Detail předmětu

Realizace staveb

FA-RES-KAk. rok: 2020/2021

Předmět prostřednictvím cyklu pravidelných přednášek uvede studenty do různorodé problematiky, se kterou mohou setkat při realizaci staveb nebo přípravě tohoto procesu. Důraz bude kladen na vybraná zajímavá a podstatná témata, která by měl budoucí architekt znát, se kterými se může setkat při každodenní praxi a jejichž znalost může přispět ke kvalitnímu dílu s hladkým procesem realizace. Součástí přednáškového cyklu budou témata směřující k ekonomice staveb a finančním souvztažnostem výstavby a architektonické praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student získá základní orientaci v náročnosti procesu výstavby, tj. vlastní realizace navrženého díla.
– Student bude schopen již při vlastním architektonickém návrhu uvažovat v souvislostech budoucí problematiku procesu výstavby, a tak vhodně vyhodnotit místní podmínky a omezení.
– Student získá praktické dovednosti v získávání podkladů pro architektonický návrh a/nebo ověření návrhu v průběhu realizace.
– Student se bude orientovat v základních ekonomických a finančních souvztažnostech výstavby i vlastní architektonické praxe.
– Student bude schopen kriticky zvážit časovou i finanční náročnost realizace navrženého díla.

Doporučená nebo povinná literatura

TOMÁNKOVÁ, Jaroslava, Dana ČÁPOVÁ a Dana MĚŠŤANOVÁ. Příprava a řízení staveb. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04166-6. (CS)
HALPIN, Daniel W., Gunnar LUCKO a Bolivar A. SENIOR. Construction management. Fifth edition. Hoboken, NJ: Wiley, [2017]. ISBN 978-1-119-25680-9. (EN)
TICHÁ, Alena. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Brno: CERM, 2004. ISBN 80-214-2639-X. (CS)
ÚRS Praha, a.s.: Rozpočtování a oceňování stavebních prací. ÚRS Praha, a.s., 2009. ISBN 978-80-7639-239-1. (CS)
DOLDER, Willi. 1000 stavebních strojů. V Praze: Knižní klub, 2007. ISBN 978-80-242-1897-7. (CS)
JARSKÝ, Čeněk. Technologie staveb II. Druhé přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN 978-80-7204-994-3. (CS)
MOTYČKA, Vít a Jaromír ČERNÝ. Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-505-1. (CS)
PROKEŠ, Josef a Aleš KREJČÍ. Mechanizace ve stavebnictví: bezpečnostní předpisy. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-214-1145-7. (CS)
SCHMID, Pavel. Základy zkušebnictví. Vyd. 2. opr. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2584-9. (CS)
CHAMOUT, Lubomír a Petr SKÁLA. Základy geodezie. Vyd. 2. opr. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2003. ISBN 80-213-1051-0. (CS)
ŠUSTROVÁ, Daniela, Petr BOROVIČKA a Jaroslav HOLÝ. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-774-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které se konají pravidelně v jednotlivých týdnech semestru. Hlavním prostředkem předávání informací je mluvené slovo lektora podpořené audiovizuální technikou. Výuka prostřednictvím přednášek je doplněna praktickými semináři.

Způsob a kritéria hodnocení

Řádné ukončení předmětu je podmíněno získáním zápočtu a úspěšným složením zkoušky. Zápočet je udělen na základě práce v seminářích a je podmíněn aktivní účastí na alespoň 3 seminářích. Forma zkoušky je písemná (test s výběrem možností, zakreslování a popis jednoduchých schémat, případně slovní odpovědi na zadanou otázku). Ověřovány jsou znalosti, které byly jakoukoli formou prezentovány na přednáškách. Maximální počet bodů ze zkoušky je 100, minimum pro úspěšné složení zkoušky je 50 bodů.
Hodnocení předmětu je v souladu s ECTS a Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obecný úvod do realizace staveb a základní stavební mechanizace
2. Speciální stavební mechanizace a technologie v podmínkách městské husté zástavby
3. Základy diagnostiky a metod destruktivní a nedestruktivní defektoskopie při přípravě a provádění staveb
4. Návrh, provozování a účel zařízení staveniště; bezpečnost a ochrana zdraví při práci
5. Základy daňové soustavy a daně ve stavebnictví
6. Způsoby financování stavebních zakázek
7. Základy rozpočtování staveb
8. Přehled časových plánů a diagramů
9. Základy geodézie a katastr nemovitostí
10. Praktická práce s měřicími přístroji I
11. Praktická práce s měřicími přístroji II
12. Praktická práce s měřicími přístroji III
13. Praktická práce s měřicími přístroji IV

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými tématy a případy týkajícími se bezprostředně realizace staveb, tj. vlastního procesu výstavby, přípravy staveb a návrhu staveb. Vše v takovém rozsahu, který budoucím architektům umožní výkon kvalitní praxe. Proto je jedním z cílů získání povědomí o finanční a ekonomické struktuře výkonu architektonické praxe a vlastního stavebního díla.
Naplnění těchto cílů bude zajištěno výukou formou přednášek doplněných o semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je vyučován formou pravidelných přednášek v týdenních intervalech. Účast na přednáškách není kontrolována. Přednášky jsou bez možnosti náhrady. Účast na seminářích je kontrolována, náhrada je možná v rámci jiné studijní skupiny.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný