Detail předmětu

Moderní vývoj a teorie urbanismu 2

FA-UT2-TAk. rok: 2020/2021

Předmět moderní vývoj a teorie urbanismu 2 je zaměřen na plánování měst a úvahy o nich ve 20. a 21. století. V semináři se budeme zabývat moderními koncepcemi urbanismu a jejich současnou interpretací. V rámci předmětu je důraz kladen především na porozumění vztahům mezi hmotnou podstatou měst a technologií, ekonomikou, politikou, demografií a kulturou. Výuka je založena na čtení teoretických textů a jejich následné interpretaci prostřednictvím grafických prezentací. Každý student semináře individuálně zpracuje v průběhu semestru dvě prezentace na vybraná témata. Na zvolené téma student jako závěrečný výstup předmětu vypracuje vlastní kritický text zohledňující konkrétní situaci, projekt, historickou událost nebo osobní zkušenost. Hlavním úkolem při tvorbě textu je aplikování získaných teoretických znalostí na oblast zkoumaného předmětu zájmu.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Student se naučí kriticky hodnotit široké spektrum teoretických textů a filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

BORRIES, Friedrich von. Who's Afraidof Niketown?: Nikeurbanism, Branding And the City of Tomorrow. Rotterdam: Episode Publishers, 2004, 104 s. ISBN 90-597-3014-3. (CS)
BRENNER, Neil. CHRISTIAN, Schmidt. Planetary Urbanisation. In GANDY, Matthew. Urban constellations. Berlin: Jovis, 2011. s. 10 – 13. ISBN 3868591184. (CS)
FROMONOT, Françoise. Learning from Philadelphia. In KRASNY, Elke. Hands-on Urbanism 1850–2012: The Right to Green, 2012. MCCM Creations, 2014, s. 314 – 321. ISBN 9881521742. (CS)
GARREAU, Joel. Chapter 4. Detroit – The Automobile, Individualism, and Time. In GARREAU, Joel. Edge City: Life on the New Frontier. New York: Anchor Books, 1992, s. 99-138. ISBN 0385424345. (CS)
GRAHAM, Stephen. Cities as Strategic Sites: Place Annihilation and Urban Geopolitics. In GRAHAM, Stephen. Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics. Malden, MA: Wiley- Blackwell, 2004, s. 31-53. ISBN 978-1-4051-1574-2. (CS)
HARVEY, David. From Fordism to Flexible Accumulation. In HARVEY, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Wiley- Blackwell, 1994. s. 141-188. ISBN 9780631162940. (CS)
HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of To-Morrow (Being the Second Edition of „To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform“), Charleston, South Carolina: NabuPress, 1902. (2011), 174 s. ISBN 1272142752 (CS)
JAYNE, Mark. Cities and Consumption. New York: Routledge, 2006, 244 s. ISBN 978-041-5327-343. (CS)
KOOLHAAS, Rem. What Ever Happened to Urbanism? In O.M.A., KOOLHAAS, Rem. MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York: The Monacelli Press, 1995, s. 959 – 971. ISBN 978-1885254016. (CS)
MINTON, Anna. Clean and Safe. In MINTON, Anna. Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city. London; New York : Penguin Books, 2009, s. 37 – 60. ISBN 0141033916. (CS)
MINTON, Anna. Chapter 3 "Clean and Safe", in: Ground Control: Fear and happiness in the twenty-first-century city, Penguin, 2009 (CS)
MUMFORD, Eric. The discourse of CIAM urbanism, 1928-1959. Cambridge: MIT Press, 2000. ISBN 0585296146. (CS)
MUSIL, Jiří. Co je urbanizace? In HORSKÁ, Pavla. MAUR, Eduard. MUSIL, Jiří. (eds.). Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002, s. 7 - 53. ISBN 9788071854098. (CS)
NORMAN, Nils. The Urbanomics Archive. In: HEINDL, Gabu (ed.). position alltag, architecture in the context of everyday life. Graz: Haus der Architektur, 2009, 170 s. ISBN 39-011-7468-0. (CS)
OSWALT, Philipp. Shrinking cities: International Research. New York: Hatje Cantz, 2005. ISBN 37757171102. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Každý seminář bude zahájen krátkým filmem souvisejícím s probíranou problematikou, následnými komentáři vedoucími k tématu, prezentacemi studentů a moderovanou diskuzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na hodinách – minimální docházka 80 %.
Zpracování a představení dvou prezentací.
Pravidelné konzultace rozpracovaných prezentací a textů – min. 2x za semestr.
Odevzdání závěrečné písemné seminární práce.
Na základě splnění výše uvedených požadavků je student hodnocen klasifikovaným zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška a rozdělení textů a témat
2. Růst: Průmyslová revoluce
3. Růst: Fordismus
4. Růst: Postfordismus a Postindustrializace
5. Růst: Globalizace, Velkoměsta
6. Růst: Shrinking cities
7. Ideologie: Kategorizace dle Françoise Choay
8. Ideologie: Kategorizace dle Françoise Fromonota
9. Moc a násilí: Branding, kontrola, cctv
10. Moc a násilí: Město jako produkt
11. Moc a násilí: Krize, válka, terorismus, nepokoje ve městě
12. Individuální konzultace textů
13. Individuální konzultace textů

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní teorií týkající se moderního vývoje měst a zároveň je naučit kritickému myšlení a logické argumentaci ve vlastní práci. Probíraná témata jsou zkoumána z různých úhlů pohledu, studenti provádějí doplňující rešerše a zabývají se širšími historickými, geografickými či politickými vztahy. Ve výstupních textech a prezentacích je kladen důraz na odpovídající formu a citování pramenů a informačních zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kromě účasti na hodinách sledované prostřednictvím docházkových listů jsou součástí výuky i individuální konzultace rozpracovaných prezentací a závěrečných textů. Vždy přibližně týden před vystoupením studenta v hodině semináře je s vyučujícím zkonzultována koncepce prezentace a porozumění zadanému textu, respektive tématu. Konzultace rozpracovaných závěrečných textů budou probíhat v průběhu druhé poloviny semestru. Od studentů se očekává aktivní účast na hodinách a v diskuzích. Absence jsou nahrazovány samostudiem.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor