Detail předmětu

Architekt v praxi

FA-ARP-KAk. rok: 2020/2021

Poskytnout studentům informace o aspektech architektonické praxe, výkonu státní správy, možnostech uplatnění, profesním prostředí, smyslu, odpovědnosti, metodice práce ap.
Přednášky jsou zaměřeny na získání základních znalostí potřebných pro vstup do profese a vedení vlastní praxe či jiných souvisejících aktivit (proces založení vlastní projekční kanceláře, právní formy společností, vedení účetnictví, jednotlivé projekční stupně, objektovost, náležitosti stavebního řízení apod.).
Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů. Znalosti získané v rámci těchto přednášek přiblíží studentům problémy, které mohou po absolutoriu nastat v oblasti praktického konání.
Do předmětu budou zvány významné osobnosti architektonického prostředí z různých oblastí působení, z center i z provincie, s delší i kratší stáží.
Náplní předmětu bude představení vybraných architektů s praxí v ČR i v zahraničí v různých oborech – architektura budov, urbanismus, interiér, památková péče, správa a samospráva, podpora a propagace architektury.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací a znalostí potřebných pro aktivity v praxi:
– profesní prostředí
– podmínky výkonu profese, uplatnění
– tvorba a manažment, smluvní vztahy, náležitosti, předmět, cena/honorář
– standardy výkonů
– zakázka

Doporučená nebo povinná literatura

PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem: pro praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 8024738651 (CS)
Legislativa – právní předpisy, standardy výkonů a dokumentace, vzorové smlouvy a komentáře [online]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa (CS)
Kalkulačka – stanovení honoráře architekta [online]. Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je veden formou přednášek ve dvou částech:
– teoretické přednášky
– přednášky významných odborníků z praxe.
Seminární práce na zadaná témata jsou zpracovány samostatně.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Výsledná klasifikace je tvořena ze 75 % výsledkem zkoušky, 25 % kvalitou odevzdané práce.
Podmínkou pro přístup ke zkoušce je odevzdání všech zadaných úkolů. Odevzdaný úkol musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Architekt, architektura, statek veřejného zájmu
2. Svět, natura a kultura, architektura jako věc i dílo kulturního kódu a vystavěného prostředí
3. Dílo, smysl, sémiotika, dějinnost
4. Profil absolventa, odbornost a kreativita, celoživotní sebevzdělávání
5. Působnost, uplatnění, kreativní třída
6. Oprávnění k výkonu povolání, autorizovaní architekti, profesní společenství, etika (profesní)
7. Partneři ve výstavbě: architekt, klient, zhotovitel. Spory a arbitři
8. Zakázka, autorské dílo. Smlouva: předmět, čas a (bezpečná) cena plnění
9. Výkony, standardy, proces
10. Architekt, tvůrčí osobnost
11. Architekt ve státní správě a samosprávě
12. Architekt, propagátor
13. Architekt, památkář

Cíl

Schopnost orientace v současných platných právních normách a předpisech týkajících se realizování vlastní architektonické praxe, výkonu státní správy a v dalších činnostech v oblasti architektury (architekt jako tvůrce, teoretik, kritik, pedagog, politik, manažer, aktivista, propagátor).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor