prof. Ing.

Miroslav Dumbrovský

CSc.

FAST, VHK – profesor

+420 54114 7777
Miroslav.Dumbrovsky@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Projekty

 • 2023

  SS06010290, Pásové střídání plodin, jako adaptační opatření k optimalizaci vodního hospodářství krajiny, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.03.2026
  Detail

  Multioborový přístup analýz zájmových území vedoucích k návrhům zlepšení ekologického stavu povodí z hlediska erozních a odtokových poměrů a z hlediska znečištění povrchových vod polutanty, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Vyhodnocení vodního režimu krajiny a revize kritických bodů jako podklad pro návrh adaptačních opatření a zhodnocení jejich účinnosti pomocí srážko-odtokových modelů, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  SS05010161, Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2021

  Účinnost přírodě blízkých opatření pro eliminaci nepříznivých důsledků hydrologických extrémů v podmínkách klimatické změny II, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 30.04.2024
  Detail

 • 2019

  TH04030409, Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TH04030363, Vývoj účinných nástrojů k hodnocení a omezení negativních účinků srážkoodtokových procesů v mimovegetačním období v souvislosti s extremitami vývoje klimatu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  QK1710197, Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  QK1720303, Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  QJ1630422, Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  QJ1520268, Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině, zahájení: 02.02.2015, ukončení: 30.04.2016
  Detail

  STANOVENÍ PŮDNÍ ERODOVATELNOSTI NA EXPERIMENTÁLNÍ PLOŠE POMOCÍ DEŠŤOVÉHO SIMULÁTORU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  TD020241, Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  ÚČINEK INTENZITY DEŠTĚ NA VODNÍ EROZI V RÁMCI SVAHU NA POZEMCÍCH S PŮDNÍ KRUSTOU NA POVRCHU, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýza příčinných faktorů z hlediska tvorby eroze z tání sněhu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  QJ1320157, Erozní procesy a jejich vliv na produkční schopnost půd a navrhování protierozních opatření v procesu pozemkových úprav, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Vznik a vývoj půdní krusty u variantních agrotechnologií v kontextu vybraných hydropedologických charakteristik, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Kryopedologické procesy ve vztahu k erozi z tání sněhu., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  QJ1230066, Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy, zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vytváření digitálního modelu terénu v prostředí MicroStationu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Vývoj měřících zařízení pro potřeby měření projevů vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Příspěvek k rozvoji metodologie pro volumetrickou kvantifikaci projevů vodní eroze v ploše povodí a drahách soustředěného povrchového odtoku, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  QI91C200, Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  QH92298, Systém přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření a jeho optimalizace v procesu pozemkových úprav, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zhotovení zařízení potřebných pro zaměření a objemovou kvantifikaci erozních rýh, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  SP/2E7/73/08, Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  SP/2E3/172/07, Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem směrnice na ochranu půdy EU, zahájení: 03.10.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  QH72203, Návrh podpory vhodných zemědělských technologií a stanovení identifikátorů pro posouzení ekologických a retenčních funkcí půd a krajiny. , zahájení: 01.05.2007, ukončení: 10.12.2010
  Detail

 • 2005

  1R55007, ZEMNÍ TERASY A NÁVRH JEJICH REVITALIZACE,REKONSTRUKCE A ZAČLENĚNÍ DO KRAJINY V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV, zahájení: 01.03.2005, ukončení: 10.12.2007
  Detail