Detail předmětu

Konstrukce pozemních staveb

FA-KPS-KAk. rok: 2020/2021

Předmět konstrukce pozemních staveb rozvíjí poznatky z pozemního stavitelství získané v bakalářském studijním programu. Je zaměřen na soudobé konstrukce a technologie, které se týkají klasických a inovovaných technologií a materiálů podpořených aktuálními technickými možnostmi. Budou představeny konstrukce vytvořené z keramiky, železového betonu, kovů, dřeva, skla a plastů. Rozvinuty budou také poznatky o způsobech ochrany konstrukcí před účinky požáru. Nedílnou součástí předmětu bude také seznámení se s nejnovějšími výsledky hodnocení energetické kvality stavebního a architektonického díla. K představení budou sloužit nově realizované budovy, a to jak z prostředí české, tak i zahraniční provenience.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu konstrukce pozemních staveb:
– naváže na poznatky a znalosti z předchozí výuky, s jejichž pomocí kritickým způsobem vyhodnotí vstupní parametry uplatněné v procesu návrhu objektů pozemních staveb;
– obohatí své poznatky o vědomosti, které mu umožní kreativním způsobem rozvíjet architektonický koncept;
– pozná realizované budovy, které obsahují moderní stavební konstrukce a technologie a zároveň podporují etetickou kvalitu stavebního díla;
– výsledky z této části studia se stanou oporou k samostatné tvorbě v následné studentově praxi;
– kriticky přistoupí k navrhování a užívání budov z pohledu udržitelné architektury;
– uvědomí si potřebu a pozná metody, jak aplikovat architektonické návrhy, aby splnily standardy požadované pro racionální a šetrný přístup k fosilním energetickým zdrojům;
– pozná, jak zacházet s obnovitelnými zdroji energie, které jej budou motivovat k řešením a návrhům významně omezujícím produkce látek, jež přispívají k vytváření klimatické změny.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Detail ISSN 0011-9571. (DE)
HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
EBERLE, Dietmar. 9x9. Birkhäuser, 2018, Basel. ISBN 978-3035606331 (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je organizován do tří bloků.
A. Představení problematiky (v 8 bodech) přednesené učitelem, dané osnovou, viz výše.
B. Semináře vedené učitelem. V seminářích každý student přednese téma, které si samostatně zvolí. Témata budou orientována do oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
C. Exkurze vedena k návštěvě budovy nebo areálu s výrazným environmentálním pojetím.

Způsob a kritéria hodnocení

K hodnocení budou sloužit následující instrumenty:
A. Míra aktivit uplatněných při zapojení studenta do výuky. Každá neúčast bude hodnocena srážkou 10 bodů ze stobodové stupnice.
B. Výsledek testu, hodnocený stobodovou stupnicí.
C. Úroveň přednesené seminární práce, hodnocena stobodovou stupnicí.
Výsledná klasifikace bude stanovena průměrem z položek A. až C. K získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 % bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Konstrukce pozemního stavitelství a jejich vliv na utváření životního prostředí
2. Konstrukce výškových staveb a ochrana před ohněm – na příkladu budovy WTC
3. Problematika rekonstrukce a výstavba nové budovy – na příkladu Labské filharmonie
4. Analýza příčin poruch jednoduché stavby na příkladu smuteční síně v Brně-Židenicích
5. Dřevěné konstrukce ve výškových stavbách a stavbách s velkým rozpětím
6. Přírodní materiál v současných architektonických návrzích a stavebních konstrukcích
7. Výstavba energeticky úsporných domů a příklad pasivního bytového domu
8. Výstavní prostory a jejich osvětlování + test
9. Prezentace studentských prací
10. Prezentace studentských prací
11. Exkurze
12. Prezentace studentských prací
13. Prezentace studentských prací a klasifikace

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout poznatkovou základnu získanou v technických disciplínách, pěstovaných již v bakalářském studijním programu. Jedná se především o podporu vzdělání v oblasti konstrukcí pozemních staveb spojených s implementací nejnovějších výstupů vědy a techniky. Zaměření výuky se bude týkat těch částí stavebních materiálů, hmot, konstrukcí a technologií, které jsou v současnosti aktuální nebo se zatím nacházejí v prototypech nebo průmyslových vzorech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka má charakter povinné výuky. Vždy při zahájení první hodiny se uskuteční kontrola účasti. Připouští se nejvýše 2 absence bez náhrady.
Po představení závěrečného tématu (v 8. týdnu) se uskuteční test, který ověří míru poznatků, jež student v předmětu získal.
Další formou kontroly bude prezentace studentovy seminární práce, uskutečněná v 9. až 13. týdnu formou přednášky s podporou digitální techniky.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning