Detail předmětu

Hydrobiologie a ekotoxikologie

FAST-NCA005Ak. rok: 2024/2025

Základní hydrobiologické pojmy, biologie stojatých a tekoucích vod, procesy samočištění v povrchových vodách, eutrofizace, hodnocení saprobity povrchových vod, biologie podzemních vod, biologické indikátory znečištění.
Základní ekotoxikologické pojmy, typy toxického účinku, faktory ovlivňující toxicitu, toxikologické vlastnosti vybraných sloučenin, problematika xenobiotik, monitoring životního prostředí, ekotoxikologické biotesty, související legislativa.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

obecné znalosti biologie, schopnost vykonávat laboratorní činnost, schopnost vyhodnotit laboratorní výsledky, zapsat protokol o činnosti, matematicky zpracovat výsledky měření

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.
Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Základní literatura

ANDĚL, Petr. Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. Liberec: Evernia, 2011. ISBN 9788090378797.

(CS)

SLÁDEČKOVÁ, Alena a Vladimír SLÁDEČEK. Hydrobiologie. Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-01-01298-0.

(CS)

KOČÍ, Vladimír a Klára MOCOVÁ. Ekotoxikologie pro chemiky. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-699-9.

(CS)

Doporučená literatura

VYBÍRALOVÁ, Pavla. Hydrobiologie a ekotoxikologie - opory pro kombinované studium. VUT, 2010.

(CS)

ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, Jana. Aplikovaná a technická hydrobiologie. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2003. ISBN 80-7080-521-8.

(CS)

ADÁMEK, Zdeněk. Aplikovaná hydrobiologie. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 2008. ISBN 978-80-85887-79-2.

(CS)

HOFFMAN, David J. Handbook of ecotoxicology. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers, 2003. ISBN 1-56670-546-0.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.

2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.

3. Klasifikace vod podle trofie.

4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.

5. Biologie podzemních vod.

6. Biologické indikátory znečištění.

7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.

8. Prioritní polutanty v prostředí.

9. Působení xenobiotik na organismy.

10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.

11. Ekotoxikologické biotesty.

12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.

13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Školení o bezpečnosti. Terénní a experimentální zápisy, odběrový protokol.

2. Mikroskopie – příprava preparátu a mikroskopické pozorování. Zpracování pozorování do protokolu.

3. Ekotoxikologický biotest – využití Hořčice bílé Sinapis alba.

4. Ekotoxikologický biotest – využití Okřehku menšího Lemna minor.

5. Metody odběru vzorků vody a sedimentu.

6. Antropogenně ovlivněné stojaté, tekoucí vody.