Detail projektu

Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území větrnou erozí a návrhů ochranných opatření v zemědělsky intenzivně využívané krajině

Období řešení: 01.02.2017 — 31.12.2021

O projektu

Vzhledem k zintenzivňování výskytu extrémních meteorologických jevů lze očekávat v oblastech s nejvyšším rizikem výskytu sucha i zintenzivnění projevů větrné eroze. Větrná eroze se tak může stát významným činitelem, ovlivňujícím produkci zemědělských plodin, další zvyšování suchosti území a v neposlední řadě kvalitu života v těchto oblastech. Pro nastavení podmínek hospodaření v těchto oblastech v souladu s udržitelným zemědělstvím bude nezbytné stanovit kriteria podobně jako u eroze vodní v zásadách DZES. Projektem bude řešena problematika rizik rozvoje větrné eroze jak z pohledu analýzy jevů ovlivňujících rozvoj větrné eroze (pedoklimatické podmínky, využití území), tak z pohledu řešení účinnosti opatření proti jejím negativním účinkům v kontextu klimatických změn. Novost řešení spočívá ve využití nových technologií mobilního a leteckého snímkování pro vyhodnocení vlivu liniových prvků na okolní agroekosystémy, využití nové metody sledování vzdušného proudění a nesených částic. Předpokladem je vytvoření SW modulu pro projektování návrhů komplexních opatření - agrotechnických, technických a organizačních. Aplikační část projektu se bude dále zabývat účinností realizací opatření proti větrné erozi, projektovaných v rámci pozemkových úprav. Pro usnadnění přístupu k informacím a dosaženým výsledkům (podkladovým mapám, SW aplikacím ...) bude vytvořen specializovaný portál na webových stránkách SOWAC-GIS, určený pro projektanty, odbornou veřejnost, výzkumné potřeby.

Klíčová slova
větrná eroze; pole větru; účinnost větrolamu; deflametr; komplexní protierozní opatření; změny klimatu; pozemkové úpravy

Klíčová slova anglicky
wind erosion ; wind field ; windbreak efficiency ; deflameter ; complex erosion control measures ; land consolidation; changes of climate

Označení

QK1710197

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.02.2017 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ (2017 - 2025)

- plně financující (2017-02-01 - 2021-12-31)