Detail předmětu

Ruština pro začátečníky

FEKT-XJR1Ak. rok: 2012/2013

Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.Přiměřeným způsobem se uplatňují i české reálie.Důraz je kladen na důkladné procvičování učiva s hlavním zaměřením na rozvíjení řečových dovedností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost psát azbukou bez větších problémů a číst.Reagovat na slyšené i čtené podněty.Zvládnutí základních gramatických struktur a jejich aktivní využití v mluveném i psaném projevu.Schopnost konverzovat v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Tento kurz je určen pro začátečníky, případně studenty s malou počáteční zkušeností s ruským jazykem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-12 z učebnice.
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 13-21 z učebnice,
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění,
3. z práce s originálním textem s úloly na porozumění.

Osnovy výuky

1.-12.lekce-úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou
Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury
Upevnění základních obratů v ústní komunikaci
Pozdravy,základní číslovky,specifika přízvuku
Seznamování a představování,intonace táz.a oznam.vět
Telefonický rozhovor,domluvení schůzky,specifika oslovení
Poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves
Pozvání na návštěvu,poděkování,omluva,další číslovky a tvar podstatných jmen po číslovkách
Vyjádření radosti a údivu,podst.jména žen.rodu,osobní zájmena
Odstraňování jazykových nedorozumění,budoucí čas sloves,další číslovky
Rozšíření osobních informací,přivlastňovací zájmena,pohyblivý přízvuk u sloves
Změny intonace vět podle smyslu,časování sloves,opakování.
Zápočtový test
13.-21.lekce-pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves
Poskytnutí informací o trávení volného času,časování zvratných sloves
Týdenní program,časování sloves se změnou kmenové souhlásky
Návštěva divadla a kina(pozvání),řadové číslovky
Vyjadřování dojmů,vyjadřování data,skloňování osobních zájmen
Psaní adresy,odpověď na inzerát,intonace různých typů otázek
Zápis do jazykového kurzu,orientace v budově,minulý čas,vykání
Dotazy a odpovědi o studiu,skloňování zájmen a podst.jmen
Orientace ve městě,dopravní prostředky,podst.jména životná a neživotná
Nakupování,časování dalších sloves,výslovnost předložkových vazeb
Vyjádření možnosti,nemožnosti a zákazu,příčiny a srovnání,nesklonná podst.jména
Vyjádření radosti a lítosti,dojmy z cestování,intonace souvětí.Celkové opakování
Semestrální test

Učební cíle

Cílem je získání základních jazykových dovedností, tj.čtení a porozumění ruskému textu,poslech a porozumění slyšenému projevu a schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%

Základní literatura

Nekolová,Camutailová,Vasiljeva-Lešková:Ruština nejen pro samouky.Leda,Praha 2002

Doporučená literatura

Začínáme s ruštinou.A.Wilkes&J.Shackell,Fraus 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-12.lekce-úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou
Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury
Upevnění základních obratů v ústní komunikaci
Pozdravy,základní číslovky,specifika přízvuku
Seznamování a představování,intonace táz.a oznam.vět
Telefonický rozhovor,domluvení schůzky,specifika oslovení
Poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves
Pozvání na návštěvu,poděkování,omluva,další číslovky a tvar podstatných jmen po číslovkách
Vyjádření radosti a údivu,podst.jména žen.rodu,osobní zájmena
Odstraňování jazykových nedorozumění,budoucí čas sloves,další číslovky
Rozšíření osobních informací,přivlastňovací zájmena,pohyblivý přízvuk u sloves
Změny intonace vět podle smyslu,časování sloves,opakování.
Semestrální test
13.-21.lekce-pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves
Poskytnutí informací o trávení volného času,časování zvratných sloves
Týdenní program,časování sloves se změnou kmenové souhlásky
Návštěva divadla a kina(pozvání),řadové číslovky
Vyjadřování dojmů,vyjadřování data,skloňování osobních zájmen
Psaní adresy,odpověď na inzerát,intonace různých typů otázek
Zápis do jazykového kurzu,orientace v budově,minulý čas,vykání
Dotazy a odpovědi o studiu,skloňování zájmen a podst.jmen
Orientace ve městě,dopravní prostředky,podst.jména životná a neživotná
Nakupování,časování dalších sloves,výslovnost předložkových vazeb
Vyjádření možnosti,nemožnosti a zákazu,příčiny a srovnání,nesklonná podst.jména
Vyjádření radosti a lítosti,dojmy z cestování,intonace souvětí.Celkové opakování
Semestrální test