Detail předmětu

Architektura 16. století

FA-A16-TAk. rok: 2020/2021

Cyklus přednášek týkající se evropské architektury 16. století seznámí posluchače s renesanční architekturou v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v českých zemích. Kromě širšího kulturně historického kontextu získají posluchači základní informace o nejvýznamnějších architektech, architektonické praxi, nejvýznamnějších stavbách a teoretických spisech. Součástí přednášky jsou také tři exkurze (renesanční zámky a urbanismus).
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Výsledky učení předmětu

– Student se seznámí s kulturněhistorickým kontextem 16. století.
– Student získá povědomí o počátcích renesanční architektury a jejím šíření do celé Evropy.
– Student bude schopen stylově zařadit většinu renesančních staveb a analyzovat širší kontext renesanční architektury.
– Student získá informace o nejvýznamnějších architektech a stavbách evropské renesance.
– Student se naučí orientovat v nejdůležitějších architektonických traktátech a dokáže popsat jejich vliv na pozdější architekturu.

Doporučená nebo povinná literatura

BURCKHARDT, Jacob. Kultura renesance v Itálii. Praha: Rybka, 2013. ISBN 978-80-87067-08-6. (CS)
BURKE, Peter. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5. (CS)
TOMAN, Rolf (ed.). Umění italské renesance. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-94-7. (CS)
VLČEK, Pavel. Dějiny architektury renesance a baroka. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03407-0. (CS)
ŠAMÁNKOVÁ, Eva. Architektura české renesance. Praha: SNKLHU, 1961. (CS)
PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. (CS)
PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze. Praha: Panorama, 1986. (CS)
KONEČNÝ, Michal (ed.). Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Masarykova univerzita, 2017. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cyklus architektura 16. století – renesance bude koncipován jako přednáška doprovázená prezentacemi v power pointu. Spolu s přednáškou bude součástí výuky diskuze nad texty a jednotlivými díly, která by měla studenty aktivně zapojit do problematiky představovaného tématu. Součástí výuky by měly být tři exkurze kombinované s referáty studentů a praktickým využitím získaných informací – rozbor architektury, terminologie a datace jednotlivých staveb.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude vycházet z účasti na přednáškách, zapojení do diskuzí během přednášek a zejména z prezentování referátů během exkurzí, kde bude sledována aktivní účast při uměleckohistorické interpretaci historických architektur.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do kulturních dějin evropské renesance
2. Architektura italského quattrocenta
3. Architektura italského cinquecenta a španělské renesance
4. Architektura italského manýrismu
5. Sansovino, Palladio, Serlio a italské renesanční teoretické spisy
6. Renesanční architektura ve Francii
7. Renesanční architektura v Anglii a severním Německu
8. Renesanční architektura v jižním Německu a v Rakousku
9. Renesanční architektura a urbanismus v Čechách
10. Renesanční architektura a urbanismus na Moravě
11. Exkurze – renesanční památky města Brna
12. Exkurze – zámek Bučovice
13. Exkurze – městská památková rezervace a zámek Telč

Cíl

Přednášky seznamují posluchače s teoretickými východisky a podobou renesanční architektury, které měly zásadní vliv na pozdější vývoj architektury až do začátku 19. století (doznívající formy „neostylů“ 19. století). Posluchači by se po absolvování cyklu přednášek měli orientovat v základních pojmech, termínech, jménech a nejvýznamnějších stavbách evropské renesance a manýrismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se bude pravidelně zúčastňovat většiny přednášek a měl by se aktivně zapojovat do diskuzí, povinná je jeho účast na exkurzích, kde bude interpretovat vypracovaný referát na předem dané téma. Zameškanou účast na přednáškách a zejména exkurzích lze omluvit pouze ze závažných důvodů.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný