Detail předmětu

Příprava diplomové práce M2

FA-DP2-AAk. rok: 2020/2021

V předmětu student připravuje architektonicko-urbanistické řešení zadané diplomové práce. Téma a metodika práce je v souladu s modulem M2 (kombinace předmětů předdiplomní modulový ateliér M2, příprava diplomové práce M2 a souvisejících povinně volitelných předmětů). Modul M2 se zabývá zejména veřejnými stavbami (res publica + res economika = civitas). Důraz je kladen také na správné teoretické zdůvodnění návrhu. Teoretickou složku diplomové práce připravuje student v souběžných předmětech modulový seminář 1–2 (zajišťovaný společně pro všechny moduly).

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

– Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže dovednosti, schopnosti a znalosti v souladu s profilem absolventa.
– Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže připravenost vstoupit do praxe a dalšího stupně své odborné přípravy ve smyslu získání autorizace ČKA.
– Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost navrhovat zcela samostatně architektonické a provozní řešení staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz, konstrukci a/nebo urbanistické vazby.
– Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost aplikace všech souvisejících zákonných a normových požadavků na architektonický/urbanistický návrh.
– Vypracováním a obhajobou diplomové práce student prokáže schopnost řádného teoretického zdůvodnění svého návrhu.

Doporučená nebo povinná literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
TICHÁ, Jana, Rostislav ŠVÁCHA a Milena SRŠŇOVÁ (eds.). Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha: Zlatý řez, 2018. ISBN 978-80-88033-03-5. (CS)
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5. (CS)
Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760. (CS)
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Výuka je založena na metodě „learning by doing“, tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách, konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy. Diplomová práce a předdiplomní projekt je veden stejným vedoucím (splňujícím kvalifikační předpoklady podle Řádu studijních programů VUT a Standardů studijních programů VUT).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle vnitřní normy Pravidla pro studium na FA.
Konkrétní obsahovou specifikaci definuje zadání diplomové práce, předané studentovi písemnou formou. Diplomová práce zpravidla obsahuje:
– teoretickou část
– textovou část
– urbanistický kontext
– architektonické a provozní řešení
– stavebně konstrukční řešení
– fyzický model

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
II. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
III. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu

Cíl

Cílem předmětu je připravit diplomový projekt. Diplomový projekt prokazuje nabytí nutných dovedností, schopností a znalostí v souladu s profilem absolventa. Zároveň diplomový projekt adekvátně svému významu prezentuje připravenost studenta vstoupit do praxe a dalšího stupně své odborné přípravy ve smyslu získání autorizace ČKA.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a na průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované v zadání diplomové práce a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného ve vnitřní normě Pravidla pro studium na FA).
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 27 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor