Detail předmětu

Navrhování staveb 3 - veřejné stavby

FA-NS3-KAk. rok: 2020/2021

Soubor předmětů „navrhování staveb“ je zaměřen na získání znalostí provozních, funkčních a prostorových vazeb potřebných pro navrhování různých typologických druhů staveb včetně základních normativních požadavků. Znalosti získané v rámci těchto předmětů jsou následně využívány v ateliérové výuce. Předmět „navrhování staveb 3“ rozšiřuje znalosti studentů zejména v oblasti speciálních veřejných staveb a areálů zvláštního regionálního a nadregionálního významu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

– Student získá komplexní znalosti o provozních, funkčních a prostorových vazbách, alokaci a o urbánních souvislostech speciálních veřejných staveb.
– Student získá komplexní znalosti o provozních, funkčních a prostorových vazbách, alokaci a o urbánních souvislostech areálů zvláštního regionálního významu a areálů v konurbaci.
– Student získá základní orientaci ve speciálních normativních požadavcích pro návrh speciálních veřejných staveb.
– Student získá základní orientaci ve speciálních normativních požadavcích pro návrh areálů zvláštního regionálního a nadregionálního významu.
– Student se orientuje v historii, současném stavu, tendencích a trendech speciálních veřejných staveb.
– Student se orientuje v historii, současném stavu, tendencích a trendech areálů zvláštního regionálního a nadregionálního významu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert: Navrhování staveb (CS)
Fořtl K.: Občanské stavby – stavby zdravotnické (CS)
Paroubek J.: Občanské stavby-stavby pro tělovýchovu a sport (CS)
Řezníček Z.: Občanské stavby-stavby pro dopravu železniční, silniční, leteckou (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V jednotlivých tematických okruzích jsou teoretické znalosti získané formou přednášek. Speciální aktuální témata mohou být přednesena také odborníky z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Objekty speciální (stadiony; nemocnice; stavby pro vědu a výzkum; stavby pro dopravu – železniční, leteckou a lodní)
II. Soubory a areály regionální a v konurbaci
III. Tematicky zaměřený okruh dle aktuální potřeby studentů

Cíl

Získat komplexní vědomosti o principech navrhování, možnostech a limitech návrhu veřejných staveb a to včetně staveb speciálních a areálů zvláštního regionálního a nadregionálního významu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinně volitelný