Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé

FEKT-XJR2Ak. rok: 2012/2013

Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zvyšování rozsahu,samostatnosti,souvislosti a plynulosti ústního a písemného projevu. Schopnost vyjadřování osobních názorů a postojů v diskusi a při řešení problémů. Schopnosti volného překladu a elementárního tlumočení. Čtení s porozuměním a následná prezentace v odborném jazyce.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na základní úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

-zápočet na konci 1.semestru
-písemný test a zkouška na konci 2.semestru
Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 21-27 z učebnice: Nekolová,Camutailová,Vasiljeva-Lešková:Ruština nejen pro samouky.Leda,Praha 2002
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 28-34 z učebnice: Nekolová,Camutailová,Vasiljeva-Lešková:Ruština nejen pro samouky.Leda,Praha 2002
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění
3. z práce s originálním textem s úloly na porozumění

Osnovy výuky

21.-28.lekce-setkání po časovém odstupu,rozhovory,opakování
Dotazy a odpovědi, činnost o prázdninách;čtení s porozuměním,skloňování podstatných jmen
Rozhovory na všeobecná probraná temata;časování sloves
Vzhled a popis osoby;sloveso obléci si, čtení s porozuměním, rozhovory
Vyplňování dotazníku;skloňování přídavných jmen,čtení s porozuměním-literární text
Oblékání,konkurs;vyjadřování data.P ráce s technickým textem
Osobní vlastnosti,přídavná jména,zájmena jaký, který
Vyjádření příčiny,vlastního názoru, slovesné vazby odlišné od češtiny
Vzájemnost, nutnost, možnost, omluva, čtení a poslech s porozuměním
Cestování;datum a vyjadřování času,poslech s porozuměním,rozhovory
Počasí v různých ročních obdobích, přídavná jména, čtení a poslech s porozuměním.Práce s technickým textem
Zvyky v různých ročních obdobích, čtení a poslech s porozuměním, opakování
Zápočtový test
29.-35. lekce- cestování vlakem, zeměpisné a časové údaje, 3.stupeň přídavných jmen
Životní prostředí, sloveso dávat, čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
Ochrana životního prostředí, číslovky 100-1000-1 000 000, měkké vzory podstatných jmen
Ubytování, hotel, vyjadřování nutnosti, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
Cestování letadlem, podmiňovací způsob, slovesa a slovesné vazby;čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
Uvítání hosta, psaní telegramu, čtení literárního textu s porozuměním, poslech, rozhovory
Jídlo a pití, rozkazovací způsob, poslech s porozuměním
Nakupování potravin, jídelní zvyklosti, účelové věty, čtení a poslech s porozuměním
Stolování,č tení a poslech s porozuměním, rozhovory. Práce s technickým textem
Životní styl, slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce
Péče o zdraví, 2.stupeň přídavných jmen a příslovcí, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
Ukazovací zájmena, čtení s porozuměním, technický text. Souhrnné opakování
Semestrální test

Učební cíle

Rozvíjení komunikativní kompetence založené na nácviku poslechu a čtení s porozuměním. Zvyšování úrovně samostatného ústního a písemného projevu. Základní zásady odborného jazyka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%

Základní literatura

Nekolová,Camutailová,Vasiljeva-Lešková:Ruština nejen pro samouky.Leda,Praha 2002

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

21.-28.lekce-setkání po časovém odstupu,rozhovory,opakování
Dotazy a odpovědi, činnost o prázdninách;čtení s porozuměním,skloňování podstatných jmen
Rozhovory na všeobecná probraná temata;časování sloves
Vzhled a popis osoby;sloveso obléci si, čtení s porozuměním, rozhovory
Vyplňování dotazníku;skloňování přídavných jmen,čtení s porozuměním-literární text
Oblékání,konkurs;vyjadřování data.P ráce s technickým textem
Osobní vlastnosti,přídavná jména,zájmena jaký, který
Vyjádření příčiny,vlastního názoru, slovesné vazby odlišné od češtiny
Vzájemnost, nutnost, možnost, omluva, čtení a poslech s porozuměním
Cestování;datum a vyjadřování času,poslech s porozuměním,rozhovory
Počasí v různých ročních obdobích, přídavná jména, čtení a poslech s porozuměním.Práce s technickým textem
Zvyky v různých ročních obdobích, čtení a poslech s porozuměním, opakování
Semestrální test
29.-35. lekce- cestování vlakem, zeměpisné a časové údaje, 3.stupeň přídavných jmen
Životní prostředí, sloveso dávat, čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
Ochrana životního prostředí, číslovky 100-1000-1 000 000, měkké vzory podstatných jmen
Ubytování, hotel, vyjadřování nutnosti, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
Cestování letadlem, podmiňovací způsob, slovesa a slovesné vazby;čtení s porozuměním. Práce s technickým textem
Uvítání hosta, psaní telegramu, čtení literárního textu s porozuměním, poslech, rozhovory
Jídlo a pití, rozkazovací způsob, poslech s porozuměním
Nakupování potravin, jídelní zvyklosti, účelové věty, čtení a poslech s porozuměním
Stolování,č tení a poslech s porozuměním, rozhovory. Práce s technickým textem
Životní styl, slovesné vazby odlišné od češtiny, neurčitá zájmena a příslovce
Péče o zdraví, 2.stupeň přídavných jmen a příslovcí, čtení a poslech s porozuměním, rozhovory
Ukazovací zájmena, čtení s porozuměním, technický text. Souhrnné opakování
Semestrální test