Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-NSB020Ak. rok: 2024/2025

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace.
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Problémy vody v krajině.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti přírodovědných předmětů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Student získá základní znalosti z ekologie krajiny, o revitalizace krajiny, stabilitě krajiny, územních systémech ekologické stability, revitalizaci vodních systémů v krajině.

Základní literatura

KRÁLOVÁ, Helena: Revitalizace a stabilita krajiny. VUT FAST (studijní opora), 2008. 

DEMEK, J.: Úvod do krajinné ekologie. 1999.


JUST, Tomáš a kol. Vodohospodářské revitalizace. MŽP, Praha, 2005. 359 s.


MADĚRA,P., ZIMOVÁ E.(eds.): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. MZLU, Brno, 2017.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Krajinná ekologie jako vědecký obor. Názvosloví. 2. Krajina přírodní. Krajina kulturní. Krajina narušená. 3. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny a metody jejího hodnocení. 4. Krajina devastovaná. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací. 5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability. 6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny. 7. Voda v krajině. Problémy v ploše povodí, problémy nevhodných úprav říční sítě. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. 8. Revitalizace vodních systémů v krajině. Základní pravidla, technická řešení revitalizací a migrační prostupnosti toků. 9. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy. Příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí. 10. Ochrana přírody a krajiny v ČR, legislativa. Dotační programy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line. 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování. 3.–4. Mapování krajiny - terénní práce. 5.-6. Vyhodnocení mapování krajiny. 7.-8. Návrh části územního systému ekologické stability. 9.–10. Prezentace jednotlivých projektů.