Detail předmětu

Tvorba krajiny

FA-TVK-TAk. rok: 2020/2021

Přednášky a semináře na základě poznatků z bakalářského studia – nástrojů tvorby krajiny – vysvětlují základní metody tvorby krajiny na různých úrovních podrobnosti a v souvislostech vývojových kontinuit našich krajin, návrhy se procvičují v seminářích. Náplní seminářů je ověření poznatků na izolovaném, svébytném krajinném území v kontextu udržitelného rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Studenti budou schopni nalézat souvislosti okolí pro kontextuální koncepce architektury (SWOT analýzy)
– Studetni se naučí zvládnout kompozici krajinných celků
– Studenti budou schopni hodnotit, chránit a dotvářet rázovitost našich krajin
– Studenti lépe pochopí vlivy přírodních rámců na utváření měst
– Studenti získají schopnost vést multidisciplinární týmy při krajinných projektech

Prerekvizity

Základy ekologie, urbanismu a územního plánování, navrhování technické infrastruktury (doprava, inž. sítě)

Doporučená nebo povinná literatura

Dohnal T. a kol.: Krajina Národního parku Šumava, Státní fond životního prostředí, Vimperk, 2011 (CS)
LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce. Písek. (CS)
LÖW, J. (2011): Katalog znaků pro architekty. FA VUT Brno (CS)
Miklós L., Růžička M., Landscape - eccological planning in the process of territorial planing, Ekológia ČSSR 1, 1982 (CS)
VALENA Tomáš (1994): Vztahy – O vazbě k místu v architektuře. Nakladatelství Zlatý řez. Praha (CS)
Gojda M., 2000: Archeologie krajiny. Academia Praha. (CS)
KOPEČEK P. et al. (2015): Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Mendlova universita Brno (CS)
Le Goff J. (ed.), 1999: Středověký člověk a jeho svět. Vyšehrad Praha. (CS)
Moldan B., 1993: Rizika změny klimatu a strategie jeho snížení. Národní klimatický program ČR, sv. 10. ČHMÚ Praha. (CS)
Nožička J., 1957: Přehled vývoje našich lesů. SZN Praha. (CS)
VOREL I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2003): Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Nakladatelství Naděžda Skleničková (CS)
Zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - manuály, LÖW & spol., Brno, 2009, http://zkr.npsumava.cz/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na přednáškách, k procvičování a ověření poznatků slouží 5 seminářů zaměřených zejména na jeden modelový projekt: izolovaný, udržitelný „Robinsonův ostrov“. Seminární práce jsou diskutovány na seminářích. Upřesněné zadání seminářů bude studentům k dispozici na začátku semestru.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě absolvování závěrečných testů. Vzhledem k tomu, že subskripta obsahují základní informace a grafický doprovod, na něž příslušná přednáška navazuje, doporučuje se seznámení s tématem předem. K zápočtovému testu bude student připuštěn pouze po odevzdání seminární práce, její hodnocení se z 1/3 podílí na celkovém hodnocení předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do základů tvorby krajiny
2. Seminář – Zadání seminární práce – izolovaný, udržitelný „Robinsonův“ ostrov
3. Specifika navrhování rurální krajiny
4. Typologie řešení návrhů krajiny podle reliéfu
5. Seminář – Utváření reliéfu podle pracovního modelu
6. Seminář – Příklad závislosti priméru na reliéfu
7. Obraz krajiny, krajinný ráz
8. Krajinná kompozice
9. Vývoj krajiny – pravěk až středověk
10. Vývoj krajiny – novověk (15.–18. století)
11. Vývoj krajiny – recent
12. Seminář – Příklad závislosti sekundéru a terciéru na priméru
13. Seminář – Diskuze nad modely Robinsonova ostrova

Cíl

Naučit posluchače vnímat rurální krajinu v jejích zákonitostech a historických souvislostech, určovat její dochované hodnoty a v těchto kontextech regulovat i architektonickou tvorbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, jejich základní obsah je glosován formou subskript dostupných na sdíleném disku, kde je po celý semestr k dispozici. Ze seminářů jsou povinné dva poslední. Nezbytné je zpracování seminárních prací.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor