Detail projektu

Systém přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření a jeho optimalizace v procesu pozemkových úprav

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

O projektu

Klíčová slova
protierozní opatření; protipovodňová opatření; pozemkové úpravy

Klíčová slova anglicky
soil protective measurements; flood protective measurements; land consolidation

Označení

QH92298

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

- částečně financující (2009-01-01 - nezadáno)

Výsledky

DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S. Optimisation of Soil Conservation Systems within Integrated Territorial Protection. Soil and Water Research, 2009, vol. 4, no. 2, p. 57-65. ISSN: 1801-5395.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PODHRÁZSKÁ, J.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; PÁRTLOVÁ, P. Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy. In Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2011. s. 65-70. ISBN: 978-80-02-02290-9.
Detail

SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L. Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 296-307. ISSN: 1802-503X.
Detail

VÁCHALOVÁ, R., ONDR, P., MORAVCOVÁ, J., KOUPILOVÁ, M., VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P., DUMBROVSKÝ, M. Landscape potential assessment, a prerequisite for regional development. Journal of Landscape Studies, 2010, vol. 3, no. 4, p. 237-245. ISSN: 1802-4416.
Detail

PRAŽAN, J., DUMBROVSKÝ, M. Soil conservation policies: conditions for their effectiveness in the Czech Republic. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 2010, vol. 22, no. 1, p. 124-133. ISSN: 1085-3278.
Detail

PRAŽAN, J., DUMBROVSKÝ, M. Sustainable Agriculture and Soil Conservation, Czech Republic. 1. 1. Spain: European Communities, 2009. 67 p. ISBN: 978-92-79-14864-4.
Detail

SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J. Možnosti měření projevů vodní eroze objemovou kvantifikací erozních rýh. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 4, s. 164-167. ISSN: 1211-0760.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J. Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 145-154. ISSN: 1802-503X.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PODHRÁZSKÁ, J. Vyhodnocení příčinných faktorů v povodí Luhy při povodni v roce 2009. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2011, roč. 19, č. 74, s. 1-6. ISSN: 1214-5815.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; KAMENÍČKOVÁ, I.; PODHRÁZSKÁ, J.; MUCHOVÁ, Z. Zhodnocení půdoochranných technologií z hlediska vybraných hydrofyzikálních charakteristik. Acta horticulturae et regiotecturae, 2011, roč. 14, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1335-2563.
Detail

VÁCHALOVÁ, R., MATĚJKOVÁ, Š., VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P., DUMBROVSKÝ, M., JURÍK, L. Evaluation methods of agricultural land potential including environmental function. ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES, 2011, vol. 43, no. 1, p. 87-97. ISSN: 1898-8857.
Detail

RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J. Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 280-295. ISSN: 1802-503X.
Detail

ŠKODA, S.; VÁCHAL, J.; TESAŘ, M.; VÁCHALOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. Reflection of underlying rocks in chemistry of underground and surface waters. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. p. 951-951. ISSN: 0009-2770.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.; TESAŘ, M. EFFECT OF LAND CONSOLIDATION AND WATERSHED CONSERVATION MANAGEMENT ON WATER QUALITY IN HUBENOV WATER RESOURCE. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2011. p. 956-956. ISSN: 0009-2770.
Detail

VAŠINOVÁ, K.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F. VLIV ZMĚNY FAKTORU EROZNÍ ÚČINNOSTI DEŠTĚ NA EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 2, s. 257-270. ISSN: 1802-503X.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; VÁCHAL, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ.: Zařízení k provádění volumetrické kvantifikace projevů vodní eroze půdy. 23499, užitný vzor. (2012)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; PAVLÍK, F.; VÁCHAL, J.; VÁCHALOVÁ, R.: soubor map eroze (R-faktor); Vliv změny faktoru erozní účinnosti deště z hlediska kvantifikace erozních smyvů v modelovém území okresu Břeclav. Ministerstvo zemědělství , Odbor environmentálních podpor PRV, archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; MENŠÍK, P.: Dimenzov; Dimenzování záchytných a svodných prvků protierozní ochrany. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

JANEČEK, M.; DUMBROVSKÝ, M.: metodika eroze (Janeček); Ochrane zemědělské půdy před erozí. Odbor přímých plateb, Ministerstvo zemědělství ČR, archiv zpracovatele. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

VÁCHAL, J., DUMBROVSKÝ, M., PAVLÍK, F.: Workshop na Pozemkovém úřadě České Budějovice konaného dne 31. 5. 2011. České Budějovice (31.05.2011)
Detail

DUMBROVSKÝ, M., PAVLÍK, F., SOBOTKOVÁ, V., DRONGOVÁ, K., UHROVÁ, J.: Workshop v Šardicích konaného dne 28. 4. 2011. Šardice (28.04.2011)
Detail