Detail předmětu

Informační gramotnost

FA-IGR-TAk. rok: 2020/2021

Plně distanční e-learningový kurz informační gramotnost je určen magisterským studentům Fakulty architektury a cílí na rozvoj jejich schopností a znalostí v oblasti práce s odbornými zdroji nejen ve vysokoškolském prostředí. Jednotlivá témata jsou rozdělena do 9 sekcí. Témata lze uplatnit v navazujících předmětech modulový seminář 1 a 2 a v navazujícím doktorském studiu.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student bude schopný formulovat vhodná a aktuální témata pro účely vysokoškolského studia.
– Student bude umět vyhledávat informace v placených i volně dostupných odborných zdrojích.
– Student bude znát kritéria a metody pro posuzování relevance zdrojů.
– Student bude umět organizovat nejen informace a zdroje, ale také svůj čas.
– Student bude schopen porozumět odbornému textu.
– Student bude schopen pracovat se zdroji a informacemi v souladu s autorským právem.
– Student bude umět vytvářet citace jednotlivých druhů dokumentů ručně i s pomocí citačního manažeru.
– Student bude znát účel, formy i metody efektivní prezentace informací.

Doporučená nebo povinná literatura

ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 7. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 (CS)
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8 (CS)
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ, 2014. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com. ISBN 9788026060741. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz probíhá v plně distanční podobě v e-learningovém systému Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky: vypracovat všechny úkoly a testy, získat v součtu nejméně 50 bodů ze všech testů a písemných úkolů (ze 100).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Témata:
1. Definování informační potřeby
2. Kreativní techniky
3. Vyhledávání informací
4. Hodnocení zdrojů
5. Organizace zdrojů
6. Zpracování informací
7. Autorské právo a citace
8. Creative Commons
9. Prezentace informací

Cíl

Cílem předmětu je rozvoj informační gramotnosti u studentů tak, aby byli schopni definovat svou informační potřebu, uměli na základě této definice vyhledávat informace v odborných zdrojích a následně s nimi efektivně, kriticky a zejména eticky nakládali.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning