Příručka oboru

Audio inženýrství (ZRZT-J)

Bakalářský studijní program

Prezenční studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Audio inženýrství (J-ZRT)

akademický rok 2012/2013

Obsah
  1. Charakteristika a cíle oboru
  2. Profil a uplatnění absolventa
  3. Oborová rada
  4. Základní zásady a pravidla studia
  5. Návaznost studia na další typy studijních programů
  6. Studijní plány
  7. Anotace předmětů
  8. Praxe
  9. Státní závěrečná zkouška

1. Charakteristika a cíle oboru

Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a hudební teorie, ale také praktické zkušenosti ze studiové praxe, hudební režie atd. Seznámí se s principy činnosti studiové techniky, hudební elektroniky, audio elektroniky, elektroakustických zařízení a se zásadami jejich využití, bude seznámen se současnými trendy v oboru zvukové techniky a produkce. Důraz je kladen rovněž na obecnou i odbornou jazykovou průpravu, zejména znalost obecné i odborné angličtiny. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru na VUT, či na jiné vysoké škole.

2. Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Audio inženýrství je prakticky zaměřený bakalář s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti multimediální techniky a audiovizuální tvorby. Absolventi budou mít znalosti fyzikálních vlastností zvukového vlnění, znalosti z oblasti elektrotechniky, principy, struktury a použití mixážních pultů, efektových zařízení, zesilovačů a další studiové techniky a způsoby jejich propojování, znalosti z oblasti zpracování zvukových signálů, hudební a prostorové akustiky,. Absolventi budou také seznámeni s principy analogového a digitálního záznamu a přenosu zvuku, budou znát principy a praktické použití elektrostatických měničů, principy tvorby zvukových barev a ozvučování prostorů. Absolventi budou mít také praktické znalosti nahrávání klasických i elektrických hudebních nástrojů, zpěvu a hudebních těles, praktické znalosti masteringu a budou schopni obsluhovat moderní software digitálních zvukových stanic. Uplatnění najdou absolventi v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci živých hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích na různých scénách, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd.

3. Oborová rada

Za obsahovou náplň a organizační zajištění studia každého oboru studijního programu odpovídá oborová rada, složená z významných akademických pracovníků ústavů fakulty a odborníků z praxe působících na tomto oboru. Pro uvedený obor je současné složení oborové rady následující:

prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. - předseda
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. - člen interní
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. - člen interní
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. - člen externí
RNDr. Lubor Přikryl - člen externí
Ing. Robert Vích, DrSc. - člen externí

4. Základní zásady a pravidla studia

Studijní předměty na oboru J-ZRT jsou hodnoceny tzv. kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů. V jednotlivých kategoriích předmětů je přitom na oboru J-ZRT nutno získat:
– v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu) 138 kreditů
– za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce 5 kreditů
– za úspěšně dokončený umělecký projekt 2 kredity
– ve volitelných předmětech min. 20 kreditů
– ve všeobecně vzdělávacích předmětech min. 10 kreditů.
Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu a uměleckého projektu) oboru J-ZRT absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují všeobecné „netechnické“ znalosti studentů. Předměty si volí student sám z jejich celofakultní nabídky a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. V rámci této kategorie předmětů musí každý student bakalářského studia složit zkoušku z anglického jazyka na předepsané úrovni.
Mezi všeobecně vzdělávací předměty patří i předmět „Tělesná výchova“ s kreditovou hodnotou nula, který student může, ale nemusí absolvovat. Neuzavře-li úspěšně student zvolený a zapsaný volitelný či všeobecně vzdělávací předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj může zvolit jiný volitelný či všeobecně vzdělávací předmět.

5. Návaznost studia na další typy studijních programů

Absolvent bakalářského studijního programu na FEKT VUT v Brně může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. V současné době lze pokračovat zejména na těchto oborech:
- 2-letý navazující magisterský studijní program Komunikace, multimedia a elektronika, obor Multimediální technika, FEL ČVUT v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, obor Zvuková tvorba, Filmová fakulta AMU v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, obor Audiovizuální studia, Filmová fakulta AMU v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Hudební umění, obor Zvuková tvorba, Hudební fakulta AMU v Praze
Od akademického roku 2016/2017 lze pokračovat ve studiu navazujícího 2-letého magisterského studijního oboru programu Audio inženýrství na FEKT VUT v Brně, jehož akreditace je připravována.

6. Studijní plány

Volitelné všeobecně vzdělávací předměty
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XTEL Tělesná výchova1, 2, 30/0CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
JAH1 Angličtina pro hudební praxi 11, 2, 326/13HF JAMU Mgr. Tomáš Hajn3VV  
JDH1 Dějiny hudby III (20 st) 11, 2, 313/13HF JAMU prof. PhDr. Miloš Schnierer4VV  
JDJ1 Dějiny jazzu I 11, 2, 326/0HF JAMU MgA. Jan Dalecký4VV  
JUHB Úvod do hry na bicí nástroje I1, 2, 313/13HF JAMU doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.4VV  
JDP1 Dějiny populární hudby 11, 2, 326/0HF JAMU prof. PhDr. Miloš Schnierer4VV  
XAEU Angličtina pro Evropu2, 30/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
JHNM Hudba v nových médiích2, 326/0zkHF JAMU PhDr. Martin Flašar, Ph.D.5VV  
XAN4 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček2VV  
XPOU Podvojné účetnictví2, 326/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
XAN3 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Agata Walek, Ph.D.3VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XJA3 Angličtina konverzace20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek, Ph.D.3VV  
XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... 2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJR1 Ruština pro začátečníky2, 30/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJR2 Ruština pro mírně pokročilé2, 30/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJS1 Španělština pro začátečníky2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká, Ph.D.6VV  
XJS2 Španělština pro mírně pokročilé2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká, Ph.D.6VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku2, 30/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
XPOM Podnikatelské minimum2, 326/26UMEL doc. Ing. Pavel Legát, CSc.4VV  
BPRS Psychologické praktikum osobnostního ... 20/26UJAZ Ing. Martin Jílek3VV  
BFSL Finanční služby226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů2, 326/26UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XEPO Etika podnikání2, 326/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  

7. Anotace předmětů

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikuXAJD26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.
Cílem kurzu je posílit akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskuzi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní kurz přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Analogová technikaBANA39P - 13COZ - 13Cp - 13Lzimní semestrzá,zkUTKO7
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Základní aplikace: pasivní RC a LCR obvody, základní obvody s diodami, bipolárními a unipolárními tranzistory, s operačními zesilovači a konvejory, OTA, komparátory a časovači.
Další aplikace: lineární a nelineární operační obvody, aktivní filtry, generátory signálů, širokopásmové zesilovače, výkonové zesilovače, napájecí zdroje, analogové spínače a vzorkovače s pamětí, analogové obvody pro D/A a A/D převodníky, měřicí obvody.
Analýza signálů a soustavBASS39P - 13COZ - 13Lzimní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.
Signály a systémy se spojitým časem, signály a systémy s diskrétním časem, reprezentace v časové a kmitočtové oblasti, vzájemné souvislosti. Transformace Z a její aplikace. Náhodné signály a jejich popis, výkonová spektrální hustota. Sdělovací signály a soustavy. Analogové a číslicové modulace ve sdělovací technice. Způsoby realizace v mikroprocesorech a signálových procesorech. Problematika je objasňována na příkladech konkrétních signálů a systémů ze současné technické praxe a jsou uváděny příklady v Matlabu. V laboratoři probíhají měření a simulace signálů na spektrálních analyzátorech s FFT a měřicích přístrojích.
Angličtina konverzaceXJA326Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
Mgr. Agata Walek, Ph.D.
• Cílem hodin konverzace je co nejefektivněji, ale bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty.

• Budou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce se slovním přízvukem a větnou intonací.

• Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.
Angličtina pro EvropuXAEU26Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Přemysl Dohnal
Inovovaný kurz angličtiny se zaměřením na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Hlavní cíl kurzu představuje komplexní příprava studentů na profesionální vedení pohovorů a porad v anglickém jazyce, tvorbu psaných dokumentů, neformální komunikaci a zejména porozumění kulturnímu prostředí evropských zemí. Výchozím prvkem celé koncepce kurzu však přitom zůstává pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální milieu Evropské unie, jež se dnes namnoze může zdát velmi složité. Celkový rámec semináře proto nabízí také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a především prezentuje angličtinu jako jazyk, který převzal roli nezbytného univerzálního průvodce na evropských cestách a stal se prostředníkem pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit.
Základní formy práce v kurzu: panelová diskuse, prezentace individuálních názorů, interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, prezentace výsledků domácích prací a diskuse k nim. Procvičování - praktické zásady tvorby základních osobních a úředních dokumentů. Jazykové hry a cvičení.
Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1XAN326Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Agata Walek, Ph.D.
Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2XAN426Cjletní semestrzkUJAZ2
Mgr. Pavel Sedláček
Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Angličtina pro hudební praxi 1JAH126P - 13Cjzimní semestrHF JAMU3
Mgr. Tomáš Hajn
Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá přibližně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Angličtina pro hudební praxi 2JAH226P - 13Cjletní semestrzkHF JAMU3
Mgr. Tomáš Hajn
Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá přibližně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Angličtina pro severní AmerikuXASA26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
M. A. Kenneth Froehling
Tento kurz je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto kurzu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu kurzu bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.
Bakalářská práce JBCT52COZletní semestrUTKO5
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Dějiny hudby III (20 st) 1JDH113P - 13COZzimní semestrHF JAMU4
prof. PhDr. Miloš Schnierer
Vývoj hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí změn uměleckých směrů a kompozičních technik. Společenská situace na přelomu 19. a 20. století a její odraz v umění: tvorba generace 60. let - Skrjabin, Mahler, Ives. Nositelé nových myšlenek: Satie, Stravinskij, Les Six, Hindemith, Bartók. Druhá vídeňská škola a nástup dodekafonie. Situace v českých zemích, Janáček, Martinů
Dějiny hudby III (20 st.) 2JDH213P - 13COZletní semestrzkHF JAMU5
prof. PhDr. Miloš Schnierer
Specifická situace v USA - Gershwin a Bernstein. Stalinský teror a tvorba v SSSR. Důvody vzniku poválečné avantgardy a její hlavní představitelé. Polská škola, její specifika, představitelé, přínos. Francie: od Honeggera k Messiaenovi. Elektroakustická hudba. Současná situace, přehled existujících proudů a skladatelských osobností u nás i ve světě.
Dějiny jazzu I 1JDJ126Pzimní semestrHF JAMU4
MgA. Jan Dalecký
Cílem předmětu je seznámit posluchače oboru Zvuková režie s dějinami jazzové hudby. Výuka probíhá hromadně formou přednášek, obohacených nahrávkami, fotografiemi a filmy. Studenti se seznámí s kořeny jazzové hudby, tradičním jazzem, érou swingu, poválečnými směry (bebop, cool jazz atd.), fůzemi s hudbou rockovou, etnickou atd.
Dějiny jazzu I 2JDJ226Pletní semestrzkHF JAMU5
MgA. Jan Dalecký
Cílem předmětu je seznámit posluchače oboru Zvuková režie s dějinami jazzové hudby. Výuka probíhá hromadně formou přednášek, obohacených nahrávkami, fotografiemi a filmy. Je kladen důraz na profily největších osobností jazzové hudby a vývoj československého jazzu od třicátých let po současnost.
Dějiny populární hudby 1JDP126Pzimní semestrHF JAMU4
prof. PhDr. Miloš Schnierer
Přehled o žánrech a stylech populární hudby, znalost interpretů - sólistů a skupin populární hudby se zaměřením na českou scénu, poslech a objasnění podstaty stylů: blues, jazz obecně, jazz rock, new age, country, country-pop, bluegrass, gospel.
Dějiny populární hudby 2JDP226Pletní semestrzkHF JAMU5
prof. PhDr. Miloš Schnierer
Přehled o žánrech a stylech populární hudby, znalost interpretů - sólistů a skupin populární hudby se zaměřením na českou scénu, poslech a objasnění podstaty stylů: rock, art-rock, disco, folk, folk.rock, funky, punk, rap, soul, underground.
ElektroakustikaBELA26P - 26Lletní semestrzá,zkUTKO5
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
Akustické prostředí, šíření zvuku, základní veličiny a vztahy, energie přenášená zvukem. Zvuková spektra. Fyziologická akustika, maskování zvuků a jeho využití v kompresních algoritmech, směrové a prostorové slyšení. Hluk a jeho měření. Akustika uzavřených prostorů, impulsní odezva prostoru, akustické materiály a konstrukce. Elektromechanická a elektroakustická analogie, druhy a principy činnosti elektroakustických měničů. Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik. Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory. Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových soustav a kmitočtových výhybek. Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy, formáty. Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku.
Elektrotechnika pro ZRTJELE39P - 19Cp - 20Lletní semestrzá,zkUTEE7
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.
Základní pojmy, pasivní a aktivní obvodové prvky, obvodové zákony, modely. Postupné zjednodušování, transfigurace, metoda náhradního zdroje (Théveninův a Nortonův teorém), výkonové přizpůsobení. Metoda Kirchhoffových rovnic, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, dvojbrany, řízené zdroje, metoda razítek. Obvody s permanentními magnety a elektromagnety, základní parametry, základní zákony, základy řešení magnetických obvodů, transformátory. Časově proměnné veličiny a jejich parametry, harmonická analýza, harmonické veličiny v elektrických obvodech, fázory, imitance. Symbolická metoda analýzy lineárních obvodů a výkon v harmonickém ustáleném stavu. Nelineární prvky a obvody, aproximace charakteristik. Vlastnosti základních pasivních lineárních obvodů 1. a 2. řádu, přechodné děje v těchto obvodech. Řešení přechodných dějů klasickou a operátorovou metodou, děje s nenulovými počátečními podmínkami, přechodná a impulsová odezva lineárního obvodu.
V posledním týdny výuky proběhne přezkoušení ve smyslu § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb. na kvalifikaci "pracovník znalý".
Etika podnikáníXEPO26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a jedná se v podstatě o projekt úspěšného vysokoškoláka v tržním hospodářství.
Finanční službyBFSL26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Kurz seznamuje s nejpoužívanějšími instrumenty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, a to se zaměřením jak na individuální, tak korporátní klientelu. Dále také budou krátce zmíněny další finanční instituce v rámci ČR a jejich hlavní funkce, např. factoringové a leasingové společnosti, podílové a penzijní fondy, stavební spořitelny. Studenti tak získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.
Fyzika pro ZRTJFYZ26P - 13Cp - 26Lzimní semestrzá,zkUFYZ6
prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc. Ph.D.
Základy mechaniky částic, síla a pohyb. Kmitání - harmonické, tlumené a vynucené. Vlnění – postupné a stojaté, energie přenášená vlněním, superpozice a interference vlnění.
Fyzikální pole – gravitační, tíhové a elektrostatické. Elektrické a magnetické pole – vznik, vlastnosti, základní zákony, elektromagnetické vlnění. Meze klasické fyziky a nástin jejich překonání.
Hudba v nových médiíchJHNM26Pzimní semestrzkHF JAMU5
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Hudba a nová média - sňatek z rozumu? Technologická podmíněnost hudby - hudba (pří)strojů. Digitalita hudby a kódování hudby (od neum k MP3, možnosti vizuální reprezentace). Modularita hudby (hudba jako stavebnice, vliv mobilních technologií). Hudba jako hypertext (redefinice pojmů autor - interpret - posluchač). Interaktivita hudby - proměny rozhraní (J. Cage, G. Levin, D. Dlouhý, T. Dvořák ad.). Multimedialita (hudba v kontextu jiných médií). Hudba a prostor - hudba (v) prostoru / prostor v hudbě.Estetika hudby v nových médiích (funkční×absolutní, autentické×eklektické, vysoké×nízké). Umělecké dílo ve věku své digitální reprodukovatelnosti. Mobilita hudby - metamorfózy paměti. Materializace zvuku - hudba jako fyzikální objekt.
Hudební režie I 1JHR126COZzimní semestrHF JAMU4
Mgr. Petr Řezníček
Cílem předmětu je naučit studenty rozlišovat komponenty hudebního záznamu, barvu nástrojů, dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku. Studenti se dále naučí orientovat v různých formách zápisu hudebního díla různých hudebních stylů a žánrů, práci v týmu, seznámí se s funkcí hudebního režiséra, zvukového mistra a interpreta, naučí se exaktnímu vyjadřování problémů v zájmu vzájemné komunikace. Dále se seznámí s psychologickými aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem a odhadem výkonnostního maxima.
Hudební režie I 2JHR226COZletní semestrHF JAMU4
Mgr. Petr Řezníček
Studenti se v předmětu seznámí s pořizováním záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu a v mimo studiových akustických prostorách a záznamem koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením. Dále se seznámí s analogovým a digitálním nahrávacím řetězcem, dvoustopým a vícestopým záznam, nosiči záznamu, způsobem evidence záběrů, sestřihu a navazování. Seznámí se také s procesem masteringu, sestavení finálního produktu – master tape – a dokumentu – mastering order.
Hudební teorie I 1JHT113P - 26COZzimní semestrHF JAMU6
Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními hudební pojmy a základy hudební akustiky nutnými pro další studium oboru. Pozornost je zaměřena zejména na notaci, tempová, výrazová a dynamická označení v notaci, alikvotní tóny a soustavy ladění hudebních nástrojů.
Hudební teorie I 2JHT213P - 26COZletní semestrzkHF JAMU7
Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními hudební pojmy a základy hudební akustiky nutnými pro další studium oboru. Pozornost je zaměřena zejména na stupnice, intervaly, akordy, tonalitu a atonalita a dále na stylové epochy a hudební směry 20 století.
Interaktivní technologieJINT13P - 13COZletní semestrHF JAMU4
MgA. Tomáš Hrůza
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s možnostmi využití tzv. grafických programovacích prostředí, zejména aplikace Max/MSP/Jitter na platformě Windows a MacOSX. Součástí kurzu je také praktické seznámení studentů s možnostmi využití alternativních hardwarových zařízení (MIDI kontroler, Multitouchscreen, senzorický systém iCube, autorský hardware...). Praktické seznámení se základním prostředí programu Max/MSP 5. Společná realizace jednoduchých praktických projektů audio, video a 3D. Realizace drobných projektů s využitím alternativního hardwaru (Arduino, atd.). Realizace samostatného projektu k zápočtu. Všechny předváděné nástroje jsou určeny pro tvorbu interaktivních instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí a interaktivních divadelních prvků. Studenti aplikují znalosti na vlastní tvorbu (projekt).
Konstrukce elektronických zařízeníBKEZ39P - 26Lletní semestrzá,zkUTKO6
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Konstrukce a vlastnosti signálových spojů, napájecí zdroje a rozvody - odrušení a zemní smyčky. Parazitní jevy a jejich potlačení - vazby u vstupních a výstupních obvodů, parazitní kapacity a indukčnosti, termoelektrické napětí, přepětí na indukční zátěži, odrazy na vedení, přeslechy. Stínění proti elektrickému a magnetickému poli, ekvipotenciální stínění. Výběr součástek a aplikační doporučení - diskrétní prvky, operační zesilovače, komparátory, elektronické spínače, A/D a D/A převodníky, vzorkovače s pamětí, číslicové obvody, mikroprocesory. Mechanická konstrukce: řídicí, ovládací a indikační prvky - rozmístění na předním panelu, konstrukce přístrojových skříní, odvod tepla, termostaty. Plošné spoje, plošné drátové spoje, připojování vodičů a součástek. Bezpečnostní požadavky na konstrukci přístrojů. Metodika oživování elektronických přístrojů.
Kultura projevu a tvorba textůXKPT39P - 13COZletní semestrUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.
Kurz klasické a počítačové notografieJKPN13COZletní semestrHF JAMU2
Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Výuka předmětu probíhá formou studia partitur děl hudby 20. století podle vydání světových vydavatelských firem. Studenti si osvojí používané značky pro požadované způsoby interpretace, seznámí se s partiturami komorních, vokálních a orchestrálních děl L. Janáčka a jeho způsoby řešení zápisu rytmických útvarů, dále s partiturami skladeb 2. poloviny 20. století, proporční notací, způsoby zápisu aleatorní hudby, používanými symboly pro interpretaci grafické partitury a jejich realizací, notografickým programem Sibelius.
Matematika 1BMA152P - 14Cpzimní semestrzá,zkUMAT7
doc. RNDr. Edita Kolářová, Ph.D.
Základní matematické pojmy. Množiny, operace s množinami, funkce, inverzní funkce, posloupnosti.
Vektorové prostory, základní pojmy, lineární kombinace vektorů,lineární závislost,nezávislost vektorů, báze, dimenze vektorového prostoru. Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, limita, spojitost, derivace funkce. Derivace vyšších řádů, l´Hospitalovo pravidlo, průběh funkce. Integrální počet funkcí jedné proměnné, primitivní funkce, neurčitý integrál. Metody přímé integrace. Metoda per partes, substituční metoda, integrace některých elementárních funkcí. Určitý integrál a jeho aplikace. Nevlastní integrál. Nekonečné číselné řady, kritéria konvergence. Mocninné řady, Taylorova věta, Taylorova řada.
Matematika 2 pro ZRTJMA239P - 26Cpletní semestrzkUMAT7
doc. RNDr. Zdeněk Svoboda, CSc.
Diferenciální počet funkce více proměnných, diferenciální rovnice – základní pojmy, analytické metody řešení rovnic 1. řádu, lineární diferenciální rovnice, funkce komplexní proměnné – základní pojmy a základy diferenciálního počtu, základy integrálního počtu, Cauchyho věta, Laurentova řada, Cauchy reziduová věta věta.
Fourierovy řady a Fourierova transformace, Laplaceova transformace a její užití.
Z transformace a její užití k řešení diferenčních rovnic, základy numerické matematiky a principy numerických metod, základy pravděpodobnosti, náhodné veličiny, zákon velkých čísel a základy matematické statistiky.
Materiály a technická dokumentaceBMTD26P - 9COZ - 12Cp - 18Lzimní semestrzá,zkUETE6
doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
Materiály pro elektrotechniku a elektroniku, klasifikace. Elektricky vodivé a odporové materiály. Supravodivost. Feromagnetické a ferimagnetické materiály. Dielektrické a izolační materiály. Polovodičové materiály. Materiály pro optoelektroniku.
Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro DPS. Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace.
Měření v elektrotechnice pro ZRTJMVA26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTEE6
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Předmět je zaměřen na problematiku měření elektrických, magnetických a neelektrických veličin. V první části semestru jsou studenti seznámeni se základy metrologie, tak aby byli schopni zhodnotit přesnost měřicí metody a měřicích přístrojů analogových i číslicových. V dalších částech jsou vysvětleny principy, konstrukce a charakteristiky měřicích přístrojů, vzorkovaní, A/D a D/A převodníků, osciloskopů a čítačů. Téměř polovina semestru je věnována měřicím metodám měření napětí, proudu, kmitočtu, časového intervalu, fáze, výkonu, odporů, kapacity, indukčnosti a rezonančního kmitočtu, magnetických veličin, neelektrických veličin.
V laboratorním cvičení si studenti v praxi ověřují znalosti získané na přednáškách: realizaci měřicí metody, výběr vhodných měřicích prostředků, vlastní měření a vyhodnocení přesnosti formou vyjádření nejistot.

Etalony elektrických veličin. Klasifikace přístrojů pro měření elektrických veličin. Zásady správného měření, vyhodnocení přesnosti přístrojů a metod, nejistoty přímých a nepřímých měřicích metod. Analogové měřicí přístroje. Číslicové měřicí přístroje, vzorkování, A/D převodníky, charakteristiky. D/A převodníky. Měřicí zesilovač, vlastnosti a užití v měřicí technice. Osciloskopy. Základní metody měření napětí, proudu, kmitočtu, časového intervalu, fáze, výkonu, odporů, kapacity, indukčnosti a rezonančního kmitočtu. Magnetická měření. Měření neelektrických veličin. Automatizovaná měření
Návrh a konstrukce zvukové technikyJNKZ26P - 26COZzimní semestrzá,zkUTKO5
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
Konstrukce mixážních pultů, mikrofonní a korekční zesilovače, kmitočtové korektory a ekvalizéry, výkonové zesilovače, zesilovače ve třídě D, elektronkové zesilovače, echa, efektové zesilovače, linkové zesilovače, potlačovače šumu, dolby systémy, elektronické prvky pro realizaci nf obvodů, obvody pro úpravu dynamiky zvukového signálu, aktivní a pasivní kmitočtové výhybky, napájecí obvody, lineární a spínané zdroje pro nf techniku, rozvody napájení, elektronika pro aktivní reproduktorové soustavy, ochranné a pomocné obvody, A/D a D/A převodníky pro zvukovou techniku.
Nízkofrekvenční a audio elektronikaBNFE39P - 26Lletní semestrzá,zkUREL6
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.
Nízkofrekvenční signály, přenos a záznam, zpracování a reprodukce audia. Principy elektroakustiky a elektroakustických měničů - mikrofony a reproduktory. Třídy a vlastnosti zesilovačů pro nízkofrekvenční elektroniku (A, AB, B, D, T). Předzesilovače pro audio, přepínání vstupů, fyziologická regulace hlasitosti. Korekční zesilovače a vícepásmové filtry, korekce hloubek a výšek, ekvalizéry. Koncové a výkonové zesilovače, digitální zesilovače s PWM modulací a ZV. Digitální zpracování nízkofrekvenčních signálů, A/D s D/A převodníky, DSP. Digitální záznam bez redukce datového toku (PCM, CD-Audio, SACD, DVD-Audio). Digitální záznam s redukcí datového toku (MiniDisc, MPEG, Dolby Digital, DTS). Princip komprimace zvukových signálů (MP3, ACC, WMA, OGG, ATRAC a další). Standardy pro digitální rozhlasové vysílání DAB/DMB.
Němčina pro mírně pokročilé grundkurs iiXJN226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro začátečníky grundkurs iXJN126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci.Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku.Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Objektově orientované programováníBOOP26P - 39Cpletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
Základní rysy platformy .NET, seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Základy jazyka C# - základní typy, třídy, operátory, konverze, cykly, rozhodování, hodnotové a referenční typy, výčtové typy, číselné datové typy, řetězce a znaky, operace s řetězci, pole a kolekce, jmenné prostory. Objektově orientované programování v C# - pilíře OOP, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, přetypování, doba života objektu, zpracování výjimek, delegáti, události, generiky, reflexe, anonymní třídy, typy var a dynamic, lambda výrazy, integrovaný jazyk pro dotazování - LINQ. Knihovny .NET - knihovna kolekcí, jmenný prostor pro práci se soubory - System.IO, jmenný prostor pro uživatelské rozhraní - System.Windows.Forms. Webové aplikace a webové služby - principy návrhu webové aplikace a webové služby, knihovna System.Net, jednoduchá komunikace klient-server pomocí socketů.
Odborná praxeJXBT160COZletní semestrUTKO0
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
V bakalářském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 4 týdnů. Praxe může být absolvována v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, ve firmách zabývajících se realizaci živých hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcí, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd. a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia.
Podnikatelské minimumXPOM26P - 26COZzimní semestrUMEL4
doc. Ing. Pavel Legát, CSc.
Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva. Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní.
Účetnictví podnikatelů, základní pojmy a princip fungování,účetní výkazy a jejich vzájemná souvislost. Souvislost účetnictví s daňovým systémem. Časová hodnota peněz.
Podvojné účetnictvíXPOU26P - 26COZletní semestrzkUJAZ4
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.
Počítače a programování 1BPC126P - 26Cpzimní semestrklUBMI5
prof. Ing. Valentine Provazník, Ph.D.
Architektura počítačů, operační systémy, operační systém UNIX, algoritmizace, programování v prostředí MATLAB, úvod do programovacího jazyka Java, přenos informací, komunikační protokoly, služby Internetu, informační výchova.
Počítače a programování 2BPC226P - 26Cpletní semestrklUREL5
doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.
Jazyk ANSI C - základní a odvozené datové typy, konstanty, operátory, výrazy, příkazy, program, funkce. Konzolové aplikace - základní algoritmy a programy (vyhledávání, třídění). MS Visual Studio - vývoj jednoduchých aplikací pro Windows.
Praktikum z informačních sítíBPIS26Lletní semestrUTKO2
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Předmět je zaměřen na praktické ukázky využití pasivních a aktivních síťových prvků. Udává přehled o typech konektorů a kabelů určené pro počítačové sítě a o technice konektorování. Další část je zaměřena na základní typy aktivních síťových prvků, včetně instalace a základní konfigurace síťových rozhraní, rozbočovačů, přepínačů a směrovačů, firewallu. Poslední část je zaměřena na síťové služby, konkrétně na instalaci a konfiguraci FTP a WWW serveru, nezabezpečeného a zabezpečeného vzdáleného připojení a na zachytávání a analýzu síťového provozu.
Psychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznáníBPRS26C1letní semestrUJAZ3
Ing. Martin Jílek
Kurz podporuje osobnostní rozvoj posluchače. Výuka je realizována formou interaktivních cvičení ve skupině. Součástí výuky je testování pomocí psychologických testů, stejně jako využití rozmanitých neverbálních technik k rozvoji sebepoznání.
Rozbor skladeb I 1JRS113Pzimní semestrHF JAMU2
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
Předmět je zaměřen na objasnění různých typů formování hudby, hledání zákonitostí skladby a vyvozování důsledků pro interpretaci.
Rozbor skladeb I 2JRS213Pletní semestrHF JAMU2
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
Předmět je zaměřen na analýzu skladeb různých stylových období jako východisko pro jejich interpretaci.
Ruština pro mírně pokročiléXJR226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Ruština pro začátečníkyXJR126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.Přiměřeným způsobem se uplatňují i české reálie.Důraz je kladen na důkladné procvičování učiva s hlavním zaměřením na rozvíjení řečových dovedností.
Semestrální projekt JB2T39COZzimní semestrklUTKO3
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Studiová a hudební elektronikaBSHE26P - 39Lzimní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
Zvuk a jeho šíření, vztahy mezi subjektivními a objektivními vlastnostmi zvuku, přenos zvukových signálů v elektrické soustavě. Režijní pracoviště: struktura mixážního pultu, vstupní jednotky, připojení ke sběrnicím, výstupní jednotky, digitální mixážní pulty, DJ mixážní pulty. Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukových signálů. Zvukové efekty: ekvalizéry, dynamické procesory, simulace akustických prostorů, kytarové efekty, fázový vokoder, zpracování ve spektrální oblasti. Digitální zpracování zvukových signálů, A/D a D/A převod, dithering, digitální zvuková rozhraní. Digitální záznam zvukových signálů, harddisk recording, nedestruktivní editace, zvukové karty. Počítačové systémy zpracování zvuku, technologie plug-in modulů. Základy hudební akustiky. Syntéza hudebních signálů: aditivní, subtraktivní a modulační metody, wavetable syntéza, matematické modelování. Elektronické hudební nástroje, samplery. Komunikační rozhraní MIDI, zařízení, propojování sběrnice. Synchronizace, relativní a absolutní časové kódy. Řízení studiové a scénické techniky, rozhraní DMX512.
Studiová praxe I 1JSP113P - 13COZzimní semestrHF JAMU4
MgA. Jaroslav Zouhar
V předmětu se studenti seznámí se stručnou historií technického vývoje zvukového záznamu a záznamové techniky, technikami střihu, získají přehled o vývoji realizace hudebního záznamu u nás v 50. - 90. letech, o úloze a postavení hudebního režiséra v současném profesionálním nahrávacím týmu, seznámí se s psychologickými a technickými aspekty nahrávání a úlohou zvukového režiséra. Studenti také získají stručný přehled o nahrávací technice, jejím využití a funkcí (mikrofony, mixážní pulty, dynamické procesory, monitory, záznamová zařízení, porovnání analogového a digitálního nahrávacího řetězce…).
Studiová praxe I 2JSP213P - 13COZletní semestrHF JAMU4
MgA. Jaroslav Zouhar
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s postupem při nahrávání – technikou střihu, dodatečnou úpravou snímku (umělý dozvuk) a konečným zpracováním snímku – masteringem, a dokumentací hudební nahrávky. Součástí výuky jsou praktická cvičení práce s počítačem, seznámení se s vybranými hudebními programy a osvojení si základních funkcí a technik, vlastní hudební nahrávka, nahrávání řeči, prolínání atd. Studenti se také naučí provádět srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.).
Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 1JTZ113P - 13COZzimní semestrHF JAMU4
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.
V předmětu se studenti seznámí s typy syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku a se strukturou zdrojů syntetického zvuku (obvody generační, modulační atd.) v případě analogových, analogově-digitálních a digitálních syntetizérů a samplerů.
Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 2JTZ213P - 13COZletní semestrzkHF JAMU5
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.
V předmětu se studenti seznámí s rozhraním MIDI obecně a s typy MIDI ovladačů zvuku, dále s laděním elektroakustických nástrojů (mikrointervaly) a stručně s dalšími způsoby tvorby zvuku. Studenti dále získají stručný přehled o interaktivní elektronice a multimédiích
Tělesná výchovaXTELletní semestrCESA0
RNDr. Hana Lepková
Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorandského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kurzy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
Umělecký projektJXUP20COZletní semestrHF JAMU2
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.
Uměleckým projektem student prokazuje schopnost samostatné práce v absolvovaném oboru studia. Mělo by jím být především samostatné nebo kolektivní vytvoření profesionální zvukové nahrávky pedagogem určeného žánru, tzn. pořízení základního vícestopého záznamu, jeho mixáž, a závěrečné masterovací úpravy; minimální časový rozsah nahrávky cca 15 minut. Specifikace žánru probíhá již v letním semestru předposledního ročníku studia.
Vybavení EA studia II 1JEA113P - 26COZzimní semestrHF JAMU6
MgA. et Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty s elektronickým hudebním nástrojem a jeho barvami, s parametry místnosti, v níž je hudba produkována, s použitím mikrofonů a snímačů pro záznam, analogovým a digitálním záznamem hudby, úpravou zaznamenaného zvuku a jeho střihem a spojováním.
Vybavení EA studia II 2JEA226P - 13COZletní semestrzkHF JAMU7
MgA. et Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebními efekty měnící výšku, sílu a délku signálu a efekty kombinovanými, s technikami mixování, zvukovými formáty, problematikou ozvučování, praktickou prací s počítačovými systémy zpracování zvuku, hard-disc recordery, anglickou odbornou terminologií, s nedostatky zvukového matriálu a umělým dozvukem.
Zvukové aspekty interpretaceJZAI13P - 13COZletní semestrHF JAMU4
MgA. et Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Předmět se zabývá studiem pěti základních tvarů akustické i elektronické/virtuální vlny, rejstříky nástrojů z hlediska sytosti spektra a jejich hlasitosti, míchání barev a maskování a kategoriemi dynamického průběhu tónu. Dále jsou v předmětu charakterizovány tónové soustavy tradičních i modernějších, typy sálů z hlediska akustiky, nejčastější typy komorních souborů, různá rozestavění symfonického orchestru (evropský, americký ad.), nejčastější typy vokálních těles a nejčastější sestavy z jiných žánrů (rock, jazz band, country).
Základy hudební akustikyJZHA26Pletní semestrHF JAMU4
MgA. et Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Studenti se v předmětu seznámí s fyzikální podstatou zvukových vln a kmitů, způsobem vnímání zvuku člověkem, akustikou hudebního nástroje a akustikou při interpretaci. Předmět se dále zabývá problematikou záznamu hry na různé hudební nástroje.
Základy instrumentace I 1JZI113P - 13COZzimní semestrHF JAMU4
Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Cílem předmětu je ukázat studentům s možnosti hudebních nástrojů z hlediska jejich využití v instrumentaci, seznámit je se stávajícími a novými kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje a teoreticky rozšířit znalosti o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů.
Základy instrumentace I 2JZI213P - 13COZletní semestrzkHF JAMU5
Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Zařazení nástrojů neorchestrálních, historických a etnických. Hudební nástroj jako scénografie, znějící objekty a instalace. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.
Základy počítačové sazby a grafikyBZSG39P - 26Cpzimní semestrzá,zkUTKO6
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.
Předmětem výuky tohoto kurzu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (obecně příprava a produkce prezentačních materiálů, orientace a základní kvalifikace pro práci v grafickém studiu a tiskárně, sazba bakalářské, diplomové práce, dokumentace k vytvořenému programu apod.). V oblasti elektronické sazby se studenti seznámí zejména se systémy LaTeX a částečně Adobe InDesign, v oblasti praktického zpracování grafiky je předmět zaměřen na zvládnutí základů Adobe Photoshop. Cvičení jsou využita pro seznámení se software používaným při návrhu, tvorbě a organizaci dokumentů.
Úvod do hry na bicí nástroje IJUHB13P - 13COZzimní semestrHF JAMU4
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámení se s bicími nástroji a jejich literaturou z hlediska skladatele. Studenti se seznámí se základním rozdělením bicích nástrojů na membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, litofony, krystalofony, elasmatofony) včetně ukázek vybraných nástrojů, dále s běžnými i méně obvyklými způsoby tvorby tónu, typy používaných paliček, tónovými rozsahy nástrojů, a dynamickými a artikulačními možnostmi. Studenti mají možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.
Číslicové filtryBCIF39P - 26Lletní semestrzá,zkUTKO6
doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D.
Předmět postihuje celou šíři číslicového zpracování signálů od implementace číslicových systémů v reálném čase, přes metody analýzy jednorozměrných číslicových systémů až po základní metody návrhu jednorozměrných číslicových filtrů: používané formáty pro vyjádření čísel, aritmetika v pohyblivé a pevné řádové čárce, harvardská architektura signálových procesorů, architektura s velmi dlouhým instrukčním slovem (VLIW), zápis programů v jazyce symbolických adres (asembler) a jazyce C (příkazy preprocesoru, intrinsic funkce, implementačně závislé funkce), komunikace s okolím v reálném čase; vlastnosti číslicových systémů (přenosová funkce, impulsní charakteristika, kmitočtová charakteristika), stabilita a kauzalita číslicových systémů, číslicové systémy s konečnou a nekonečnou impulsní charakteristikou, struktury implementace číslicových systémů, graf signálových toků, vliv kvantování na vlastnosti číslicových systémů; metody návrhu jednorozměrných číslicových filtrů, systémy s více vzorkovacími kmitočty, banky filtrů.
Řízení a kontrola jakostiBRKJ26P - 9Cpletní semestrUETE3
Ing. Helena Polsterová, CSc.
Význam a pojetí jakosti. Vytvoření systému jakosti. Postupy vytváření systému jakosti. Řízení dokumentů a údajů. Úloha kontrolních orgánů na trhu v ČR. Identifikace a sledovatelnost výrobku v souladu s normami řady ČSN ISO. Řízení provozu. Kontrola a zkoušení - vstupní, mezioperační a výstupní. Řízení kontrolního, měřicícho a zkušebního zařízení. Řízení neshodného výrobku. Interní prověrky jakosti. Statistické metody ulatňované při systému řízení jakosti. Legislativní zásahy státu do systému řízení jakosti.
Španělština pro mírně pokročiléXJS226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká, Ph.D.
Kurs navazuje na XJS1, rozšiřuje komunikativní schopnosti, slovní zásobu a znalost gramatiky, zahrnuje nácvik poslechu s využitím náročnějších audio i video materiálů. V LS je kurs obohacen o základy technické španělštiny. Budou zapůjčeny originální španělské učebnice. Kurs je dvousemestrální.
Španělština pro začátečníkyXJS126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká, Ph.D.
Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video. Kurs je dvousemestrální a navazuje na něho kurs JS2 - Španělština pro mírně pokročilé.

8. Praxe

V bakalářském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 4 týdnů. Praxe může být absolvována v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, ve firmách zabývajících se realizaci živých hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcí, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd. a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia.

9. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z částí:
- prezentace a obhajoba zpracované bakalářské práce před komisí pro státní závěrečné zkoušky,
- ústní zkoušky, která sdružuje vybraná témata povinných odborných předmětů oboru J-ZRT,
- ústní zkoušky, která je tvořena vybranými oblastmi z volitelných předmětů oboru J-ZRT a student si jej sestavuje sám z volitelných předmětů, které během studia absolvoval.
Všechny části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu. Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který převzal zadání bakalářské práce a odevzdal ji v řádném termínu uvedeném v časovém plánu akademického roku, který řádně realizoval umělecký projekt a který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro uzavření bakalářského studia.
Termíny a způsob zveřejnění témat výběru bakalářských prací stanoví oborová rada studijního oboru J-ZRT. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány doplňující směrnicí děkana ke státním závěrečným zkouškám a příslušnými pokyny oborové rady J-ZRT.