Detail předmětu

Utváření a proměny venkovského prostředí

FA-UPV-TAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí o vzniku, vývoji, současných problémech a možnostech revitalizace a rozvoje venkovských sídel včetně jejich vazeb na kulturní krajinu.
Seznámení studentů s rolí architekta a urbanisty v prostoru, sociologickými, kulturními a ekologickými aspekty prostředí a zejména pak odlišnostmi vůči prostředí městskému.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

– Student bude seznámen se základními zákonitostmi v krajině, vývoji a struktuře sídel.
– Student bude umět analyzovat širší vztahy v území a vytipovat kolizní situace v prostoru.
– Student bude seznámen s úskalími práce ve venkovském prostředí a s jejími kulturními, ekologickými a sociologickými aspekty.
– Student si osvojí koncepční přístup k prostředí s jeho širšími souvislostmi.
– Student si osvojí postup práce při revitalizaci veřejných prostranství a prvků v krajině.

Doporučená nebo povinná literatura

LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-27-9. (CS)
PERLÍN, Radim, Silvie KUČEROVÁ a Zdeněk KUČERA. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie. Praha, 2010, 115(2), 27. ISSN 1212-0014. (CS)
HOLUBEC, Pavel, ed. Perspektivy území II: Hranice a rozhraní. 1. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2013. ISBN 978-80-01-05339-3. (CS)
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů : urbanismus do kapsy. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012. ISBN 9788072945924. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994. ISBN 8020702415. (CS)
ŠUŠKA, Milan. Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov. In: HOLUBEC, Pavel. Člověk, stavba a územní plánování 8. FAST ČVUT Praha: ČVUT Praha, 2015, s. 17. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7695. (SK)
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: [anamnéza, diagnóza, terapie]. Šlapanice: ERA, 2004. ISBN 808651790X. (CS)
BAŠE, Miroslav. Město - suburbie - venkov. 1. Praha: Česká komora architektů, 2009. ISBN 978-80-86790-12-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jednotlivé semináře sestávají z řízeného výkladu daného tématu a pracovní částí s velkou měrou zapojení studentů do výuky. Studenti v pracovní části každého semináře prezentují, diskutují a konzultují s vyučujícím rozpracovanost a výsledky své práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na zpracování zadaných úkolů. Konkrétní specifikaci obsahuje písemné zadání předané vedoucím práce na začátku semestru. Procentuální váha jednotlivých úkolů je shodná. Hodnocení odevzdaných úkolů je 100 %, podmínkou hodnocení je splnění účasti a prezentací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Proces osidlování krajin ČR
II. Typy venkovských sídel a jejich historický vývoj
III. Utváření a činnosti v krajině, ekonomické a ekologické aspekty hospodaření a osídlení
IV. Sociologické aspekty venkovského prostředí
V. Současné problémy venkova, příměstské oblasti
VI. Koncepce a možnosti revitalizace, obnovy a rozvoje venkova
VII. Souvislosti a příklady zahraničí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky venkovského prostředí a naučit je vnímat jeho hodnoty a potřeby, a to jak v rámci veřejných prostranství a struktury jednotlivých sídel, tak v kontextu sídelní struktury a krajiny. Cílem je též ochrana historického prostředí, kulturních hodnot a krajinného rázu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student je povinován účastí na více než 75 % seminářů, splněním zadaných úkolů a minimálně trojím prezentováním v rámci semináře.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor