Detail předmětu

Výtvarné techniky – kresba 2

FA-VK2-NAk. rok: 2020/2021

Výuka kresby rozvíjí pokročilejší kreslířské dovednosti k samostatnému a svobodnému zobrazování složitější prostorové situace podle představy nebo podkladů. Rozvíjí představivost a schopnost přesvědčivého a správného zobrazení představy v perspektivě, zobrazení složitých tvarů i detailů v prostorových souvislostech, zrcadlení, osvětlení. Výuka zahrnuje práci s barvami v kresbě. Výuka kreslením je doplněna o kombinaci kresby s technickým výkresem. Procvičuje se kreslířská technika a některé techniky dokončení kresby. Výuka je rozdělena na tři bloky: Kresba podle skutečného prostoru, kresba podle představy a schématu, závěrečná práce. Nedílnou součástí je domácí příprava, návštěvy výstav a studium z pramenů.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů nástroje.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student se naučí výstižně zobrazit složitější prostorové architektonické představy podané s estetickou kvalitou.
– Student se naučí zobrazit složitější prostorovou situaci, tvary nebo detail podle předloženého schématu, technického výkresu nebo ústního zadání.
– Student se naučí pracovat s konceptem/myšlenkou/nápadem pomocí kresebného procesu, a tak jej pochopit a rozvíjet.
– Student se zorientuje v různých možnostech kresby a dokončovacích technik pro dosažení zamýšleného výrazu.
– Student se seznámí s možnostmi kombinace kresby a technického výkresu.
– Student se seznámí s barevnou kresbou.

Doporučená nebo povinná literatura

SÝKORA Jaroslav, kolektiv. Architektonické kreslení. Praha: ČVUT 2008. ISBN 978-80-01-04115-4. (CS)
STEMPEL Ján, Jan Jakup Tesař, Daniel Brachtl, Kateřina Koňáta Dolejšová. Skici / Sketches. Praha: KANT 2016, ISBN 978-80-7437-179-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka kresby zahrnuje tvořivou, pozorovací a procvičovací složku a sleduje jejich prohloubení, doplnění, nasměrování a rozvíjení osobitých schopností studenta. Podstatou je rozvinutí dialogu mezi kreslířem a kresbou. Studenti se naučí vidět a chápat výsledky a potenciál vlastní práce a mohou je dál směrovat nebo být jimi směrováni. Je to proces komplexní a působí nejen na dovednosti, ale také na vnímání, cítění a schopnost výrazu, vnitřní svobodu a fantazii.
Základem výuky je pravidelná práce a průběžná korektura, dále pak sledování kulturního dění, výstav, studium pramenů, rozpravy.

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu – předložení kolekce kreseb ze cvičení se zastoupením všech tematických bloků včetně závěrečné práce a domácích prací. Konkrétní specifikaci všech prací k odevzdání a jejich počtu předá písemně učitel vždy na začátku semestru.
Bodové hodnocení zahrnuje kvalitu předložených kreseb, vývoj během semestru s přihlédnutím k zaujetí nebo originalitě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Kresba podle skutečnosti
II. Kresba podle představy a schématu
III. Závěrečná práce

Cíl

Cílem předmětu je naučit se nakreslit složitější prostorové situace, tvary či detaily podle představy nebo podkladů správně v perspektivě kvalitní kresebnou technikou, černobíle nebo barevně. Součástí cíle je naučit se představu pomocí procesu skicování vyvolat, pochopit a rozvinout, prostřednictvím kresby upřesnit a kultivovat zobrazovaný jev, vystihnout kresebnými postupy celkovou myšlenku, vhodnou dokončovací technikou ji umocnit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, omluva a řešení více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem.
Možnosti náhrady – v paralelních studijních skupinách (jsou-li otevřeny), doplnění kreseb.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor