Detail předmětu

Architektura 17. století

FA-A17-TAk. rok: 2020/2021

Cyklus přednášek týkající se evropské architektury 17. století seznámí posluchače s raně a vrcholně barokní a klasicistní architekturou v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v českých zemích. Kromě širšího kulturně historického kontextu získají posluchači základní informace o nejvýznamnějších architektech, architektonické praxi, nejvýznamnějších stavbách a teoretických spisech. Součástí přednášky jsou také tři exkurze (barokní zámky a urbanismus).
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Výsledky učení předmětu

– Student se seznámí s kulturně-historickým kontextem 17. století.
– Student získá povědomí o počátcích italské barokní architektury a jejím šíření do celé Evropy.
– Student bude schopen stylově zařadit většinu barokních staveb a analyzovat širší kontext barokní architektury.
– Student získá informace o nejvýznamnějších architektech a stavbách evropského baroka.
– Student se naučí orientovat v nejdůležitějších architektonických traktátech a dokáže popsat jejich vliv na pozdější architekturu.

Doporučená nebo povinná literatura

TOMAN, Rolf. Baroko. Architektura, plastika, malířství. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-771-5 (CS)
PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. (CS)
PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze. Praha: Panorama, 1986. (CS)
VLČEK, Pavel. Dějiny architektury renesance a baroka. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03407-0. (CS)
MACEK, Petr, BIEGL, Richard, BACHTÍK, Jakub (eds). Barokní architektura v Čechách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2736-6 (CS)
KROUPA, Jiří. V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Brno: Moravská galerie 2002. ISBN 80-7027-121-3. (CS)
PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze. Praha: Panorama, 1986. (CS)
KRSEK, Ivo, KUDĚLKA, Zdeněk, STEHLÍK, Miloš, VÁLKA, Josef. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0540-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cyklus architektura 17. století – baroko bude koncipován jako přednáška doprovázená prezentacemi v power pointu. Spolu s přednáškou bude součástí výuky diskuze nad texty a jednotlivými díly, která by měla studenty aktivně zapojit do problematiky představovaného tématu. Součástí výuky by měly být tři exkurze kombinované s referáty studentů a praktickým využitím získaných informací – rozbor architektury, terminologie a datace jednotlivých staveb.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude vycházet z účasti na přednáškách, zapojení do diskuzí během přednášek a zejména z prezentování referátů během exkurzí, kde bude sledována aktivní účast při uměleckohistorické interpretaci historických architektur.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do kulturních dějin evropské barokní civilizace
2. Římská architektura seicenta (pokračovatelé Michelangela – Vignola, della Porta, Fontana)
3. Římská architektura vrcholného baroka a Accademia di San Luca (Bernini, Borromini, Cortona)
4. Italská architektura seicenta (Savojsko, Benátsko, Lucca, Neapol a Sicílie)
5. Barokní architektura ve Španělsku, Belgii, Portugalsku a jižní Americe (Carbonel, Churriguera)
6. Klasicistní architektura a urbanismus ve Francii (de Brosse, Mansart, Le Vau, Mansart)
7. Klasicistní architektura v Anglii (Jones, Wren, Vanbrugh, Hawksmoor)
8. Barokní architektura v habsburské monarchii (Pomis, Tencalla, Fischer von Erlach, Hildebrandt)
9. Raně barokní architektura v Čechách (italští stavební mistři Filippi, Carrati, Lurago, Mathey)
10. Raně barokní architektura na Moravě (Pieroni, Carlone, Tencalla, Erna)
11. Exkurze – raně barokní památky města Brna
12. Exkurze – zámek Valtice
13. Exkurze – městská památková rezervace, zámek a Květná zahrada v Kroměříži

Cíl

Přednášky seznamují posluchače s teoretickými východisky a podobou barokní a klasicistní architektury, které měly zásadní vliv na pozdější vývoj architektury až do začátku 19. století (doznívající formy neostylů 19. století). Posluchači by se po absolvování cyklu přednášek měli orientovat v základních pojmech, termínech, jménech a nejvýznamnějších stavbách evropského baroka a klasicismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se bude pravidelně zúčastňovat většiny přednášek a měl by se aktivně zapojovat do diskuzí, povinná je jeho účast na exkurzích, kde bude interpretovat vypracovaný referát na předem dané téma. Zameškanou účast na přednáškách a zejména exkurzích lze omluvit pouze ze závažných důvodů.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor