Detail předmětu

Design architektonických prvků

FA-DAP-KAk. rok: 2020/2021

Obsahem výuky je rozvíjet kreativitu a invenci studentů magisterského stupně studia, kdy se studenti soustředí na návrh a zpracování stavebního/architektonického detailu/prvku. Výuka navazuje na absolvované výtvarné disciplíny bakalářského studia. Zadání úkolu je individuální a má vazbu na předchozí ateliérové projekty. Návrh musí zohledňovat požadavky na funkci, výrobu a použité technologie. Předmět nabízí prostor pro nerealizované návrhy, jak detaily větších již vypracovaných projektů, tak i menší projekty méně obvyklých témat. Výstupem je návrhový plakát A0 v elektronické formě, který obsahuje návrhové zobrazení, ideový a technický popis a technickou dokumentaci v míře odpovídající tématu a v kvalitním grafickém podání.
Ve studijním programu „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny technické předměty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student rozvine svou kreativitu a invenci spolu s racionálním uvažováním. Hledání a nalezení tématu práce, které by ho naplnilo a provedlo celým procesem, je spojeno s důležitým poznáním vlastních tvůrčích možností a se schopností jejich racionálního využití.
– Student získá zkušenost s detailním zacílením v návrhovém procesu se silným akcentem na proveditelnost výsledku.
– Student se při návrhovém procesu setká s konkrétními otázkami a bude hledat konkrétní praktické odpovědi, které se budou týkat provedení, materiálu a reálného užití navrhovaného díla.
– Student bude nucen sladit fantazii a ošidnost zcela volného zadání s proveditelností praktického výsledku svého návrhového procesu.
– Student si upevní povědomí o tvorbě grafického výstupu – plakátu a o náležitostech, jako je práce s písmem, s textem, grafickými prvky.

Doporučená nebo povinná literatura

Detail (časopis). Intitute fur Internationale Architektur. ISSN 011-9571. (EN)
Smith Courtenay: Xtreme Houses, 2002 (EN)
John McKean: Pioneering British "High-Tech", 1999 (EN)
Zschokke Walter: Architektur Stadtebau Design, 2001. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je zahájena přednáškou, která seznámí studenty s obsahem a možnostmi tématu, požadavky na výsledek a která je spojena s ukázkami různých řešení stavebního nebo architektonického detailu, prvku. Těžiště výuky spočívá v konzultacích nad rozpracovaným návrhem. Konzultace zachycují vývojové okamžiky v procesu navrhování a pomáhají studentovi vyjasnit je, formulovat a rozvinout. Součástí výuky je i získávání poznatků, rešerše a rozbor z oborů, jichž se zvolené téma dotýká a vede studenty ke zpracování těchto poznatků tvůrčím způsobem. Student je veden ke kultivovanému projevu a je podporován v originalitě výsledného výstupu, jak co do obsahu tak do výtvarného a grafického podání.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje za kvalitu a rozsah práce odvedené během semestru.
K zápočtu: Prezentační plakát A0 v elektronické podobě v PDF (případně dva plakáty nebo podle dohody) v tiskové kvalitě a přiměřená účast na konzultacích.
Bodové ohodnocení ovlivní: kvalita projektu a jeho zpracování, zpracování grafické podoby plakátu a také např. originalita či tvůrčí přístup k tématu či provedení, něco navíc – model, kreslený návrh, aplikace nebo realizace, proniknutí do oblasti zvoleného tématu apod.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah bloků výuky:
I. Úvodní přednáška
II. Hledání tématu, skici, rešerše
III. Práce na návrhu
IV. Finalizace návrhu a práce na prezentačním plakátu
V. Prezentační plakát – kontrola obsahu a grafického řešení

Cíl

Cílem výuky předmětu design stavebních prvků je rozvíjet kognitivní procesy studentů v magisterském studiu a přivést studenty k většímu detailnímu zacílení v návrhovém procesu se silným akcentem na kreativitu a estetiku v souvislosti s racionalitou uvažování. Studenti řeší návrh, který předpokládá blízkou nebo možnou realizaci. Přináší tedy zcela konkrétní otázky, přičemž odpovědi na ně je třeba získat v průběhu navrhování od praktiků a řemeslníků. Jde o praktické otázky týkající se možností výroby a materiálu, stejně jako přímého užití díla. Tato dimenze práce na návrhu přináší velký užitek a poučení. Cílem výuky je upevnit vazbu mezi fantazií a praktičností návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Úvodní přednáška a konzultace podle rozpracovanosti jsou povinné. Rytmus a četnost konzultací se přizpůsobí zvolenému tématu po dohodě s učitelem, ale v každém případě se zachovají tyto fáze: vyhledání a odsouhlasení tématu, skici a rešerše, zpracování vlastního projektu, návrhové zobrazení – vizualizace nebo kresba, model a foto apod., určení obsahu a charakteru a grafického zpracování plakátu, kontrola všech náležitostí projektu a plakátu, odevzdání.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor