Detail předmětu

Revitalizace a obnova sídel

FA-ROS-TAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je komplexní seznámení s problematikou revitalizace a obnovy sídel - osvojení základních teoretických znalostí potřebných pro stanovení koncepčních principů revitalizace konkrétního území. Získání odborného přehledu a znalosti soudobých příkladů obnovy a revitalizace městského území.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

– Student bude schopen rozpoznat základní zákonitosti ve vývoji jednotlivých sídel a jejich struktur.
– Student bude umět analyzovat širší vztahy v území a vytypovat kolizní situace v sídlech.
– Student bude seznámen s úskalími a rozdíly práce ve venkovském a městském prostředí.
– Student osvojí koncepční přístup k prostředí s jeho širšími souvislostmi.
– Student osvojí postup práce při revitalizaci veřejných prostranství.

Doporučená nebo povinná literatura

Anderson Barnes, W.: Rozvoj v městském centru - rozvojová společnost Pennsylvania Avenue - příklad plánu a realizace
Berman, N.L. a kol.: Strategické plánování a ekonomický rozvoj, Moderní obec č. 3/99 – příloha
Blažek, B.: Participace obyvatel na zpracování územně plánovací dokumentace, Ecoterra, Praha,1996
Colquhoun, I.: Urban Regeneration (In International Perspective), B.T. Batsford Ltd., London, 1995
Caine, A.: Oceňování nemovitostí. Ekonomie v městském plánování, ÚHA města Prahy, Praha, 1991
Gehl, J.: Life Between Buildings, Van Nostrand Reinhold, New York 1987. Gehl, J., Gemzoe, L., Public Spaces. Public Life, The Danish Architectural Press and The Royal Academy of Fine Arts School of Publishers, Copenhagen, 1996
Europa and architecture tomorrow, ČKA, Letenská 5, Praha I, 1997
Goodall, B., Dictionary of Human Geography, Penguin Books, London 1987
Evropská charta urbanismu, Rozhodnutí EU č.234, 1992
Halík, P., Kratochvíl, P., Nový, O.: Architektura a město. Academia Praha. 1996. ISBN 80-200-0245-6
Gehl, J., Gemzoe, L., Public Spaces. Public Life, The Danish Architectural Press and The Royal Academy of Fine Arts School of Publishers, Copenhagen, 1996
Jacobs, A.B.: Great Streets, Massachusetts Institute of Technology, 1993
Maier, K. – Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997
Jacobsová, J.: Smrt a život amerických velkoměst, Odeon, Praha, 1976
Šilhánková, V. – Koutný, J. Příklady rekonstrukce a obnovy sídel, úkol FRVŠ, Brno, 2000
Komrska J., Boháč B.: Aktuální vývoj teorie urbanismu a nové trendy v prostorovém plánování. Bratislava – Newcastle –Grenoble – Hannover, 2000, ISBN 80-88999-01-4
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Lynch,K.: The Image of The City, 1992
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Marhold, K. a kol.: Obnova sídel, ČVUT, Praha, 19921999, č. 1, str. 8 – 10
Navrátilová, A. - Markvart, J.: Programy rozvoje, strategické plány a jiné rozvojové dokumenty obcí ČR, Urbanismus a územní rozvoj 1999, č. 1, str. 8 – 10
Norberg-Schulz, C.: Genius Loci,1994
Proměny městských center, konference - Asociace pro urbanismus, Čelákovice 1997
Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, 1995
Šilhánková, V. – Koutný, J. Příklady rekonstrukce a obnovy sídel, úkol FRVŠ, Brno, 2000
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na zpracování zadaných úkolů. Konkrétní specifikaci obsahuje písemné zadání předané vedoucím práce na začátku semestru. Procentuální váha jednotlivých úkolů je shodná. Hodnocení odevzdaných úkolů je 100 %. Podmínkou hodnocení je splnění účasti a prezentací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Urbanizace, problémy soudobých měst.
Současné podmínky a východiska obnovy sídel.
Vývoj názorů na revitalizaci, obnovu a rekonstrukci sídel.
Udržitelný rozvoj území a koncepce rozvoje měst.
Úloha obnovy a revitalizace v rozvoji soudobých měst a osídlení.
Strategické principy a koncepce revitalizace a obnovy sídel, ekonomie v území.
Aspekty revitalizace, obnovy a rekonstrukce sídel.
Rekonstrukce a obnova v historických jádrech a městských centrech.
Revitalizace městského prostředí – principy a koncepce.
Revitalizace městského prostředí – aktuální příklady
Humanizace obytného prostředí
Obnova a revitalizace příměstského a venkovského území – principy, koncepce a možnosti.
Aktuální téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student je povinován účastí na více než 75 % seminářů, splněním zadaných úkolů a minimálně trojím prezentováním v rámci semináře.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor