Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-NSA014Ak. rok: 2024/2025

Geografické informační systémy nabízejí nástroje a operace schopné simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblastí Hydrologie, Úprava odtokových poměrů v povodí,Základní práce s PC,

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem výuky geografických informačních systémů v životním prostředí je poskytnout studentům základní informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je věnována pojetí, historii a základům GISů, zaměření na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Student zvládne základy zpracování dat v digitálních technologiích , získá informace o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.Osvojí si znalosti týkající se prostorové analýzy, digitálních modelů reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Základní literatura

Dumbrovský, M.: Geografické informační systémy. 2010. Opory VUT v Brně.

(CS)

JEDLIČKA, J., ŠTYCH, P. Hydrologické modelování v programu ArcGIS. Praha: CITT Praha, GMES, 2007. 62 s

(CS)

Janeček, M. a kol. Ochrana zemědělské půdy před erozí: Metodika. Praha: ČZU, 2012, ISBN 978-80-87415-42-9

(CS)

Doporučená literatura

Návody a tutoriály Arc GIS PRO. www.arcdata.cz, www.esri.com 


Manuály ATLAS DMT. https://www.atlasltd.cz/ 


Návody QGIS. https://qgis.org/en/site/ 


DUMBROVSKY, M., DRBAL, K., SOBOTKOVÁ, V., UHROVÁ, J., (2019). An approach to identifying and evaluating the potential formation of ephemeral gullies in the conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research. 15. 10.17221/231/2018-SWR.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky GIS, představení ArcGIS aplikací, základní práce s ArcGIS aplikacemi, WMS připojení. 2. Souřadné systémy, georeferencování. 3. Základní práce se vzorovými daty. Přichystání dat. Tvorba mapových výstupů (layoutu). 4. Editace v ArcGIS, tvorba nových shapefilových vrstev, práce s nástroji v ArcToolbox, tvorba textu a popisků. 5. Předání nových dat, na kterých pracují studenti sami, tak jak se naučily v předchozích cvičeních. Základní nastavení projektu, Tvorba mapových výstupů (layoutu). 6. Tvorba DMT v prostředí ArcGIS a základní topografické a hydrologické modelování. 7.–8. Příprava dat v ArcGIS pro výpočet v programu DesQ. 9. Příprava dat pro výpočet erozního smyvu. 10. Příprava vstupních dat v ArcGIS pro program ATLAS. 11. Práce v programu ATLAS, tvorba DMT, podélné a příčné řezy polních cest. 12. Práce v programu ATLAS - pokračování, podélné a příčné řezy polních cest. 13. Zápočet.