Detail předmětu

Specializovaná odborná praxe

FA-OP2-AAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe je povinnou součástí profesně orientovaného navazujícího magisterského studijního programu „Architektura a urbanismus“.
Student je pod vedením autorizovaného architekta seznámen s fungováním architektonické kanceláře a s aspekty reálné praxe. V odůvodněných případech a s předchozím souhlasem garanta předmětu lze praxi absolvovat ve státní nebo výzkumné organizaci apod. Odbornou praxi nelze absolvovat na VUT v Brně.
Předpokládá se zapojení praktikanta také do činností souvisejících s jeho budoucí samostatnou činností v oboru (např. obstarávací služby architekta, pořizování stanovisek, vypracování rozhodnutí apod.)

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

– Student bude seznámen s vedením architektonické praxe nebo s fungováním státní či vědecké organizace.
– Student bude schopen formulovat odborná stanoviska.
– Student bude schopen vedení odborného týmu.
– Student bude schopen mezioborové komunikace se specialisty (jako architekt nebo vědecký pracovník).
– Student bude schopen komunikace se stavebníkem (jako zpracovatel dokumentace nebo její posuzovatel).

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. (CS)
Zákon č. 234/2014 Sb. O státní službě. (CS)
Zákon č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu a vývoje. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student absolvuje praxi pod vedením autorizovaného architekta ČKA (nebo ekvivalentní osoby z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska). V odůvodněných případech a s předchozím souhlasem garanta předmětu lze praxi absolvovat ve státní nebo výzkumné organizaci apod. Odbornou praxi nelze absolvovat na VUT v Brně.

Způsob a kritéria hodnocení

Prokazuje se výkazem práce (podepsaným autorizovaným architektem nebo ekvivalentní osobou EHP a Švýcarska nebo v případě praxe ve státní nebo výzkumné organizaci vedoucím pracovníkem, pod jehož vedením pracoval), pracovním deníkem a anonymizovanými vzorky vykonané práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání specializovaných znalostí a dovedností souvisejících s budoucí samostatnou praxí v oboru architektura a urbanismus.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Délka praxe je stanovena na nejméně 380 pracovních hodin (odpovídá 19 týdnům při úvazku 20 hodin týdně) a nejméně 6 odpracovaných týdnů. Praxi je možné vykonat i mimo standardní období výuky a zkoušek stanovené v časovém plánu akademického roku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

380 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning