Detail projektu

Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy

Období řešení: 01.04.2012 — 31.12.2016

O projektu

Cílem projektu je prokázat míru vlivu degradace půd na komplex půdních vlastností při současném způsobu hospodaření a navrhnout nápravná opatření na zlepšení a obnovu jejich agroekologických funkcí. Cílem je výsledky výzkumu aplikovat formou podkladů pro legislativu, pro možnost zavádění nových dotačních titulů jakož i poskytnout metodickou podporu zpracovatelům návrhů ochranných opatření zejména v rámci procesu pozemkových úprav.

Popis anglicky
The project is focused on determination effect of soil erosion on soil properties during application of conventional farming and elaboration and verification of new conservation methodes and measures for increasing and restoration soil agroecological function.The aim of the project include application of research issues as a source for legistation change, subsidy process and new metodology for conservation measures in the process of Land consolidation.

Klíčová slova
degradace, eroze půdy, efemerní strže, soustředěný povrchový odtok, letecké snímky, DMT (digitální model terénu), spektrofotometrie, magnetická susceptibilita, organická hmota, protierozní opatření

Klíčová slova anglicky
degradation, soil erosion, ephemeral gullies, concentrated runoff, aerial images, DTM (digital terrain model), spectrophotometry, magnetic susceptibility, organic matter, soil conservation measures

Označení

QJ1230066

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.04.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“

- plně financující (2012-04-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŠARAPATKA, B.; NETOPIL, P.; PAVLÍK, F.; BARAN, J. The efficiency of different approaches to soil erosion control in selected areas of the Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 2013, vol. 2013 (22), no. 9A, p. 2775-2781. ISSN: 1018-4619.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. et al. Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment. Soil and Water Research, 2015, vol. 10, no. 1, p. 49-55. ISSN: 1801-5395.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. The methods for field assessment of rill and ephemeral gully erosion in Czech Republic. Biogeochemical Processes at Air-Soil-Water Interfaces and Environmental Protection. Italy: 2014. p. 68-68.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; CHLUBNA, L.; VÁCHALOVÁ, R. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control. ECOLOGICAL ENGINEERING, 2014, vol. 68, no. 2014, p. 260-269. ISSN: 0925-8574.
Detail

PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M. Influence of landscape retention capacity upon flood processes in Jičínka river basin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 1, p. 191-199. ISSN: 1211-8516.
Detail

DRONGOVÁ, K.; SOBOTKOVÁ, V. Projevy vodní eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku. Littera Scripta, 2013, roč. 6, č. 2, s. 183-193. ISSN: 1805-9112.
Detail

ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. Posouzení účinnosti a funkčních parametrů realizovaných prvků plánu společných zařízení. Časopis Pozemkové úpravy MZe ČR – ÚPU, 2004, 2012, roč. 20, č. 3, s. 13-15. ISSN: 1214-5815.
Detail

ŠARAPATKA, B.; NETOPIL, P.; BEDNÁŘ, M.; PAVLÍK, F. Arable land degradation with special focus to water erosion: A serious threat in the Czech Republic. In Advances in Geoecology, Soil Degradation. 1. Reiskirchen, Germany: GeoScience Publisher, 2013. p. 214-225. ISBN: 978-3-923381-59-3.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; KORSUŇ, S. Optimization of Soil Erosion and Flood Control Systems in the Process of Land Consolidation. In Research on Soil Erosion. Edited by Danilo Godone, Silvia Stanchi. Italy: InTech, 2012. p. 33-44. ISBN: 978-953-51-0839-9.
Detail

PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; DRONGOVÁ, K.; UHROVÁ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ.: Zařízení pro volumetrickou kvantifikaci projevů vodní eroze půdy v efemérních rýhách. 25471, užitný vzor. (2013)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Metodika Terasy; Řešení plošných technických protierozních opatření v procesu pozemkových úprav. ústav Vodního hospodářství krajiny, FAST, VUT v Bně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 6/2013; Vymezení zemních teras, kategorizace podle typu zemních teras a jejich poškození. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 5/2013; Kategorizace zemních teras z hlediska ozelenění terasových svahů. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 6/2013; Rozlišení zemních teras z hlediska jejich využití. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.: Mapa KB Břeclav; Identifikace míst povodňového ohrožení v okrese Břeclav. Ministerstvo zemědělství, Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.: Mapa eroze Břeclav; Prostorová lokalizace pozemků ohrožených vodní erozí v okrese Břeclav - dle nové metodiky Janeček a kol. (2012). Ministerstvo zemědělství, Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

VÁCHALOVÁ, R.; KOLÁŘ, L.; DUMBROVSKÝ, M.; ŠARAPATKA, B.; PÁRTLOVÁ, P.; VÁCHAL, J.; SOBOTKOVÁ, V.: Metodika - organická hmota; Metodika hodnocení kvality půdní organické hmoty. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.: Mapa 3 Nový Jičín; Identifikace míst povodňového ohrožení v modelovém území okresu Nový Jičín. Ministerstvo zemědělství, Územní odbor, Ústřední pozemkový úřad Moravskoslezský kraj, Husova 13, 741 01 Nový Jičín. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.: Mapa efemerních rýh - Břeclav; Prostorová lokalizace míst potenciálního vzniku efemerních rýh v modelovém území okresu Břeclav. Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, Brno, 602 00. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail