Detail předmětu

Modulový seminář 1

FA-MS1-TAk. rok: 2020/2021

Studentky a studenti získají na seminářích, exkurzích a kolokviích zkušenosti se systematičtějším a obecnějším teoretickým uvažováním, které je nejen nutnou součástí navrhování a tvorby architektury, ale také kritického myšlení a dějinného vědomí. Rozliší vztahy a rozdíly mezi kritikou, teorií a dějinami architektury a také mezi obecnou a speciální teorií. Získají poznatky o teoriích prožívání a konceptualizace architektury, její performativitě, interaktivitě a responzivnosti. Získají přístup k promýšlení základních pojmů a konceptů času, prostoru a pohybu architektury a také problémů sídlení, domova a obývání. Nabydou zkušenosti a schopnosti formulovat vlastní architektonickou řeč a text ve vztahu k jazyku, řeči a psaní tradovaných i méně etablovaných a vznikajících teorií architektury.

Výsledky učení předmětu

– Student získá znalosti a vědomosti o vztazích kritiky, teorie a dějin architektury.
– Student získá schopnosti potřebné k pěstování architektonického myšlení nejen ve vztahu k získaným znalostem a vědomostem, ale také ke své praxi navrhování a k praktikám zobecňování vlastních prožitků a zkušeností architektury.
– Získá přístup k teoretizaci architektury jako k myšlenkovým architektonickým experimentům a jejich falzifikaci v akademické diskusi.
– V přednáškách si student osvojí schopnost systematičtěji a obecněji teoreticky myslet, mluvit a psát.
– Student bude schopen formulovat vlastní teoretická východiska, postupy a závěry.

Doporučená nebo povinná literatura

RIBA: What is Architectural Research? Dostupné na: http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/1024-WhatisArchitecturalResearch.pdf (EN)
HOUGAARD, A. K.: Refractions - Artistic Research In Architecture. Kopenhagen: Architectur B, 2016, 296 s. (EN)
GROAD, Linda - WANG, David: Architectural Research Methods. New Jersey: Wiley, 2013. (EN)
HARRIES, Karsten: Lebbeus Woods: Experimental Architecture. Carnegie Museum of Art, 2004. (EN)
ARMSTRONG, Rachel: Experimental Architecture. Designing the Unknown. London: Taylor and Francis Group, 2019. (EN)
POLETTO, Marco - PASQUELO, Claudia: Systemic Architecture: Operating Manual for the Self-organizing City. London: Routledge, 2012. (EN)
HAYS, Michael (ed.): Architecture Theory Since 1968. Cambridge - Mass.: MIT Press, 1998. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky modulového semináře 1 jsou:
1. Formulování a výklad pojmů, problémů a postupů výzkumu / návrhu předdiplomního projektu na seminářích.
2. Ověřování a komparace vlastních postupů a těch jež jsou představeny na exkurzích.
3. Společná kritická reflexe rozpracovaných zadání na prezentacích.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se 1. studium literatury, 2. aktivní účast na semináři/exkurzi/prezentaci, 3. seminární práce (20 % + 10 % + 10 % + 10 % + 50 % = 100 %). V případě neúčasti na více než 3 programech student vypracuje ke klasifikovanému zápočtu samostatnou práci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Téma modulového projektu. Identifikace klíčových problémů, pojmů a konceptů. Experimentální a kvaziexperimentání výzkum a navrhování architektury. Architektonická laboratoria
2. Stav poznání. Sbírání, rešerše a studium literatury. Zahájení práce na slovníku pojmů
3. Zahájení práce na albu obrazů (kresba, malba, grafika, koláž, asambláž, foto, video, film, digitální animace, skript…)
4. Popis, komparace, analýza, komparativní analýza. Analýza textová, vizuální (architektonická, fotografická, filmová…). Volba a formulace postupů, metod a metodologie bádání k modulovému projektu. Formulace hypotézy (teze) a její ověřování
5. Exkurze 1: do badatelské / galerijní / sbírkové instituce (skupiny dle témat s pedagogy modulového projektu)
6. Konzultace postupů první verze rozpracované seminární práce. Druhy a žánry psaní o architektuře
7. Postupy analýzy a interpretace: historická, kritická, architektonická (autonomní), biografická, společensko-politická (heteronomní) a jejich vztahy
8. Exkurze 2: do vytypovaných lokalit spojených s bádáním a modulovým projektem (skupiny dle témat s pedagogy modulového projektu)
9. Konzultace postupů druhé verze rozpracované seminární práce
10. Postupy interpretace. Mezioborové přenosy témat a metod
11. Prezentace 1: prezentace postupů bádání / seminárních prací formou minikonference
12. Konzultace, editace a jazyková redakce seminární práce
13. Prezentace 2: prezentace postupů a předběžných výsledků bádání / seminárních prací formou minikonference

Cíl

Cílem předmětu je studentky a studenty seznámit se základními problémy, pojmy a koncepty obecné a speciálních teorií architektury a jejich vztahy ke kritice a dějinám. Po absolvování předmětu budou schopni kriticky formulovat a reflektovat diference a souvislosti mezi architektonickými teoriemi, praxemi a praktikami navrhování, realizace a reflexe architektury. Získají zkušenost s verbalizovaným a psaným teoretickým uvažováním, jeho horizonty a mezemi platnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se připravuje na semináře, účastní se exkurzí. Studuje doporučenou literaturu, architektonická díla a výstavy. Aktivně se účastní diskusí k tématu na prezentacích. Akceptována je neomluvená neúčast na 3 různých programech (1 seminář, 1 exkurze, 1 prezentace). Nelze je nahradit, jen omluvit.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

22 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor