Detail předmětu

Základy počítačové sazby a grafiky

FEKT-BZSGAk. rok: 2012/2013

Předmětem výuky tohoto kurzu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (obecně příprava a produkce prezentačních materiálů, orientace a základní kvalifikace pro práci v grafickém studiu a tiskárně, sazba bakalářské, diplomové práce, dokumentace k vytvořenému programu apod.). V oblasti elektronické sazby se studenti seznámí zejména se systémy LaTeX a částečně Adobe InDesign, v oblasti praktického zpracování grafiky je předmět zaměřen na zvládnutí základů Adobe Photoshop. Cvičení jsou využita pro seznámení se software používaným při návrhu, tvorbě a organizaci dokumentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

* porozumí základním principům rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazu,
* naučí se základním lineárním a zejména nelineárním úpravám obrazu pro potřeby publikování,
* naučí se optimální redukci barevného obrazu (rozlišení, komprese, ICC barevný profil) z hlediska tiskové kvality, ekonomie a objemu dat,
* pochopí moderní technologie používané při kompresi obrazů a naučí se je využívat,
* porozumí typografickým zásadám při tvorbě dokumentů a naučí se správné sazbě českých textů,
* naučí se používat program Photoshop pro úpravu rastrových grafických dat, program InDesign a systém LaTeX pro sazbu technických textů (což vytvoří dobrý předpoklad např. pro kvalitní zpracování bakalářské, diplomové práce),
* dozví se o formátech používaných v tištěném a elektronickém publikování (WWW).

Prerekvizity

Znalosti na úrovni středoškolského studia; základy zpracování signálů ve spojitém a v diskrétním čase.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Testy a úkoly během semestru: 25 bodů
Závěrečná písemná zkouška: 50 bodů
Hodnocení samostatných projektů: 25 bodů
Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS je 50 bodů

Osnovy výuky

1 Úvod. Vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing.
2 Barevné prostory (RGB, CMYK, Lab) a jejich souvislosti. Správa barev. Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
3 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (LZW, JPEG, JPEG2000).
4 Sken - rotační, plochý. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie - teorie. Lineární a nelineární zpracování obrazu - jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace.
5 Cyklus přípravy a ladění dokumentů v dávkových systémech, analogie s vývojem programů.
6 Logická vs. vizuální struktura dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSLT, MathML, HTML, CSS.
7 Principy knižního designu. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů. Specifika designu na WWW.
8 Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Bézierovy křivky.
9 Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Adobe InDesign jako příklad WYSIWYG systému.
10 Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF - Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury.
11 Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie.
12 Grafika v LaTeXu - interní i vkládání externí grafiky. Použití balíčků psfrag, pstricks apod. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací. Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Konverze jiných formátů do TeXu. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu.

Učební cíle

Získat přehled v principech rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazů. Seznámit se s programem Photoshop jako konkrétním zástupcem editorů rastrové grafiky. Naučit se základní principy a postupy při přípravě grafických prezentačních materiálů, i s ohledem na technologii tisku. Seznámit se se základy typografie, dále se specifiky českých textů a s pravidly při sazbě technické a matematické literatury. Naučit se základům praktické sazby technického dokumentu pomocí systému LaTeX.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika. Druhé vydání. ComputerPress, 2005. ISBN 80-251-0454-0 (CS)
Beran, V. Typografický manuál : učebnice počítačové typografie. 1. vyd. Náchod : MANUÁL, 1994. přeruš. st. Bibliogr. ISBN 80-901824-0-2. (CS)
Rybička, J. Latex pro začátečníky [3. vyd.]. 3. vyd. Brno : Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1. (CS)
Grusová, L.: XML pro úplné začátečníky. Computer Press, Praha, 2002. ISBN 80-7226-697-7 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný mimooborový

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod. Vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing.
2 Barevné modely (RGB, CMYK, HSB, Lab...) a jejich souvislosti. Barevné prostory a správa barev. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
3 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (LZW, JPEG, JPEG2000).
4 Sken - rotační, plochý. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie - teorie. Základy grafického programu Adobe Photoshop a princip práce ve vrstvách. Lineární a nelineární zpracování obrazu - jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace.
5 Cyklus přípravy a ladění dokumentů v dávkových systémech, analogie s vývojem programů.
6 Logická vs. vizuální struktura dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSLT, MathML, HTML, CSS.
7 Principy knižního designu. Specifika designu na WWW. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů.
8 Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Bézierovy křivky.
9 Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Algoritmy zlomu řádku a stránky. Adobe InDesign jako příklad WYSIWYG systému.
10 Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF - Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury.
11 Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie.
12 Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Konverze jiných formátů do TeXu. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu.
13 Kreslení technických obrázků pomocí podpůrných balíčků přímo v systému LaTeX. Vložení externě vytvořené grafiky. Použití balíčků psfrag, pstricks, mfpic. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod do cvičení. Pravidla provozu. Podmínky pro získání zápočtu, zkoušky. Seznámení s používaným software – Adobe Photoshop a Adobe InDesign. Používání tabletu jako vhodného polohovacího zařízení pro grafické aplikace. Vstupní dotazník.
2 Kalibrace vstupních a výstupních zařízení – monitor, skener. Barevné prostory a jejich převody. Využití modelů při úpravě obrazu. Základy správy barev v Photoshopu. Převzorkování, aliasing.
3 Grafické formáty v praxi. Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Principy a algoritmy komprese obrazu – srovnání GIF vs. PNG-8, JPG vs. JPG2000. Lineární a nelineární zpracování obrazu.
4 Digitální technická fotografie, využití a omezení vlastností optických soustav. Pomůcky používané pro kvalitní technickou fotografii.
5 Sofwarový sázecí systém Adobe InDesign a jeho použití při tvorbě hladké sazby i kombinovaných dokumentů.
6 Sofwarový sázecí systém Adobe InDesign a jeho použití při tvorbě kombinovaných dokumentů s multimediálním obsahem.
7 Systém LaTeX. Vývojový cyklus editor-překladač-prohlížeč, doplňkové nástroje. Instalace distribuce MiKTeX a příslušenství. Základní formátovací prvky v dokumentu. Matematické prvky – symboly, matice, rovnice atd.
8 LaTeX - složitější vzorce, soustavy rovnic, správné typografické zarovnávávní. Křížové odkazy - číslování rovnic, obrázků, reference.
9 Manipulace s obrázky. Import z jiných formátů do LaTeXu.
10 Předtisková příprava. Jazyk Postscript. Bounding Box. Formát PDF.
11 Samostatná práce - příprava technického dokumentu dle zadání.
12 Samostatná práce - příprava technického dokumentu dle zadání. Konzultace nejasností.
13 Podle možností návštěva DTP pracoviště a tiskárny nebo samostatná práce.