Detail předmětu

Architektura 19. století

FA-A19-TAk. rok: 2020/2021

Přednáška doprovázená praktickými ukázkami (digitalizované kopie projektové dokumentace, fotografie staveb, reprodukce kreseb architektů apod.) poskytuje ucelený obraz evropské architektury v letech 1780-1914. Důraz je kladen na typologickou škálu staveb, specifika jejich řešení, na stavební materiály a konstrukce a na výtvarné využití jejich potenciálu. Sledovány jsou rozdíly v jednotlivých evropských zemích; v českých zemích jsou postiženy rozdíly mezi městskými centry a venkovskými obcemi.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Výsledky učení předmětu

– Student pozná typy staveb v evropské architektuře 19. století.
– Student si osvojí využití materiálů na stavbách v 19. století.
– Student si osvojí využití konstrukcí na stavbách v 19. století.
– Student bude schopen zhodnotit smysl určitého typu staveb v konkrétní historicko-sociální situaci.

Doporučená nebo povinná literatura

FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-20012-61-3 (CS)
MIGNOT, Claude. Die Architektur des XIX. Jahrhunderts. Stuttgart: DVA, 1983. ISBN 10-38228-91-27 (DE)
ZEITLER, Rudolf. Die Kunst der XIX. Jahrhundert. Berlin: Propyläen Verlag, 1990. ISBN 978-35490-511-15 (DE)
NERDINGEN Winfried, PHILIPP Klaus Jan, SCHWARZ Hans-Peter. Revolutionsarchitektur. Ein Aspekt der europäischen Architektur um 1800. München: Hirmer Verlag, 1990. ISBN 3-7774-5200-9 (DE)
WAISSENBERGER, Robert. Wiener Nutzbauten des 19. Jahrhunderts als Beispiele zukunftweisenden Bauens. Wien - München, 1977. ISBN 3-7141-6789-7 (DE)
MORAVÁNSZKY, Ákos. Die Architektur der Donaumonarchie. Budapest: Corvina Kiadó, 1988. ISBN 3-433-02037-X (DE)
ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská architektura 1815-1915. Průvodce. Brno: Obecní dům, 2006. 248 s. ISBN 80-23977-45-8 (CS)
BENEŠOVÁ, Marie. Česká architektura v proměnách dvou století. Praha: SPN, 1984;. (CS)
ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století. Architektur let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění, 2002. ISBN 80-85227-49 (DE)
PRAHL, Roman a kolektiv. Umění náhrobku v českých zemích 1780-1830. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1188-9 (CS)
ŠOPÁK, Pavel. Století proměny. Devatenácté století ve stavební kultuře českého Slezska a Ostravska. Opava: Slezské zemské muzeum, 2018. ISBN 978-80-87789-54-4 (CS)
SCHÄDLICH, Christian. Das Eisen: in der Architektur des 19. Jahrhunderts. Aachen: Geymüller Verlag für Architektur , 2015. ISBN 978-39431-640-53 (DE)
MUTHESIUS, Hermann. Stilaarchitektur und Baukunst. Wandlungen der Arhcitektur im XIX. Jahrhundert. Mühlheim-Ruhr: K. Schimmelpfeng Verlag, 1902. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cyklus přednášek je tematicky řazen za sebou a je doplněn prezentací obrazového materiálu (fotografie, kresby, reprodukce modelů a maket, dobových písemných dokumentů).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě písemného testu; úspěšnost je stanovena na 60 % správných odpovědí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Specifika 19. století: periodizace architektury, význam školských center; časopisy, publikace; dějiny umění a jejich vliv na architekturu
2. Sakrální architektura – městský a venkovský kostel; kláštery a jejich modifikace
3. Veřejné stavby 1 – architektura administrativních budov, vládní, parlamentní, soudní budovy
4. Veřejné stavby 2 – architektura škol; mateřské, obecné, měšťanské školy, reálky, gymnázia, vysoké školy a areály odborných škol
5. Veřejné stavby 3 – sociální charitativní instituce; nemocnice, psychiatrické léčebny a lázeňské budovy
6. Veřejné stavby 4 – kultura a umění: divadla, muzea, kina, galerie a obrazárny, lapidária, výstavní areály, veletržní areály a areály světových a regionálních výstav
7. Veřejné stavby 5 – dopravní stavby: železnice, nádražní budovy a metro
8. Obytné stavby 1 – rezidenční architektura: zámek a palác
9. Obytné stavby 2 – měšťanský dům a nájemní dům
10. Obytné stavby 3 – rodinný dům a vila
11. Industriální architektura 19. století – typy továren, výrobních areálů a jejich výtvarné aspekty
12. Sepulkrální architektura a plastika – náhrobky a jejich typy, hřbitovy a jejich dispozice, hrobky
13. Architektura českého a moravského venkova v 19. století: vliv industrializace a urbanizace na venkovské stavby

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti práci architekta v dynamickém 19. století, tj. mezi lety 1780-1914; poznat specifika architektonického díla z této epochy z hlediska typologie, konstrukce a materiálové skladby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně účastní 80 % výuky.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinně volitelný