Detail předmětu

Architektura bez bariér

FA-ARB-KAk. rok: 2020/2021

Studenti budou formou seminářů seznámeni s problematikou navrhování veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Zpracují semestrální práci – analýzu a úpravy zvoleného veřejného prostoru nebo interiéru budovy. Předmět je zajišťován ve spolupráci se specialisty na handicap.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Doporučená nebo povinná literatura

DUDR, Viktor a Petr LNĚNIČKA. Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob. ČKAIT Praha, 2002. (CS)
FILIPIOVÁ, Daniela. Projektujeme bez bariér. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. ISBN 80-86552-18-7 (CS)
FILIPIOVÁ, Daniela. Život bez bariér: projekty a rekonstrukce. Praha: Grada, 1998. ISBN 9788071692331. (CS)
Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: MMR, 2009. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá v seminářích, a to frontální výukou, zážitkovým kurzem, vlastní prací v terénu a zpracováním seminární práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Studium bude hodnoceno na základě vypracované semestrální práce a její prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Seznámení s problematikou osob se sníženou schopností orientace a pohybu ve veřejném prostoru formou seminářů (vč. tzv. zážitkových kurzů a samostudia), doplňkově mohou být zařazeny exkurze
II. Analýza zvoleného veřejného prostoru / interiéru budovy (na základě získaných znalostí)
III. Návrh vhodných úprav zvoleného prostoru včetně vybraného architektonického detailu
IV. Závěrečná prezentace a zápočet

Cíl

Seznámit studenty s problematikou osob se sníženou schopností orientace a pohybu ve veřejném prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná z 80 %. Kontrolovaná výuka vyplývá z povinnosti konzultace rozpracovanosti semestrální práci.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor