Detail předmětu

Specializovaný ateliér A5

FA-SA5-AAk. rok: 2020/2021

Student v předmětu zpracováním semestrálního projektu rozvíjí znalosti získané v předchozím studiu BSP v rámci zvoleného tématu. V rámci ateliéru A5 se předpokládá získání a uplatnění praktických dovedností ve specifické oblasti architektonické tvorby zaměřené na ochranu historických objektů a jejich společenskou aktivaci s respektováním principů ochrany kulturního dědictví.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Doporučená nebo povinná literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
TICHÁ, Jana, Rostislav ŠVÁCHA a Milena SRŠŇOVÁ (eds.). Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha: Zlatý řez, 2018. ISBN 978-80-88033-03-5. (CS)
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5. (CS)
Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760. (CS)
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Výuka je založena na metodě „learning by doing“, tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách, konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy. Je přípustné zpracování ateliérového projektu ve skupinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce. Povinný obsah a rozsah výstupu reflektuje zadanou problematiku a je definován vedoucím práce na začátku semestru.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní projekt s osobním přínosem, všechny aspekty a složky projektu jsou výborné až excelentní
– B: velmi dobrý projekt či výborný projekt s dílčími nedostatky
– C: dobrý projekt, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní projekt s dílčími nedostatky
– E: dostatečně zpracovaný projekt, splnění všech zadaných úkolů, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikaci E), se hodnotí jako nevyhovující.

Vedoucí práce je oprávněn požadovat souběžné či předchozí absolvování vybraných povinně volitelných předmětů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
II. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
III. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu

Cíl

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní zpracování architektonicko-urbanistického návrhu ve vztahu k budoucí samostatné činnosti architekta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované vedoucím práce na začátku semestru.
Projekt musí být odevzdán v termínu stanoveném ve vnitřní normě Pravidla pro studium na FA, případná odchylka musí být stanovena před registrací studentů.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinně volitelný