Detail předmětu

Výtvarné techniky – figura

FA-VFI-NAk. rok: 2020/2021

Figurální kresba je předmět doplňující dovednosti architekta o základní dovednost – schopnost kresebně interpretovat lidskou figuru. Tato tradiční výtvarná disciplína však v tomto případě klade důraz na hmotu, prostor a stavbu lidské figury. Výuka zahrnuje jak kresebné studie, tak i rychlé skicování stafáže.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů nástroje.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student obohatí svoje kresebné dovednosti o základní znalost lidského těla jakožto primárního měřítka architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

RYDER, Anthony. Kreslíme postavu. Praha: Svojtka & Co., 2006. ISBN 80-7352-391-4. (CS)
ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. ISBN 08-017-77 (CS)
BAMMES, Gottfried. Complete Guide to Anatomy for Artists & Illustrators. Tunbridge Wells: Search Press Ltd, 2017. ISBN 1782213589. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka figurálního kreslení doplňuje škálu dovedností architekta o schopnost architekta kresebně interpretovat lidskou figuru. Výuka je proto sestavena z cvičení zaměřených na: pochopení základních kompozičních, proporčních a objemových zásad.
Správnost výstupů je zajišťována průběžnou korekturou.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na docházce ve cvičeních, předložení kolekce prací ze cvičení se zastoupením všech bloků – minimálně 10 kreseb vytvořených v průběhu cvičení + 10 domácích prací (studie rukou a chodidel). Bodové hodnocení zahrnuje kvalitu předložených prací, vývoj během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška. Kresba bez korektury pedagoga (zjištění úrovně kresby studenta)
2. Kresebná studie korigovaná pedagogem
3.–5. Rychlé skicování (pohybovky)
6. Kresebná studie zaměřená na linii
7. Kresebná studie
8. Rychlé skicování (pohybovky)
9.–10. Kresba zaměřená na plasticitu figury (stínování)
11.–12. Kresebná studie
13. Závěrečné hodnocení

Cíl

Osvojení si anatomických a proporčních aspektů lidského těla jako základního prostorového měřítka architektury. Pochopení hmotových a objemových principů lidské figury jakožto vrcholně komplikované „stavby“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní úvodní přednášky, povinně se účastní cvičení. Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor