Detail předmětu

Kapitoly z teorie architektury

FA-KTA-TAk. rok: 2020/2021

Výběrový přehled stěžejních klasických teoretických konceptů architektury od antických kořenů
přes reprezentanty renesančního a barokního názoru po vývojové teorie 19. století a soudobé analýzy architektonického jazyka.
Autorská interpretace aplikující teoretické poznatky v architektonickém návrhu.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny teoretické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

– Student se seznámí s klíčovými osobnostmi a koncepty teoretické rozpravy o architektuře.
– Student porozumí situování teorie architektury v síti příbuzných profesionálních oborových rozprav.
– Student ve vlastním autorském textovém a kresebném portfoliu prokáže svou schopnost propojit teoretické a historiografické poznatky s procesem navrhování.
– Student využije znalosti klíčových konceptů teorie architektury k přesnějšímu konceptuálnímu uchopení vlastní tvořivé práce.
– Student prohloubí svou schopnost verbální reflexe a interpretace architektonické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

KRUFT, Hanno-Walter. Dejiny teórie architektúry. Bratislava: Pallas, 1993. ISBN 80-7095-009-9. (SK)
SALINGAROS, Nikos A. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita. Brno: VUTIUM - BP Publishing, 2017. ISBN 978-80-7485-138-4. (CS)
VITRUVIUS POLLIO, Marcus. Deset knih o architektuře. Praha: Baset, 2001. ISBN 80-86410-23-4. (CS)
ALBERTI, Leon Battista. Deset knih o stavitelství. Praha: SNKLHU, 1956. (CS)
PALLADIO, Andrea. Čtyři knihy o architektuře. Praha: SNKLHU, 1958. (CS)
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order I. The Phenomenon of Life. Berkeley: The Center for Environmental Structure, 2002. ISBN 978-0-9726529-1-9. (EN)
ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order II. The Process of Creating Life. Berkeley: The Center for Environmental Structure, 2002. ISBN 0-9726529-2-2. (EN)
EISENMAN/KRIER, Two Ideologies. New York: The Monacelli Press, 2005. ISBN 978-1580931397. (EN)
MALLGRAVE, Harry Francis. Gottfried Semper: Architect of the Nineteenth Century. New Haven - London: Yale University Press, 1996. ISBN 978-0300066241. (EN)
KREUL, Andreas. Johann Berhnard Fischer von Erlach: Regie der Relation. Salzburg - München: Anton Pustet, 2006. ISBN 978-3-7025-0534-9. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad vyučujícího je spojen se samostatnou studentskou prací, ve které student aplikuje zvolené a nastudované teoretické koncepty v samostatném architektonickém návrhu (např. „navrhněte obytný dům pro současného klienta s využitím Vitruviových doporučení a své řešení vysvětlete a obhajte“). Výsledky budou následně společně analyzovány a diskutovány.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je účast na průběžných konzultacích zadané práce a odevzdání zadaného portfolia v termínu (10 kreseb a esej o rozsahu 10 NS).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teorie architektury, estetika a další typy rozprav o architektuře
2. Vitruvius
3. Alberti
4. Palladio
5. Johann Bernhard Fischer von Erlach
6. Gottfried Semper
7. Christopher Alexander
8.–13. Autorská interpretace

Cíl

Cílem předmětu je seznámení s klíčovými koncepty teorie architektury, prozkoumání jejich aktuální validity a prohloubení schopnosti aplikovat teoretické a historiografické poznatky v navrhování, jakož i zpětně reflektovat návrh v teoretické rovině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro zapsané studenty je odevzdání kresebného portfolia s esejí v předem stanoveném rozsahu povinné.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor