Detail předmětu

Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století

FA-TRA-TAk. rok: 2020/2021

Výklad představuje klíčová témata novodobého architektonického tradicionalismu: architektura Beaux-Arts a teorie slohu, úsilí o urbanistickou reformu od Camillo Sitteho po Nový urbanismus, hnutí za ochranu domoviny a spory tradicionalistických a modernistických proudů v památkové péči, vlivné osobnosti z řad architektů a teoretiků architektury a problémy historiografické reflexe architektury 20. a 21. století. Získané poznatky studenti aplikují ve vlastním komentovaném architektonickém návrhu.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

U absolventů předmětu se očekává:
– posílení kompetencí v oblasti tradičních uměleckých dovedností;
– porozumění tradicionalismu coby názorovému proudu, filozofickému postoji a estetickému stanovisku;
– pochopení ornamentu jako organické součásti prostorové a plošné tvorby;
– propojení tradicionalistického konceptu se soudobými tvůrčími postupy a technikami;
– posílení schopnosti reflektovat cizí i vlastní architektonickou tvorbu z hlediska výtvarného stylu.

Doporučená nebo povinná literatura

HORÁČEK, Martin. Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. Brno: Barrister a Principal - VUTIUM, 2013. ISBN 978-80-7485-002-8. (CS)
SALINGAROS, Nikos A. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita. Brno: VUTIUM - BP Publishing, 2017. ISBN 978-80-7485-138-4. (CS)
ALEXANDER, Christopher et al. A Pattern Language. Oxford University Press, 1977. ISBN 978-0195019193. (EN)
SCOTT, Geoffrey. The Architecture of Humanism. New York: W. W. Norton, 1974. ISBN 0-393-00734-0. (EN)
MICHL, Jan. Funkcionalismus, design, škola,trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Brno: Barrister a Principal, 2012. ISBN 978-80-87474-48-8. (CS)
KRIER, Léon. Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0012-7. (CS)
CHARLES, Princ z Walesu. Harmonie - nový způsob, jak nahlížet na náš svět. Brno: BP, 2018. ISBN 978-80-7485-154-4. (CS)
SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Brno: Ústav územního rozvoje, 2012. ISBN 978-80-87318-21-8. (CS)
NERDINGER, Winfried (ed.). Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der Geschichte. München: Prestel, 2010. ISBN 978-3-7913-5092-9. (DE)
WATKIN, David. Radical Classicism: The Architecture of Quinlan Terry. New York: Rizzoli, 2006. ISBN 978-0-8478-2806-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Na výklad přednášejícího navazuje samostatná práce studentů, která je průběžně konzultována.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování a odevzdání zadaných návrhů architektury a dekorativních detailů ve stanoveném termínu (10 výkresů nebo dohodnutý počet 3D modelů + analytická esej o rozsahu 10 NS).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tradicionalismus a modernismus v architektuře – principy
2. Geoffrey Scott a architektura humanismu
3. Christopher Alexander, jazyk vzorců a povaha řádu
4. Nikos A. Salingaros a sjednocená teorie architektury
5. Beaux-Arts a americká renesance
6. Mrakodrap v architektuře
7. Urbanistická reforma přelomu 19. a 20. století a ochranářské hnutí
8. Tradicionalismus ve světové architektuře 20. a 21. století
9. Architekt Edwin Lutyens
10. Tradicionalismus v české architektuře 20. a 21. století
11. Autorská interpretace – prezentace
12. Autorská interpretace – prezentace
13. Autorská interpretace – prezentace

Cíl

Cílem předmětu je jednak získání orientace v tradicionalistických tendencích v architektuře od konce 19. století do současnosti, jakož i v odborné a laické rozpravě o těchto tendencích, jednak rozvoj praktických dovedností při využívání soudobých designérských postupů a technologií v modelaci tradičních architektonických a dekorativních prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro zapsané studenty je účast v semináři povinná (80 procent).
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor