Detail předmětu

Odborný anglický jazyk

FA-BENAk. rok: 2020/2021

Studium odborných textů v anglickém jazyce a získání odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí základy odborné angličtiny pro vykonávání stáže v zahraničním architektonickém studiu.
Student bude znát současnou anglickou terminologi pro popis obytných budov a jejich okolí.
Student bude schopen představit svůj architektonický projekt v mluvené angličtině a reagovat na základní otázky k projektu.
Student bude umět popsat stavební pozemek, konstrukci, fasádu, materiály a fukce budovy.
Student bude schopen vytvořit výkresovou dokumentaci s anglickým textem a legendou.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost obecného anglického jazyka na úrovni minimálně B1 dle CEFR.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály v MOODLE VUT - https://moodle.vutbr.cz (EN)
Heidenreich, S. English for Architects and civil engineers.Vieweg Teubner 2008. (EN)
Stavební slovník. Elektronický slovník přístupný na www.fce.vutbr.cz/slovnik (EN)
Hanák, M. Česko-anglický slovník Architektura a stavitelství, Grada 2017. (EN)
Powell, M: Dynamic Presentations, Cambridge University Press 2011. (EN)
Fronek, J. Velký anglicko-český slovník, Leda 2006. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní ověření znalostí odborné terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta formou prezentace studentova projektu a následná diskuze.
K zápočtu student předkládá písemně vypracované shrnutí prezentovaného projektu.
K úspěšnému zvládnutí musí student v anglickém jazyce prokázat, že je schopen srozumitelně představit svůj projekt, správně používat základní terminologii svého oboru a popsat své studium na VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní odborná terminologie. Práce se slovníky. Popis exteriéru domu.
2. Popis konstrukce rodinného domu. Regionální rozdíly v terminologii.
3. Stavební materiály, popis jejich vlastností v architektuře.
4. Typy architektonických výkresů a dokumentů. Popis situace domu.
5. Dispozice a funkční zónování domu. Popis půdorysu.
6. Obytné budovy, popis a funkce.
7. Obytné budovy. Klasifikace a popis dispozice.
8.Veřejné budovy. Klasifikace a funce.
9. Renovace obytných budov. Tipy jak prezentovat v cizím jazyce.
10. Veřejný prostor. Popis a funkce. Psaní abstraktů.
11. Nácvik prezentace studentských projektů. Životopis v anglickém jazyce pro studijní stáže.
12. Nácvik prezentace studentských projektů. Portfolio v anglickém jazyce pro studijní stáže.
13. Konzultace odevzdaných abstraktů a životopisů.

Cíl

Získání znalostí odborné anglické terminologie potřebné pro vykonávání profese architekta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinně-volitelný předmět trvá 13 týdnů a pro splnění zápočtu je nutné splnit 80% docházky a konzultovat psaný úkol.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning