Detail předmětu

Obnova a rekonstrukce památek

FA-ORP-TAk. rok: 2020/2021

Studenti se na konkrétních příkladech seznámí s praktickou stránkou provádění údržby a obnovy památkově hodnotného architektonického fondu, včetně zapojení dalších odborných profesí (restaurátor, památkář, archeolog apod.).
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

Student si na základě terénní zkušenosti osvojí znalosti a dovednosti z převážně praktické podoby péče o architektonické dědictví, jako jsou:
– příprava a provedení stavebně-historického průzkumu (SHP);
– základní porozumění restaurátorskému průzkumu a zásady spolupráce s restaurátory;
– základní porozumění archeologickému průzkumu a zásady spolupráce s archeology;
– specifické technologické aspekty péče o tradiční materiály a konstrukce;
– zásady spolupráce s dalšími odbornými profesemi a institucemi (např. Národní památkový ústav, „site manager“ lokality světového dědictví apod.).

Doporučená nebo povinná literatura

BERÁNEK, Jan a Petr MACEK (edd.). Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7480-037-5.. (CS)
BREJCHA, Marcel et al. Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav - UJEP, 2015. ISBN 978-80-85036-61-9. (CS)
HOLEČEK, Josef, Václav GIRSA et al. Projektování obnovy stavebních památek. Praha: Národní památkový ústav, 2008. ISBN 978-80-87104-34-7. (CS)
BLÁHA, Jiří et al. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha: Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
PODROUŽEK, Kamil et al. Metodika dokumentace lidové architektury. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
RYKL, Michael. Metodika dokumentace městských domů. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav - UJEP, 2015. ISBN 80-86516-18-0. (CS)
SZMYGIN, Boguslaw et al. Assessing the Values of Heritage in SV System: The Method and Examples of Use. Lublin: Lublin University of Technology, 2018. ISBN 978-83-7947-290-1. (EN)
RENTZHOG, Sten. Open Air Museums: The History and Future of a Visionary Idea. Jamtli, 2007. ISBN 978-91-7948-208-4. (EN)
OLIVER, Paul (ed.). Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World I-III. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0521564229. (EN)
KUČA, Karel a Věra KUČOVÁ. Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami. Praha: Národní památkový ústav, 2015. ISBN 978-80-7480-025-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Na úvodní přednášky navazuje výuka v terénu, která zahrnuje výklad oborových specialistů (restaurátor, archeolog apod.), a exkurze zacílené k objektům nebo lokalitám s probíhající památkovou obnovou nebo architektonickou intervencí v památkově hodnotném prostředí.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný test se slovními nebo grafickými úkoly, prokazující porozumění tématům probíraným v předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, předprojektová příprava
2. Předprojektová příprava
3. Průzkumy – SHP
4. Restaurátorský průzkum
5. Archeologický průzkum
6. Exkurze (ad 4)
7. Exkurze (ad 5)
8. Venkovská architektura
9. Venkovská architektura
10. Exkurze (ad 8, 9)
11. Restaurování (kámen, malby)
12. Restaurování (kov, vitráže)
13. Exkurze (ad 11, 12)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se škálou úkolů, problémů a postupů v projektování a realizaci obnovy architektonických památek a představit ji na konkrétních příkladech z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nepovinné přednášky, povinná účast na exkurzích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Výuka v terénu

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor