Detail předmětu

Hliněné stavitelství

FA-HLS-KEAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s problematikou užití nepálené hlíny jako staviva pro konstrukce nosné i nenosné ve stavbách historických i moderních. Předmět zahrnuje jak informace o vývoji hliněných staveb, tak i jejich vlastnosti, surovinové zdroje a formy použití. Významnou částí je i ekologické posouzení hlíny z pohledu recyklace, uhlíkové stopy a možnosti přestaveb či sanací. Výuka je dělena na teoretickou a praktickou část. Nedílnou součástí výuky je i exkurze, praktické cvičení v laboratoři a výuka v terénu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student získá přehled o významných hliněných stavbách u nás i v zahraničí, jejich stáří a rozmístění.
– Student bude rozumět specifikám hliněného materiálu (vlastnosti a způsob jejich optimálního využití ve stavbách).
– Student bude umět rozpoznat vhodnou hlínu pro stavební účely na základě jejich vlastností a provedení jednoduchých polních zkoušek.
– Student bude umět rozlišit základní hliněné konstrukce a pláště včetně jejich krajových a konstrukčních specifik.
– Student bude schopen zvolit optimální postup v rámci přestaveb a rekonstrukcí hliněných staveb včetně způsobů recyklace staviva.
– Student prakticky zvládne základní postupy zpracování hliněného stavebního materiálu včetně základních řemeslných dovedností.
– Student bude umět formulovat výhody a postup jak eliminovat nevýhody hliněného stavebního materiálu pro splnění požadavků stavebnictví v současnosti a budoucnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Kniha: MINKE, Gernot. Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture. Basel: Birkhäuser, 2006. ISBN-13: 978-3-7643-7477-8, ISBN-10: 3-7643-7477-29. (EN)
Kniha: SCHROEDER, Horst. Sustainable Building with Earth 1st ed. Springer; 1st ed. 2016 edition (October 8, 2015). ISBN-10 : 3319194909, ISBN-13 : 978-3319194905. (EN)
Kniha: ŽABIČKOVÁ, Ivana. Hliněné stavby. Brno: Era.174p., 2002. ISBN 80-86517-21-7. (CS)
Kniha: ŽABIČKOVÁ, Ivana, Kateřina ŠMARDOVÁ a Alena KARASOVÁ. Stavět z hlíny jak a proč. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, o.s.,2009. ISBN 978-80-254-3906-7. (CS)
Kniha: ŽABIČKOVÁ, Ivana. Přestavby hliněných budov. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, o.s.,2009. ISBN 978-80-254-3907-4. (CS)
Kniha: ŽABIČKOVÁ, Ivana, Eva KABOURKOVÁ a Alena KARASOVÁ. Hliněné stavby včera a dnes. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, o.s.,2009. ISBN 978-80-254-3905-0. (CS)
Kniha: MINKE, Gernot. Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture. Michigan: WIT Press, 2000. ISBN - 1853128058, 9781853128059. (EN)
Web: ACT ECO learning platform [online]. 2020 [Earth Building Techniques] available from: http://acteco.eu/?catid=41 (EN)
Web: Rammed Earth Consulting CIC [online]. 2020 [UK guideline Appendix A, B, C] available from: http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth-library.htm (EN)
Kniha: SCHROEDER, Horst. Lehmbau: Mit Lehm ökologisch planen und bauen.Springer Vieweg; vydání 3., aktual. Aufl. 2019. ISBN 978-3-658-23120-0. (DE)
Kniha: MINKE, Gernot. Příručka hliněného stavitelství. Materiály-Technológie-Architektúra, Pagoda, 2009. ISBN 978-80-96969-82-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se skládá z přednášek, které uvádí hlavní teoretické vědomosti o hliněném stavebním materiálu. Po základních informacích a zadání seminární práce navazuje jedno praktické cvičení v laboratoři. Následuje rozvíjení teoretických informací o konkrétních stavebních technikách a konstrukcích. Poté v rámci výuky v terénu dojde k praktickému seznámení s průběhem stavby z hlíny a vyzkoušení si zpracování hliněného stavebního materiálu i řemeslných technik. Zkušenosti z praktických cvičení v laboratoři a výuky v terénu budou zahrnuty do v seminární práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zápočtový test, vypracování seminární práce a práce s hliněným stavebním materiálem během výuky v terénu. Seminární práce tvoří 50 % hodnocení, zápočtový test 30 % a práce s hliněným stavebním materiálem během výuky v terénu 20 %. Termíny odevzdání a vypracování testu jsou stanoveny vyučujícím formou písemného zadání na začátku semestru a jsou závazné.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Vývoj hliněných staveb
2. Suroviny – druhy, těžba, zpracování
3. Zkoušky stavební hlíny
4. Praktické cvičení v laboratoři – zkoušky vhodnosti hlíny pro stavební účely, zkoušky hliněných vzorků
5. Formy užití nepálené hlíny ve stavbách
6. Prvky s užitím hliněných hmot
7. Konstrukce s užitím hliněných hmot
8. Konstrukce z hlíny během užívání stavby
9. Sanace hliněných staveb
10. Recyklace hliněného staviva, opětovné využití
11. Exkurze - praktická ukázka staveb/technologií včetně odborného komentáře
12. Spolupůsobení stavební hlíny s dalšími přírodními materiály
13. Použití stavební hlíny v současnosti a výhledy do budoucna, diskuse nad odevzdanými pracemi

Cíl

Cílem předmětu je po teoretické i praktické stránce porozumět specifikám hliněného stavebního materiálu. Toto zahrnuje znalosti o významných realizovaných stavbách, pochopení vlastností stavební hlíny a forem jejího využití v nosných a nenosných částech staveb. Cílem je ukázat funkční hliněné stavby a zároveň upozornit na chyby, kterých je třeba se vyvarovat. Cílem je též stimulovat kreativní a kritické myšlení během fyzického kontaktu se stavební hlínou v rámci praktické části předmětu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně účastní 50% přednášek, 100% praktické výuky v laboratoři a 60% výuky v terénu (povinný workshop 3 dny červen/červenec). V průběhu semestru průběžně absolvuje alespoň 3 konzultace seminární práce. Zameškanou účast na praktické výuce v laboratoři a výuce v terénu nelze nahradit, lze ji ale ze závažných důvodů omluvit. Nahrazování povinné účasti na přednáškách a praktické výuce v laboratoři je řešeno individuálně po předchozí domluvě s přednášejícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Výuka v terénu

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning