Detail předmětu

Stavitelství a environmentální inženýrství 2

FA-SE2-KAk. rok: 2020/2021

Předmět stavitelství a environmentální inženýrství 2 navazuje na poznatky a dovednosti získané v technických předmětech bakalářského studijního programu. Dojde v něm k prohloubení vědomostí z oblasti navrhování architektury a stavebních konstrukcí s respektováním environmentálních souvislostí, které ovlivňují probíhající proměny životního prostředí. Zohledněny budou spojitosti, které charakterizují současnou epochu. Především důsledky globální změny klimatu působící na ekosystémy, čerpání neobnovitelných energetických zdrojů či využívání obnovitelných zdrojů energie. Verifikace poznatků se uskuteční formou exkurzí organizovaných na reálných stavbách. Předmět je založen na aktuálních poznatcích z oboru, které jsou předávány zejména prostřednictvím exkurzí, obsah předmětu je každý vyučovaný semestr různý.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu stavitelství a environmetální inženýrství:
– Obohatí své poznatky o vědomosti, které mu umožní kreativním způsobem a na soudobé úrovni rozvíjet architektonický koncept.
– Na reálných stavbách, které navštíví na exkurzích, dostane příležitost ověřit své poznatky a míru znalostí nabytých v dosavadním studiu.
– Seznámí se s konkrétními budovami, které obsahují moderní stavební konstrukce a technologie.
– Prostřednictvím kritického přístupu si vytvoří názor na estetickou kvalitu stavebního díla realizovaného v podmínkách, které respektují požadavky plynoucí z klimatické změny.
– Výsledky z této části studia se stanou oporou k samostatné tvorbě v dalším studiu a také v praxi.
– Přiblíží se mu téma navrhování a užívání budov z pohledu udržitelné architektury.
– Získá podporu k aplikaci vlastních prací ve standardech šetrných k fosilním energetickým zdrojům.
– Uvědomí si, jak zacházet s OZE, které jsou chápány jako příspěvek ke snížení účinku klimatické změny.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Detail ISSN 0011-9571. (DE)
HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
EBERLE, Dietmar. 9x9. Birkhäuser, 2018, Basel. ISBN 978-3035606331 (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)
Průběžný monitoring českých a zahraničních periodik a publikací. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je organizován do tří bloků.
A. Představení problematiky (ve 4 bodech) přednesené učitelem, dané osnovou, viz výše.
B. Semináře vedené učitelem. V seminářích každý student přednese jedno téma, které si samostatně zvolí. Témata budou orientována na oblast udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
C. Exkurze uskutečněná k návštěvě budovy nebo areálu s environmentálním pojetím.

Způsob a kritéria hodnocení

K hodnocení budou sloužit následující instrumenty:
A. Míra aktivit uplatněných při zapojení studenta do výuky, přičemž každá neúčast bude hodnocena srážkou 10 bodů.
B. Výsledek testu, hodnocený stobodovou stupnicí.
C. Úroveň přednesené seminární práce, hodnocené stobodovou stupnicí.
D. Výsledná klasifikace bude stanovena průměrem z položek A. až C. K získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 % bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Environmentální vlivy, které doprovázejí současnou výstavbu
2. Interakce architektonického díla a změněných přírodních vlivů
3. Exkurze na rozestavěnou budovu
4. Exkurze na rozestavěnou budovu
5. Exkurze na rozestavěnou budovu
6. Exkurze na dokončenou budovu
7. Exkurze na rekonstruovanou budovu
8. Klimatická změna a její vliv na ekosystémy + studentské seminární práce
9. Energeticky úsporná výstavba v kontextu s architektonickou kvalitou + test
10. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
11. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
12. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
13. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací + klasifikace

Cíl

Cílem předmětu stavitelství a environmentální inženýrství je dále rozvinout vědomosti, které si studenti osvojili již v bakalářském studijním programu. Budou se týkat navrhování architektury, implementace stavebních konstrukcí a respektování aktuálních environmentálních souvislostí plynoucích z probíhající globální klimatické změny, extenzivního čerpání neobnovitelných energetických zdrojů a tendencí vedoucích k obnovitelným zdrojům energie (OZE).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinně volitelná. Vždy při zahájení první hodiny se uskuteční kontrola účasti. Připouští se nejvýše 2 absence, bez náhrady. Po představení závěrečného tématu (v 9. týdnu) se uskuteční test, který ověří míru poznatků, jež student v předmětu získal.
Další formou kontroly bude prezentace studentovy seminární práce uskutečněná formou přednášky s podporou digitální techniky. Tyto práce budou prezentovány v 8. až 13. týdnu.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor