Detail projektu

Návrh podpory vhodných zemědělských technologií a stanovení identifikátorů pro posouzení ekologických a retenčních funkcí půd a krajiny.

Období řešení: 01.05.2007 — 10.12.2010

O projektu

Cílem projektu je navržení podkladů pro českou agrární politiku v oblasti návrhu nástrojů státní ingerence pro zvýšení retenční schopnosti půd a krajiny (ochrana proti povodním).

Popis anglicky
Aim of project is proposing of database for The Czech agrarian policy in the area of proposed tools - state ingerence for increasing of retention soil and landscape capacity (flood prevention).

Klíčová slova
vodní eroze, retenční kapacita půd, protierozní ochrana, půdoochranné agrotechnologie

Klíčová slova anglicky
soil erosion, retention capability, soil erosion control, no-till operation

Označení

QH72203

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.05.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

- plně financující (2007-05-01 - nezadáno)

Výsledky

DUMBROVSKÝ, M.; STARÝ, M. Koncepce řešení ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy. In Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007. Praha a Bratislava: neuveden, 2007. s. 99-109. ISBN: 978-80-01-03960-1.
Detail

KULIHOVÁ, M. Soil conservation measures and flood control measures in the process of land consolidation in the Czech Republic. Official book of abstracts Erosion and torrent control ETC 2018. Bělehrad, Srbsko: University of Belgrade, Faculty Of Forestry, 2018. ISBN: 978-86-7299-282-3.
Detail

ŠARAPATKA, B.; CHMELOVÁ, R.; DUMBROVSKÝ, M. Optimalizace využití krajiny na základě historických dat a odtokových poměrů. In ENVIRO NITRA 2007. 1. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 63-70. ISBN: 978-80-552-0054-5.
Detail

KAMENÍČKOVÁ, I. Vyhodnocení teréního měření infiltrace výtopou v k. ú. Horní Meziříčko. In XII. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků. 1. Brno: CERM, 2009. s. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J. Minimalizační agrotechnologie a jejich vliv na hydro-fyzikální vlastnosti půdy. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 2, s. 179-191. ISSN: 1802-503X.
Detail

KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M.; PODHRÁZSKÁ, J. Posouzení vlivu přípravku PRP SOL na hydro-fyzikální vlastnosti půdy. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 133-144. ISSN: 1802-503X.
Detail

DUMBROVSKÝ, M. Optimalizace vodního režimu krajiny návrhem opatření v ploše povodí Horní Moravy. Urbanismus a územní rozvoj, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 18-22. ISSN: 1212-0855.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; PAVELKOVÁ CHMELOVÁ, R.; ŠARAPATKA, B.; PAVKA, P. Soil and Water Research Runoff processes and land use changes in the upper reaches of the Krupá river catchment during the last 70 years. Soil and Water Research, 2007, vol. 2, no. 3, p. 77-84. ISSN: 1801-5395.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; ŠINDLAR, M. a kol. Metodika, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Věstník MŽP, 2008, roč. 18, č. 11, s. 1-21. ISSN: 0862-9013.
Detail

DUMBROVSKÝ, M., KAMENÍČKOVÁ, I., PODHRÁZSKÁ, J., PAVLÍK, F., SOBOTKOVÁ, V. Evaluation of soil conservation technologies from the perspective of selected hydro-physical soil properties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 59, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1211-8516.
Detail

DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., PODHRÁZSKÁ, J., VAŠÍNOVÁ, K. Trends in soil degradation in the upper Svratka river basin (Czech Republic). MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 2010, vol. 18, no. 4, p. 20-27. ISSN: 1210-8812.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; KAMENÍČKOVÁ, I.; PODHRÁZSKÁ, J.; MUCHOVÁ, Z. Zhodnocení půdoochranných technologií z hlediska vybraných hydrofyzikálních charakteristik. Acta horticulturae et regiotecturae, 2011, roč. 14, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1335-2563.
Detail

PAVLÍK, F.; UHROVÁ, J. KVANTIFIKACE VODNÍ EROZE V DRAHÁCH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU. Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 26-26. ISBN: 978-80-7375-456-3.
Detail

PODHRÁZSKÁ, J.; KAMENÍČKOVÁ, I.; DUMBROVSKÝ, M. Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrovky. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2012, č. 4, s. 128-133. ISSN: 1210-3306.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; HOŠKOVÁ, V. Možnosti využití DMT pro kvantifikaci erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků společných zařízení. In Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území. Sborník z meziregionálního odborného semináře. Ústí nad Labem: 2008. s. 23-26. ISBN: 978-80-86671-52-9.
Detail

KULIHOVÁ, M. Kvantifikace retenční schopnosti v povodí Starovického potoka. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 341-346. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; VÁCHAL, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ.: Zařízení k provádění volumetrické kvantifikace projevů vodní eroze půdy. 23499, užitný vzor. (2012)
Detail