Detail projektu

Příspěvek k rozvoji metodologie pro volumetrickou kvantifikaci projevů vodní eroze v ploše povodí a drahách soustředěného povrchového odtoku

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Stále se více vyskytující přívalové deště vysokých intenzit působící výrazné škody na majetku a ohrožují životy lidí, kde varovným příkladem mohou být povodně z letošního června. Studium erozních jevů a jejich kvantifikace je základním předpokladem ke zvýšení retence povodí a ochraně půdy prostřednictvím návrhů protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Volumetrická kvantifikace je nepostradatelná pro korekci limitních hodnot erozního smyvu, což je vážným důvodem k jejímu dalšímu studiu a tvorbě metodologie, která v současnosti v ČR neexistuje.

Označení

FAST-J-10-20

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J. KVANTIFIKACE VODNÍ EROZE V DRAHÁCH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 26-26. ISBN: 978-80-7375-456-3.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J. Objemová kvantifikace erozních rýh v povodí Šardického potoka. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 145-154. ISSN: 1802-503X.
Detail