studijní program

Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Fakulta: FASTZkratka: NPC-SIVAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260025

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Vodní stavby 100

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (dále jen „ČR“) a v Evropské unii (dále jen „EU“).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a Fakulty stavební VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jsou základem studentovy odbornosti, zaměřeny jsou na vybrané statě z vodního hospodářství krajiny, vodního hospodářství obcí a vodních staveb s provázaností na celé stavebnictví a také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích i provozování vodních staveb v oblasti vodního hospodářství.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby získá v průběhu tří semestrálního studia prohloubené vědomosti ze stavebního inženýrství zaměřeného na vodní hospodářství a vodní stavby.
Absolvent si v průběhu studia osvojí nejnovější vědecké i technické poznatky z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb s návazností na jiné související oblasti. Získá znalosti a dovednosti z teoretických i odborných disciplín. Doplní si znalost cizího jazyka v oblasti své odbornosti a znalosti právních předpisů. Naučí se používat standardní i nové progresivní metody, technologie, postupy a analýzy uplatňované ve vodním hospodářství. Je veden k samostatné tvůrčí inženýrské činnosti při plánování, návrhu, realizaci a údržbě vodních staveb zohledňující společenské potřeby, provozní požadavky, rizika, ekonomické dopady a vlivy na životní prostředí. Základem znalostí absolventa jsou předměty profilujícího základu, které jsou doplněny navazujícími úzce zaměřenými předměty. Získané znalosti v jednotlivých předmětech absolvent aplikuje při řešení individuálně zadaných vodohospodářských úloh, kde mimo jiné využije matematické modelování, analýzy chování systémů a geografické informační systémy.
Po absolvování studia je schopen samostatně řešit náročné technické úlohy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je vybaven prohloubenými znalostmi v oboru vodního hospodářství a vodních staveb, které umí uplatnit při komplexním plánování, návrhu, realizaci a správě vodních staveb. Jako kvalifikovaný odborník je schopen: vypracovat projektovou dokumentaci, provádět rizikové analýzy, zhotovovat odborná stanoviska, provádět plánovací činnosti, podílet se na odborném vedení provádění složité vodní stavby, vykonávat odborné inženýrské funkce v orgánech státní správy atd.
Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo ve výzkumu a vývoji. Je schopen zastávat inženýrské i manažerské funkce. Může se věnovat soukromému podnikání v oboru.
Po splnění předepsané praxe může absolvent získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Absolvent magisterského studijního programu má možnost pokračovat ve studiu doktorského studijního programu, který vede k získání akademického titulu doktor.

Charakteristika profesí

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby je schopen zastávat pracovní pozice vyžadující samostatné řešení odborných technických problémů v oblasti vodního hospodářství. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo technicko-manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročných odborných úkolů při plánování, navrhování, realizaci a provozování vodních staveb. Má dobré předpoklady působit ve vědě a výzkumu. Zaměstnání může získat v projekčních, realizačních a správních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických a manažerských zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce, popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru. Po splnění předepsané praxe může absolvent získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Studijní program je koncipován tak, aby absolventům umožňoval pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.
Dlouhodobá uplatnitelnost absolventů magisterského studijního programu v praxi v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb (bez pokračujících ve studiu) se dlouhodobě pohybuje mezi 90 % až 100 % do 1/2 roku od ukončení studia (interní statistiky ústavů oboru).

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 16 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 4 skupiny povinně volitelných předmětů typu A,
- 2 skupiny povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty.
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví, tematickému okruhu Vodní stavby.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technikou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně si student v rámci volitelných předmětů může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující studijní program Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Vodní hospodářství a vodní stavby.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NPA016Balneotechnikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NRA012Hydraulika podzemních vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NAA017Matematika 5 (V)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NPA017Operační a systémová analýzacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
NRA013Vybrané statě z hydrotechnikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NSA013Vybrané statě z vodního hospodářství krajinycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NSA014Geografické informační systémycs3PovinnýC1 - 26ano
NCA005Hydrobiologie a ekotoxikologiecs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NSA015Úpravy odtokových poměrů povodícs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NSA016Vodohospodářská legislativacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NPA018Vodohospodářský managementcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NSB017Řízení vodohospodářských soustavcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265730ano
NRB015Splaveniny ve vodních tocíchcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265730ano
NPB019Vybrané statě z vodárenstvícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265730ano
NBB006Aplikovaná fyzika (V)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265731ano
NRB014Modelování ve vodním hospodářstvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265731ano
NCB006Složení a vlastnosti přírodních vod cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265731ano
NAB018Základy variačního počtucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265731ano
NZB011Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265732ano
NZB013Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135732ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 265732ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NRA016-AHydroinformatika 2en3PovinnýklC1 - 26ano
NRA017Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NPA020Odborná exkurzecs3PovinnýVT - 40ano
NRA018Provádění vodních stavebcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NRB019Bezpečnostní objekty hydrotechnických stavebcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265734ano
NCB007Procesy čištění odpadních vod cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265734ano
NSB020Revitalizace a stabilita krajinycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265734ano
NPB023Vybrané statě ze stokování a ČOVcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265734ano
NPB021Čištění odpadních vod z průmyslucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265735ano
NRB021Protipovodňová ochranacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265735ano
NSB019Přírodní způsoby čištění vodcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265735ano
NSB018Diplomový seminář (V-VHK)cs2Povinně volitelnýS - 265736ano
NPB022Diplomový seminář (V-VHO)cs2Povinně volitelnýS - 265736ano
NRB020Diplomový seminář (V-VST)cs2Povinně volitelnýS - 265736ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5730 1 NSB017, NRB015, NPB019
5731 1 NBB006, NRB014, NCB006, NAB018
5732 1 NZB011, NZB013, NZB014
5734 1 NRB019, NCB007, NSB020, NPB023
5735 1 NPB021, NRB021, NSB019
5736 1 NSB018, NPB022, NRB020