Detail předmětu

Stavební právo v architektonické praxi

FA-SP2-KAk. rok: 2020/2021

Poskytnout studentům vybrané informace o platné právní úpravě výkonu povolání autorizovaného architekta a vztahů s tím souvisejících. Na praktických příkladech prohloubit znalosti studentů v oblasti stavebního zákona a pravidel při územním a stavebním řízení, ohlašování drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací a se zásadami výkonu státního stavebního dohledu. Informovat o vybraných otázkách stavebního práva, např. o odstraňování staveb, způsobech vyvlastnění pro účely výstavby a o přestupcích a správních deliktech na úseku stavebního řádu.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Student bude mít základní znalosti potřebné pro projednávání záměru s dotčenými orgány a se stavebním úřadem.
– Student bude mít potřebné znalosti pro zastupování klienta před stavebním a vyvlastňovacím úřadem.
– Student bude mít základní přehled o právních předpisech potřebných pro samostatný výkon architektonické praxe.
– Student bude umět uplatnit postupy správního řádu.
– Student bude umět uplatnit postupy stavebního zákona při umísťování a povolování staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 360/92 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. (CS)
Vyhláška 268/ 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. (CS)
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. (CS)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. (CS)
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. (CS)
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. (CS)
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. (CS)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (CS)
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. (CS)
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. (CS)
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění. (CS)
Stavební právo. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základem výuky je přednáška. V závěru každé přednášky je dán prostor pro diskuzi.

Způsob a kritéria hodnocení

V úvodu přednášky 5. a 10. týdne se uskuteční krátký průběžný kontrolní písemný test z probrané látky (termín kontrolního testu může být vyučujícím s ohledem na charakter probírané látky změněn).
Zkouška se uskuteční formou písemného testu.
Klasifikace:
1. průběžný test: 10 %,
2. průběžný test: 10 %,
zkouška: 80 % z celkového hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., soustava stavebních úřadů
2. Územní rozhodování, dotčené orgány
3. Závazná stanoviska
4. Stavební řád, typy podání, úkonů a rozhodnutí stavebního úřadu
5. Sankce podle stavebního zákona, přestupkový zákon
6. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a povolování výjimek z nich
7. Zákon o vyvlastnění, soustava vyvlastňovacích úřadů, rozhodování
8. Vnitřní předpisy Komory autorizovaných architektů
9. Katastr nemovitostí, zápisy vlastnických práv
10. Správní řád č. 500/2004 Sb., zásady správního řízení, rozhodování
11. Občanský zákoník – věcná práva a druhy smluv
12. Veřejný ochránce práv, odpovědnost za škodu dle z. č. 82/1998 Sb.
13. Soudní řád správní

Cíl

Seznámit studenty se základními pravidly obecného správního řízení, instituty přezkoumávání správních rozhodnutí dle platné právní úpravy obsažené ve správním řádu. Seznámit studenty se základními právními předpisy potřebnými pro samostatný výkon architektonické praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně zúčastní obou průběžných testů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor