Detail předmětu

Konstrukce a prostředí staveb

FA-KPR-KAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován ve dvou samostatných blocích, které se věnují nosným konstrukcím a prostředí staveb.
Rozšíření znalostí v problematice vnitřního prostředí, energetiky budov a ekonomičnosti návrhu budov při zajištění požadovaného komfortu uživatelů v kontextu aktuálních povinností vyplývajících z technické a energetické legislativy.
Prohloubení znalostí z oblasti navrhování nosných konstrukcí pozemních a převážně mostních staveb dokumentovaných na výjimečných stavbách, které naznačují trend vývoje překonávající hranice lidské proveditelnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Schopnost optimálního návrhu budov při respektování jeho uživatelských a architektonických požadavků.
– Respektování současných trendů a požadavků na energetickou náročnost staveb.
– Schopnost návrhu nosné konstrukce mostního typu.
– Získání znalostí z oblasti návrhu koncepce konstrukce pozemní stavby vymykající se běžnému standardu stavění.

Doporučená nebo povinná literatura

Zák. č. 406/2000 Sb. v platném znění (CS)
Vyhl. č. 78/2013 Sb. v platném znění (CS)
ŘEHÁNEK, Jaroslav, a kol. Tepelně-technické vlastnosti a energetické vlastnosti budov, PRAHA, GRADA 2002, ISBN 80-7169-582-3 (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol.. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006. ISBN 80-214-2910-0 (CS)
ŘEHÁNEK, Jaroslav, a kol. Tepelně-technické vlastnosti a energetické vlastnosti budov, PRAHA, GRADA 2002, ISBN 80-7169-582-3 (CS)
VAVERKA, Jiří, a kol., Stavební fyzika 2- stavební tepelná technika (CS)
KUČERA, Václav. Architektura inženýrských staveb, Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2504-8. (CS)
ALLEN, Edward a W. ZALEWSKI. Form and forces: designing efficient, expressive structures. 2010. vyd. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2010, 620 s. ISBN 978-0-470-17465-4. (EN)
MACDONALD, Angus J. Structure and architecture. 2. vyd. Oxford: Architectural Press, 2001, 151 s. ISBN 07-506-4793-0. (EN)
RICE, Peter. The engineer's contribution to contemporary architecture. 1st ed. London: Thomas Telford, 2001, 187 s. ISBN 07-277-2770-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Problematika je podána ústní formou v rámci přednášek. Student v průběhu semestru zpracovává seminární práci na zvolené téma po dohodě s vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na odevzdané seminární práci a výsledku závěrečného písemného testu, který pokrývá odpřednášenou problematiku. Seminární práce se odevzdává elektronickou formou (ve formátu pdf) a je průběžně konzultována s vyučujícím během semestru. Závěrečný test v písemné formě pokrývá problematiku jednotlivých přednášek, úspěšné absolvování testu představuje získání alespoň 50 % z celkového počtu bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, přehled současné legislativy, koncepce a trendy v energetické náročnosti budov a prostředí staveb
2. Souhrn stavebně-fyzikálních požadavků kladených na budovy z hlediska zajištění požadované kvality vnitřního prostředí – stavební tepelná technika, akustika, denní osvětlení a insolace
3. Koncepce nízkoenergetického, pasivního a „nulového“ domu; legislativa a požadavky
4. Energetická náročnost budov z pohledu obecných technických požadavků na výstavbu – průkaz energetické náročnosti budovy, energetická certifikace stavebních objektů v ČR a ostatních zemích
5. Zákon o hospodaření s energií, energetický audit a jeho využití při dotačních projektech
6. Alternativní zdroje energie a jejich vliv na celkovou energetickou bilanci staveb, ekonomická efektivnost energeticky úsporných opatření a vybraných stavebních technologií
7. Konstrukce jako esenciální složka architektury
8. Přehled konstrukčních systémů 19. a 20. století
9. Konstrukční systémy 21. století
10. Extrémní stavby ve smyslu vertikality a horizontality
11. Návrh mostní konstrukce – spodní stavba (materiál, koncept řešení, zásady návrhu)
12. Mosty trámové, obloukové, visuté a zavěšené I
13. Mosty trámové, obloukové, visuté a zavěšené II

Cíl

1. Předmět je spojen s tematikou prostředí staveb v kontextu jednotlivých souvisejících disciplín – tepelná technika a energetika, akustika a osvětlení. Důraz je kladen na energetickou účinnost a její hodnocení ve vztahu ke stávající legislativě a na propojení energetických a stavebně-fyzikálních disciplín. Probírá se zákon o hospodaření s energií a jeho zohlednění při návrhu novostaveb a rekonstrukcí.
2. Je posláním architekta přispět znalostí terminologie, konstrukčního systému a zásad technického řešení k realizaci staveb, a to včetně staveb mostního typu. Znalosti získané absolvováním uvedeného předmětu by měly přispět k doplnění informací z této oblasti. Stěžejní oblast části předmětu bude směřována na mostní stavby v architektuře s cílem představit existující možnosti návrhu s ohledem na materiálové možnosti a význam volby konstrukčního řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning