Detail předmětu

Navrhování staveb 4 – zemědělské stavby

FA-NS4-KAk. rok: 2020/2021

Soubor předmětů navrhování staveb je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů staveb včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět navrhování staveb 3 rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblasti speciálních staveb a areálů pro zemědělskou výrobu v kontextu kulturních hodnot venkova.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Student získá komplexní znalosti o provozních, funkčních a prostorových vazbách, alokaci a urbánních souvislostech staveb pro zemědělskou výrobu.
– Student získá základní orientaci ve speciálních normativních požadavcích pro návrh staveb pro zemědělskou výrobu.
– Student získá znalosti pro správnou volbu konstrukce a materiálů pro jednotlivé druhy staveb pro zemědělskou výrobu.
– Student se orientuje v historii, současném stavu, tendencích a trendech staveb pro zemědělskou výrobu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert: Navrhování staveb (CS)
Sýkora J.: Zemědělské stavby (CS)
BOEGE,H.: Landwirtschaftliche Gebäude - Zukunftsorientiert planen, landschaftsgerecht und nachhaltig bauen. a.i.d. Special, 2011. 152s. ISBN: 978-3-8308-0929-6 (DE)
Wege zum neuen Stall. Von der Projektidee über das Genehmigungsverfahren zum neuen Stall - ein Leitfaden für erfolgreiche Stallbauprojekte. KTBL-Heft, Band 85. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. -KTBL-, Darmstadt: 2009, 60 S., ISBN 978-3-941583-29-0 (DE)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Vyhláška 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V jednotlivých tematických okruzích jsou teoretické znalosti získané formou přednášek. Speciální aktuální témata mohou být přednesena také odborníky z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam venkovského prostoru v soudobé civilizaci
2. Trvale udržitelný rozvoj venkova
3. Prostorové plánování vesnice
4. Vývoj vesnice
5. Kulturní hodnoty venkova
6. Stavby pro ustájení a chov skotu, ovcí, koz a prasat
7. Stavby pro ustájení a chov koní
8. Doplňkové stavby a skleníkové hospodářství. Konstrukce a materiály zemědělských staveb
9. Zásady navrhováni farem a ekofarem
10. Odpadni hospodářství na farmách a ekofarmách, bezodpadové hospodářství
11. Energetický koncept farem a ekofarem. Obnovitelné zdroje energie
12. Stavby viničních hospodářství
13. Architektura zemědělských staveb

Cíl

Získat komplexní vědomosti o principech navrhování, možnostech a limitech návrhu speciálních staveb a areálů pro zemědělskou výrobu. Důraz je kladen na navrhování s ohledem na ochranu životního prostředí a ochranu krajinného rázu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor