Detail předmětu

Protipovodňová ochrana

FAST-NRB021Ak. rok: 2024/2025

1. Katastrofické povodňové události posledních let - aktuálnost řešení problematiky spojené s ochranou proti povodním.
2. Rozsah a míra protipovodňové ochrany záplavového území ve vztahu k možnému vzniku škod - ekonomické (zástavba, zemědělské půda, průmysl) i mimoekonomické (zdraví a životy lidí a zvířat, ekologické).
3. Faktory ovlivňující četnost i rozsah povodní a povodňových škod.
4.Riziková analýza (RA) záplavových území.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Hydraulika, hydrologie, úpravy toků, jezy, numerické modelování proudění vody, GIS.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je vymezit rámec protipovodňové ochrany a východiska při jejím návrhu. Problematika protipovodňové ochrany je přitom hodnocena z pohledu vodohospodářského s důrazem na hydrodynamické aspekty, environmentálního i společenského.Posluchači se seznámí také se základy rizikové analýzy záplavových území.
Znalost témat:
1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně
2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně)
3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů
4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních.
5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení)
6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů)
7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany
8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika.
9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní.
10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně. 2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně). 3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů. 4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních. 5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení). 6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů). 7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany. 8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika. 9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní. 10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Mapy povodňového nebezpečí. 3.–4. Mapy povodňového ohrožení a rizika. 5.–6. Odhad povodňových škod. 7.–9. Návrh protipovodňových opatření. 10. Analýza nákladů a užitků.