Detail předmětu

Stavitelství a environmentální inženýrství 1

FA-SE1-KAk. rok: 2020/2021

Předmět stavitelství a environmentální inženýrství 1 rozvíjí poznatky z technických předmětů bakalářského studijního programu. Je zaměřen na energeticky úsporné metody uplatněné při navrhování budov. Předmět je založen na aktuálních poznatcích z oboru, které jsou předávány zejména prostřednictvím exkurzí, obsah předmětu je každý vyučovaný semestr různý.
Studenti budou seznámeni s:
A. environmentálně udržitelnými koncepcemi použitými při navrhování budov;
B. metodami, které se používají při recyklaci látek a zdrojů;
C. způsoby řešení energeticky úsporných budov podpořených konkrétními příklady;
D. aplikací obnovitelných zdrojů a použití materiálů s úzkou environmentální stopou;
E. řešeními, která za předpokladu úspornosti nepostrádají architektonickou kvalitu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu energeticky úsporné stavitelství:
– Především prostřednictvím exkurzí na reálných stavbách ověří své poznatky a míru znalostí získaných v dosavadním studiu.
– Obohatí své poznatky o vědomosti, které mu umožní kreativním způsobem rozvíjet architektonický koncept.
– Pozná konkrétní budovy, které obsahují moderní stavební konstrukce a technologie.
– Kritickým přístupem si vytvoří názor na estetickou kvalitu stavebního díla.
– Výsledky z této části studia se stanou oporou k samostatné tvorbě v dalším studiu a také v praxi.
– Kriticky přistoupí k navrhování a užívání budov z pohledu udržitelné architektury.
– Uvědomí si potřebu aplikovat architektonické návrhy ve standardech šetrných k fosilním energetickým zdrojům.
– Pozná, jak zacházet s obnovitelnými zdroji energie.
– Zaměří se na architektonické navrhování, které povede k omezení produkce látek přispívajících k vytváření klimatické změny.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Detail ISSN 0011-9571. (DE)
HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
EBERLE, Dietmar. 9x9. Birkhäuser, 2018, Basel. ISBN 978-3035606331 (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je organizován do tří bloků.
A. Představení problematiky (ve 4 seminářích) přednesené učitelem, dané osnovou, viz výše.
B. Semináře vedené učitelem. V nich každý student přednese téma, které si samostatně zvolí. Témata budou orientována na oblast udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
C. Exkurze uskutečněná k návštěvě budovy nebo areálu s výrazným environmentálním pojetím. Budovy jsou vybrány tak, aby studenti navštívili novostavbu, stavbu rekonstruovanou a stavebně již dokončenou budovu.

Způsob a kritéria hodnocení

K hodnocení budou sloužit následující instrumenty:
A. Míra aktivit uplatněných při zapojení studenta do výuky, přičemž každá absence bude hodnocena srážkou 10 bodů ze stobodové stupnice.
B. Výsledek testu, hodnocený stobodovou stupnicí.
C. Úroveň přednesené seminární práce, hodnocené stobodovou stupnicí.
D. Výsledná klasifikace bude stanovena průměrem z položek A. až C. K získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 % bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska k energeticky úspornému navrhování budov
2. Stavební materiály a technologie vhodné k navrhování energeticky úsporných budov
3. Exkurze na rozestavěnou budovu
4. Exkurze na rozestavěnou budovu
5. Exkurze na rozestavěnou budovu
6. Exkurze na dokončenou budovu
7. Exkurze na rekonstruovanou budovu
8. Přírodní materiály pro výstavbu nízkoenergetických budov + prezentace seminární práce
9. Rekonstrukce budov s využitím nových materiálů + test
10. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
11. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
12. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací
13. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací + klasifikace

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout poznatkovou základnu dosud získanou v technických disciplínách a propojit ji s poznatky z architektonických a uměleckých předmětů. Jedná se především o podporu vzdělání v oblasti stavebních konstrukcí pozemních staveb, prezentovaných v souvislostech s nejnovějšími výstupy vědy a techniky. K tomu bude sloužit studium literatury. Z hlediska poznání praxe jsou plánovány exkurze. V jejich rámci budou studenti verifikovat, jak se poznatky, které získali ve výuce, uplatňují v reálné praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka má charakter povinné výuky. Vždy při zahájení první hodiny se uskuteční kontrola účasti. Připouští se nejvýše 2 absence, a to bez náhrady. Po představení závěrečného tématu (v 9. týdnu) se uskuteční test, který ověří míru poznatků, které student v předmětu získal.
Další formou kontroly bude prezentace studentovy seminární práce uskutečněná formou přednášky s podporou digitální techniky. Tyto práce budou prezentovány v 8. až 13. týdnu.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning