Detail předmětu

Objektově orientované programování

FEKT-BOOPAk. rok: 2012/2013

Základní rysy platformy .NET, seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Základy jazyka C# - základní typy, třídy, operátory, konverze, cykly, rozhodování, hodnotové a referenční typy, výčtové typy, číselné datové typy, řetězce a znaky, operace s řetězci, pole a kolekce, jmenné prostory. Objektově orientované programování v C# - pilíře OOP, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, přetypování, doba života objektu, zpracování výjimek, delegáti, události, generiky, reflexe, anonymní třídy, typy var a dynamic, lambda výrazy, integrovaný jazyk pro dotazování - LINQ. Knihovny .NET - knihovna kolekcí, jmenný prostor pro práci se soubory - System.IO, jmenný prostor pro uživatelské rozhraní - System.Windows.Forms. Webové aplikace a webové služby - principy návrhu webové aplikace a webové služby, knihovna System.Net, jednoduchá komunikace klient-server pomocí socketů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v základních vlastnostech jazyka C# a schopnost použití objektového programování. Řešení programátorských úloh s použitím technik objektového programování.

Osnovy výuky

1. Prostředí .NET a jeho architektura, vlastnosti jazyka C#, zásady, objektově orientované programování, vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2010, sestavení programu
2. Sestavení (assembly), třídy, jmenné prostory, proměnné, konstanty, hodnotové a odkazové typy, předdefinované typy, klíčová slova C#
3. Třídy, instance, členy třídy (datové složky, události, metody, vlastnosti), konstruktory, modifikátory
4. Pole, kolekce, operátory, výčty
5. Přiřazování objektů, předávání objektů funkcím, vrácení objektů funkcemi, delegáti
6. Dědičnost, rozhraní, dědičnost formulářů a komponent v .NET
7. Přetěžování funkcí, šablony funkcí a tříd
8. Obsluha výjimek, výjimky v .NET Framework
9. Základní třídy v .NET Framework
10. Základy databázových systémů, dotazovací jazyk LINQ to SQL
11. Tvorba aplikací přistupujících k MS SQL
12. Programování webových služeb, aplikace využívající webové služby, tvorba ASP .NET aplikace
13. Třídy pro síťovou komunikaci, komunikace klient-server, klient-klient

Učební cíle

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy objektového programování a základními vlastnostmi jazyka C#. Důraz je kladen také na praktické použití těchto principů k řešení konkrétních programátorských úloh.

Základní literatura

SHARP J. Microsoft Visual C# 2008, Computer Press 2008, 592 s., ISBN 978-80-251-2027-9 (CS)
BAYER, J. C# 2005 - Velká kniha řešení, Nakladatelství Computer Press, a.s. 2007, 816 s., ISBN 80-251-1620-3 (CS)
MACDONALD M., SZPUSZTA M. ASP.NET 3.5 a C# 2008, Zoner Press 2008, 1584 s., ISBN 978-80-7413-008-3 (CS)
PECINOVSKÝ, R. OOP - Naučte se myslet a programovat objektově, Computer Press 2010, 576 s., ISBN 978-80-251-2126-9 (CS)
PIALORSI, P., RUSSO, M. Microsoft LINQ - Kompletní průvodce programátora, Computer Press 2009, 616 s., ISBN 978-80-251-2735-3 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor