Detail předmětu

Rekonstrukce, poruchy a posilování staveb

FA-RPS-KEAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s problematikou rekonstrukcí, poruch a sanací stávajících stavebních konstrukcí. Ukazuje typické problémy různých druhů konstrukcí (betonové, ocelové, dřevěné, cihelné, apod.), se kterými se při projektování konstrukčních zásahů stavebník potýká a uvádí způsoby jejich optimálního řešení. Výuka je dělena na část teoretickou a na praktické zpracování vybrané stavby nebo relevantního stavebního postupu v rámci semestrální práce. Nedílnou součástí výuky jsou i exkurze.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí základní metodiku, jak přistupovat ke stavbám které vyžadují nějaký stavebně konstrukční zásah
– Student bude umět rozlišit vlivy působící na stavby a diagnostikovat typické poruchy staveb (vše specificky pro daný materiál a konstrukci)
– Student si osvojí postup, který se používá při průzkumech staveb a sám si tento postup v rámci seminární práce vyzkouší
– Student se naučí hlavní zásady při odstraňování poruch staveb
– Student porozumí specifikám zesilování různých druhů stavebních konstrukcí
– Student bude umět formulovat výhody a nevýhody jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí z pohledu jejich dlouhodobé trvanlivosti a možnosti změn a oprav

Doporučená nebo povinná literatura

Kniha: SALVADORI, Mario. Why buildings stand up: The Strength of Architecture.London: W·W·Norton & Company New York, 1980, ISBN 0-393-01401—0 (EN)
Kniha: LEVY, Matthys a Mario SALVADORI. Why Buildings Fall Down: How Structures Fail. New York:W·W·Norton & Company, 2002, ISBN-10 : 039331152X, ISBN-13 : 978-0393311525 (EN)
Kniha: WITZANY, Jiří, ČEJKA, T., WASSERBAUER, R., ZIGLER, R.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2010, 458 s. ISBN 978-80-01-04488-9. (CS)
Kniha: SOLAŘ, Jaroslav.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2672-4, 8024726726 (CS)
Kniha: REINPRECHT, Ladislav a Jozef ŠTEFKO. Dřevěné stropy a krovy: typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. Vyd. 1. Praha: ABF :, Arch, 2000, 242 s. ISBN 80-86165-29-9 (CS)
Kniha: VINAŘ, Jan a kol.: Historické krovy II. Průzkumy a opravy. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005. ISBN 80-247-1111-7. (CS)
Kniha: ŠKABRADA, J.: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7. (CS)
Kniha: STRAKA, Bohumil, Miloslav NOVOTNÝ, Jana KRUPICOVÁ, Milan ŠMAK, Karel ŠUHAJDA a Zdeněk VEJPUSTEK.Konstrukce šikmých střech. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN: 978-80-247-8380- 2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se skládá z přednášek, které uvádí hlavní teoretické informace o vadách staveb a způsobu odhalování jejich příčin. Dále přednášky navazují metodikou odstraňování vad a způsoby posilování jednotlivých konstrukcí/materiálů. Seminární práce je zadána na začátku semestru a konzultována průběžně. Teoretické znalosti budou ověřeny písemnou a ústní formou. Těžištěm výuky je pedagogem řízená diskuse studentů nad teoretickými a praktickými problémy v rámci seminární práce, zajišťující porozumění problematice.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zápočtový test a vypracování seminární práce. Zápočtový test tvoří 40 % hodnocení, seminární práce 60 %. Termíny odevzdání a vypracování testu jsou stanoveny vyučujícím formou písemného zadání na začátku semestru a jsou závazné.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Vlivy působící na stavby v průběhu jejich životnosti, trvanlivost staveb
2. Porušování staveb zděných z cihel pálených i nepálených, příčiny
3. Porušování staveb betonových, příčiny
4. Porušování staveb kovových a dřevěných, příčiny
5. Průzkumy staveb, zjišťování aktivity trhlin (aktivní, pasivní)
6. Diagnostika staveb – metody destruktivní, nedestruktivní
7. Exkurze - praktická ukázka staveb/technologií včetně odborného komentáře
8. Odstraňování poruch – možnosti, hlavní zásady
9. Sanace, rekonstrukce a zesilování základů
10. Sanace, rekonstrukce a zesilování zděných a betonových konstrukcí
11. Sanace, rekonstrukce a zesilování dřevěných a kovových konstrukcí
12. Praktický postup při zjišťování stavu objektu a návrhu sanace. Kontrola a diskuse k odevzdaným pracím
13. Exkurze - praktická ukázka staveb/technologií včetně odborného komentáře

Cíl

Cílem předmětu je porozumět specifikám stávajících konstrukcí z hlediska diagnostiky, návrhu oprav, přestaveb a posilování. Toto zahrnuje znalosti o vadách staveb, stavebně-technickém průzkumu staveb, příčinách a sledování vad včetně dočasných a trvalých opatření pro zajištění bezpečné únosnosti a stability nosných konstrukcí. Cílem je naučit se jak koncepčně správně přistoupit k objektu, který vyžaduje stavební zásah. Cílem je též stimulovat kreativní a kritické myšlení v rámci diskusí nad řešením seminárních prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se povinně účastní 50% přednášek a 50% exkurzí. V průběhu semestru průběžně absolvuje alespoň 3 konzultace seminární práce. Zameškanou účast na exkurzích nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit. Nahrazování povinné účasti na přednáškách je řešeno individuálně po předchozí domluvě s přednášejícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor