs2Povinně volitelnýklVolitelné předměty_LS_2020ano
A17-TArchitektura 17. stoletícs2Povinně volitelnýklP - 20Volitelné předměty_LS_2020ano
A18-TArchitektura 18. stoletícs2Povinně volitelnýklVolitelné předměty_LS_2020ano
A19-TArchitektura 19. stoletícs1Povinně volitelnýzkVolitelné předměty_LS_2020ano
XX2-TArchitektura 21. století 2cs (en)2Povinně volitelnýklP - 20Volitelné předměty_LS_2020ano
DAK-TDějiny architektonické kresbycs1Povinně volitelnýzkP - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
DAP-KDesign architektonických prvkůcs (en)2Povinně volitelnýklP - 2 / S - 24Volitelné předměty_LS_2020ano
DEM-KDesign manuálcs (en)2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 14Volitelné předměty_LS_2020ano
FOA-NFotografie a architekturacs2Povinně volitelnýklP - 12 / S - 14Volitelné předměty_LS_2020ano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen3Povinně volitelnýklP - 26 / VT - 24 / EX - 2 / C1 - 2Volitelné předměty_LS_2020ano
IA2-TInterpretace architektury 2cs (en)3Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
KTA-TKapitoly z teorie architekturycs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
KTMKapitoly z teorie architektury Mcs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
UT2-TModerní vývoj a teorie urbanismu 2cs (en)2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
NS3-KNavrhování staveb 3 - veřejné stavbycs1Povinně volitelnýzkVolitelné předměty_LS_2020ano
NS4-KNavrhování staveb 4 – zemědělské stavbycs1Povinně volitelnýzkP - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
ORP-TObnova a rekonstrukce památekcs2Povinně volitelnýklP - 8 / VT - 8 / EX - 10Volitelné předměty_LS_2020ano
BENOdborný anglický jazykcs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
PMA-TProstor v moderní architektuřecs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýzá,zkP - 22 / EX - 4Volitelné předměty_LS_2020ano
RIO-KRekonverze uvolněných industriálních objektůcs (en)2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
ROS-TRevitalizace a obnova sídelcs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
SCE-KScénografiecs (en)2Povinně volitelnýklP - 8 / S - 16Volitelné předměty_LS_2020ano
SE2-KStavitelství a environmentální inženýrství 2cs2Povinně volitelnýklK - 26 / S - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
TRA-TTradicionalismus v architektuře 20. a 21. stoletícs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
UMR-KUmělecká řemeslacs1Povinně volitelnýklS - 4 / EX - 20Volitelné předměty_LS_2020ano
ULA-TUrbanismus a lidová architektura v prostoru českého a moravského venkovacs2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4Volitelné předměty_LS_2020ano
UPV-TUtváření a proměny venkovského prostředícs2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ne
VST-KVýstavnictvícs (en)2Povinně volitelnýklP - 4 / S - 18 / EX - 4Volitelné předměty_LS_2020ano
VFI-NVýtvarné techniky – figuracs (en)2Povinně volitelnýklP - 2 / S - 24Volitelné předměty_LS_2020ano
VK2-NVýtvarné techniky – kresba 2cs (en)2Povinně volitelnýklC1 - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26Volitelné předměty_LS_2020ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26Odborný jazyk_LS_2020ano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26Odborný jazyk_LS_2020ano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26Odborný jazyk_LS_2020ano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26Odborný jazyk_LS_2020ano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26Odborný jazyk_LS_2020ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MS1-TModulový seminář 1cs2PovinnýklS - 22 / EX - 4ne
SP2-KStavební právo v architektonické praxics (en)2PovinnýzkP - 26ano
TEA-TTeorie a estetika architekturycs (en)2PovinnýzkP - 26ano
MA1-APředdiplomní modulový ateliér M1cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projekt (typ A)ne
MA2-APředdiplomní modulový ateliér M2cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projekt (typ A)ne
MA3-APředdiplomní modulový ateliér M3cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projekt (typ A)ne
MA4-APředdiplomní modulový ateliér M4cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projekt (typ A)ne
MA5-APředdiplomní modulový ateliér M5cs (en)15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projekt (typ A)ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MS2-TModulový seminář 2cs (en)3Povinnýklne
DP1-APříprava diplomové práce M1cs (en)27Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práce (typ A)ne
DP2-APříprava diplomové práce M2cs (en)27Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práce (typ A)ne
DP3-APříprava diplomové práce M3cs (en)27Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práce (typ A)ne
DP4-APříprava diplomové práce M4cs (en)27Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práce (typ A)ne
DP5-APříprava diplomové práce M5cs (en)27Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práce (typ A)ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
Odborný jazyk_LS_2020 1 VYF005, VYI005, VYN007, VYR005, VYS005
předdiplomní projekt (typ A) 1 MA1-A, MA2-A, MA3-A, MA4-A, MA5-A
příprava diplomové práce (typ A) 1 DP1-A, DP2-A, DP3-A, DP4-A, DP5-A