Detail předmětu

Modulový seminář 2

FA-MS2-TAk. rok: 2020/2021

Předmět je koordinován s přípravou diplomové práce jako sled seminářů, konzultací a prezentací, kde studentky a studenti formulují a zkoumají tématické okruhy a postupy navrhování diplomové práce. Seminární práce je součásti diplomové práce jako její písemná část.

Výsledky učení předmětu

– Student získá znalosti a dovednosti v oblasti koncentrované a systematické badatelské a výzkumné práce, která předchází návrhu diplomového projektu.
– Student navrhne a vypracuje základy vlastních návrhových postupů, metod anebo anti-metod.
– Student tím získá možnost dlouhodobější práce na vlastních přístupech k badatelskému, kritickému a historiografickému uvažování a psaní.
– Student získá zkušenosti a schopnosti v oblasti architektonického výzkumu, testování a vyhodnocování výsledků.
– Student vypracuje textovou část diplomového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

DOUCET, Isabelle, JANSSENS, Nel (Eds.): Transdisciplinary Knowledge Production in Architecture and Urbanism. Zurich: Springer 2011, 136 s. Towards Hybrid Modes of Inquiry (EN)
SIMON, herbert A.: The Sciences of the Artifitial. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1969.  (EN)
IMHOF, Barbra - GRUBER, Petra (Eds ) Build to Grow. Zurich: Springer, 2019. (EN)
MALLGRAVE, H. F.: Architectural Theory. Volume I. An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford UK: Blackwell Publishing, 2006. 590 s.  (EN)
HAYS, Michael (ed.): Architecture Theory Since 1968. Cambridge - Mass.: MIT Press, 1998. (EN)
http://www.ocean-designresearch.net/index.php/symposia-a-conferences. (EN)
Centre for Design Research. Dostupné na: http://designresearch.no. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody výuky modulového semináře 2 jsou:
1. Výklad pojmů, problémů a obecných otázek na seminářích, kde budou představeny a kriticky interpretovány probírané postupy navrhování. Kritické studium a diskuse o postupech navrhování současné architektury a transdisciplinárním výzkumu.
2. Individuální konzultace rozpracovaných seminárních prací.
3. Diskuse na prezentacích a kritická reflexe rozpracovaných zadání.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se 1. studium literatury k následující přednášce a příprava během semestru, 2. aktivní účast v diskusi, 3. zápočtový test (35 % + 15 % + 50 % = 100 %). Známku není možno udělit bez zápočtového testu ani písemné přípravy během semestru. V případě neúčasti na více než 3 přednáškách student vypracuje samostatnou seminární práci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Téma diplomní práce. Volba kritického, historiografického anebo výzkumného a teoretického zaměření práce
2. Stav poznání. Sbírání, rešerše a studium literatury. Zahájení práce na slovníku pojmů a soupisu studovaných obrazů, objektů a prostředí
3. Zahájení práce na návrhu vlastních zobrazovacích, analytických a interpretačních nástrojů a postupů: textové, architektonické-vizuální a architektonické-prostorové
4. Formulování hlavní výzkumné otázky a otázek vedlejších. Formulace postupů, metod a metodologie bádání k diplomní práci. Formulace hypotézy (teze) a její ověřování
5. Postupy analýzy a interpretace: historická, kritická, architektonická (autonomní), biografická, společensko-politická (heteronomní) a jejich vztahy. Hypotetická rekonstrukce a jiné způsoby interpretování
6. Konzultace postupů první verze rozpracované seminární práce
7. Prezentace 1: prezentace a diskuse rozpracovaných prací s pozvanými hosty
8. Postup interpretace. Mezioborové přenosy témat a metod
9. Konzultace postupů druhé verze rozpracované seminární práce
10. Prezentace 2: prezentace a diskuse rozpracovaných prací s pozvanými hosty
11. Konzultace postupů a závěrů druhé verze rozpracované seminární práce
12. Konzultace, editace a jazyková redakce seminární práce
13. Prezentace 3: prezentace postupů a předběžných výsledků bádání/seminárních prací formou minikonference

Cíl

Cílem předmětu je studium literatury, architektonických postupů, projektů a realizací, které precizují a zužují okruhy možných témat diplomového projektu. Studentky a studenti se zabývají formulováním a prověřováním vlastních postupů navrhování architektury. Výsledkem práce je výzkumná, kritická, teoretická a/anebo historiografická studie, která připravuje okruhy výzkumných a návrhových postupů pro diplomovou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se připravuje na semináře a prezentace, studuje doporučenou literaturu v souladu se zadáním. Aktivně se účastní prezentací a diskusí. Akceptována je neomluvená neúčast na 2 seminářích anebo prezentacích. Semináře ani prezentace nelze nahradit, jen omluvit.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný