Detail projektu

ZEMNÍ TERASY A NÁVRH JEJICH REVITALIZACE,REKONSTRUKCE A ZAČLENĚNÍ DO KRAJINY V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Období řešení: 01.03.2005 — 10.12.2007

O projektu

Lokality zemních teras jsou součástí zemědělské krajiny jako realizované technické prvky protierozní ochrany . Terasy vždy byly značným zásahem do geologie, geomorfologie, pedologie i biologie krajiny a často narušily přirozené ekologické mechanismy, jejichž rozsah v případě nerealizace doplňkových technických ,ekologických a krajinářských opatření se bude dále nekontrolovatelně zvětšovat.Optimálním nástrojem pro zlepšení stávajícího nepříznivého stavu jsou pozemkové úpravy, kdy je možno navrhnout a realizovat doplňková opatření a zapojením do krajiny zvýšit jejich ekologickou stabilitu.To vše při zohlednění budoucího optimálního ,prostorového a funkčního uspořádání nově navržených pozemků jednotlivých vlastníků .

Popis anglicky
The locality of Terraces as a technical measures of soil conservation are as a part of the Landscape application in The Terraces have a great impact to geology, biology and ecology of the Landscape.The optimal measures for Land and soil improvement are The Land consolidation Process.The Land consolidation is good oportunity for optimal functional and spatial arrangements of plots and Owner rights on the locality of terraces.

Klíčová slova
Zemní terasy,Pozemkové úpravy,Eroze půdy, krajina, Využití území, Ekonomická efektivita

Klíčová slova anglicky
Bench terraces, Land Consolidation,soil erosion,Landscape,Land Use,Economic efectivity,

Označení

1R55007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.03.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Krajina a sídla budoucnosti - 4 (Národní program výzkumu)

- plně financující (2005-03-01 - nezadáno)

Výsledky

SEDLÁČKOVÁ, R. Conservation tillage like tool for dispraise water erosion on agricultural lands. In Science of the Youth 2006. Nitra: Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, 2006. p. 1-7. ISBN: 80-8069-742-6.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, R. Změna fyzikálních vlastností a infiltrační schopnosti půd v závislosti na použitém systému zpracování půdy. In 9. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně FAST, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

TŮMOVÁ, M. NÁVRH KOMPLEXNÍ OCHRANY A ORGANIZACE POVODÍ JAKO PODKLAD PRO KPU POŘÍN. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: CERM, 2007. s. 247-247. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

HOŠKOVÁ, V. Zemní terasy a možnosti jejich rekultivace a revitalizace. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: CERM, 2007. s. 222-222. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, R. POLNÍ MĚŘENÍ IFILTRAČNÍ SCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD PŘI APLIKACI PŮDOOCHRANNÉ A OREBNÉ TECHNOLOGIE. In Sborník příspěvků Enviro Nitra 2007. Nitra: SPU Nitra, 2007. s. 24-24.
Detail

DUMBROVSKÝ, M. VYUŽITIE DIGITÁLNEHO MODELU TERÉNU PRI VIZUALIZÁCII NÁVRHU PLÁNU SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ. In Krajinné inžinierstvo v novom tisícročí Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti významného životného jubilea prof. Ing. Dušana HÚSKU, PhD. NITRA,SLOVENSKO: FZKI SPÚ NITRA, 2006. s. 57-61. ISBN: 978-80-8069-841-6.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Výzkum vlastností mokřadních porostů pro umělé mokřady. In VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. Košice: Reprocentrum, 2007. s. 131-138. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Využití poznatků z měření evapotranspirace mokřadních porostů u přírodních způsobů čištění. In Venkovská krajina 2007. 110. Hostětín: Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 65-70. ISBN: 80-86386-88-0.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Přírodní technologie čištění pro málo znečištěné odpadní vody. In Sborník přednášek odborného semináře "Decentralizované nakládání s odpadními vodami". Brno: ARDEC, s.r.o., 2007. s. 55-62. ISBN: 80-86020-53-3.
Detail

HOŠKOVÁ, V. Rekultivace a revitalizace zemních teras. In VIII.VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. Košice: Tecnická univerzita v Košiciach, 2007. s. 95-102. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Malé vodní nádrže a jejich význam při utváření kulturní krajiny. In Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference. Sborník přednášek ze semináře. Olomouc: Olomouc, 2007. s. 312-320. ISBN: 978-80-244-1890-2.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Měření přestupu kyslíku do filtračního prostředí prostřednictvím mokřadních rostlin. In Přírodní způsoby čištění vod V. Sborník přednášek ze semináře. Brno: CERM, 2007. s. 32-39. ISBN: 978-80-214-3479-0.
Detail

ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Sledování evapotranspirace vegetace makrofyt a její vliv na bilanci vody ve filtračních kořenových polích. In Přírodní způsoby čištění vod V. Sborník přednášek ze semináře. Brno: CERM, 2007. s. 74-79. ISBN: 978-80-214-3479-0.
Detail

HOŠKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M. RIZIKOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STABILITU SVAHŮ ZEMNÍCH TERAS. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Econ publishing, s.r.o., 2007. s. 190-197. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V.; TRANTINOVÁ, M. GIS ANALÝZY PRO IDENTIFIKACI ROZHODUJÍCÍCH RIZIKOVÝCH PLOCH PRO TVORBU POVRCHOVÉHO ODTOKU. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Econ publishing, s.r.o., 2007. s. 73-81. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Hodnocení rizik u přírodních způsobů čištění odpadních vod. In Rizika ve vodním hospodářství. Sborník přednášek ze semináře. Brno: CERM, 2007. s. 340-348. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

HOŠKOVÁ, V. Provádění pozemkových úprav na zemních terasách. In ENVIRO NITRA 2007. 1. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 63-70. ISBN: 978-80-552-0054-5.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V. Příspěvek k řešení návrhu komplexních pozemkových úprav na terasách. In Konference krajinné inženýrství 2008. 1. Praha: PowerPrint, 2009. s. 338-346. ISBN: 978-80-903258-7-6.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; TRANTINOVÁ, M.; HOŠKOVÁ, V. Výsledky inventarizace zemních teras v České republice. In Konference krajinné inženýrství 2008. Praha: PowerPrint, 2009. s. 317-324. ISBN: 978-80-903258-7-6.
Detail

DUMBROVSKÝ, M. Zhodnocení protipovodňové ochrany města Olešnice. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2006, roč. 2006, č. 56, s. 8-10. ISSN: 00-0101.
Detail

DUMBROVSKÝ, M. Použití hydrologických nástrojů GIS v pozemkových úpravách. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2006, roč. 2006, č. 52, s. 14-17. ISSN: 00-0101.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, R.; SALA, A. Zemní terasy a jejich řešení v rámci KPÚ. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2005, roč. 2, č. 52, s. 13-15. ISSN: 1214-5815.
Detail

JANEČEK, M.; DUMBROVSKÝ, M. Ochrana zemědělské půdy před erozí. In Ochrana zemědělské půdy před erozí - metodika. 1. Praha: VÚMOP, v.v.i., 2007. s. 1-76. ISBN: 978-80-254-0973-2.
Detail

HOŠKOVÁ, V. Implementation of the land consolidation on the bench terraces. ENVIRO NITRA 2007. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. p. 13-13. ISBN: 978-80-8069-870-6.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.: Krajinné inžinierstvo v novom tisícročí. NITRA (25.01.2006)
Detail